Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Budjetointi.

Blogi / Budjetointi

Budjetointi

Sep 19, 2023

Sisällysluettelo

 • Budjetoinnin perusteet

 • Budjetointiprosessi

 • Budjetoinnin tekniset näkökulmat

 • Budjetoinnin haasteet

 • Budjetin seuranta ja arviointi

 • Budjetointi ja strateginen suunnittelu

 • Budjetointi muuttuvassa toimintaympäristössä

 • Budjetointi ja yrityksen kasvu

 • Budjetoinnin tulevaisuus

Budjetoinnin perusteet

Budjetointi on yksi yrityksen keskeisimmistä taloudellisista prosesseista. Se auttaa yritystä määrittelemään tavoitteensa ja varmistamaan, että resurssit kohdennetaan oikein niiden saavuttamiseksi.

Budjetin määritelmä ja tarkoitus

Budjetti on ennakolta laadittu suunnitelma yrityksen tuloista ja menoista tiettynä ajanjaksona, useimmiten vuodeksi kerrallaan. Sen ensisijainen tarkoitus on ohjata yrityksen taloudellista toimintaa kohti sen asettamia tavoitteita.

Budjetti toimii työkaluna, joka auttaa yritysjohdossa:

 • Ymmärtämään tulevia rahoitustarpeita

 • Tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat ja riskit

 • Ohjaamaan päätöksentekoa ja toimintaa haluttuun suuntaan

Lue lisää:

Budjetoinnin historiallinen kehitys

Budjetoinnin historia juontaa juurensa useita vuosisatoja taaksepäin. Se alkoi yksinkertaisista kassavirtalaskelmista ja on vuosien varrella kehittynyt nykypäivän monimutkaisiksi, moniulotteisiksi ennustemalleiksi.

 • Antiikin ajan budjetointi: Alkuperäiset budjetointimenetelmät olivat yksinkertaisia, ja ne keskittyivät lähinnä varojen ja menojen kirjaamiseen.

 • Teollisen vallankumouksen aikakausi: Budjetointi muuttui strategisemmaksi, kun yritykset kasvoivat ja tarvitsivat yksityiskohtaisempia ennusteita.

 • Tietotekniikan vaikutus: 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa teknologia mullisti budjetoinnin. Ohjelmistot ja automatisoidut järjestelmät tekivät prosessista nopeamman ja tarkemman.

Eri budjettityypit: toiminta-, investointi-, kassavirta- ja pääomabudjetit

Eri tarkoituksiin laaditaan erilaisia budjettityyppejä:

 • Toimintabudjetti: Keskittyy yrityksen operatiiviseen toimintaan, kuten myyntiin, tuotantoon ja hallintoon.

 • Investointibudjetti: Kuvaa yrityksen suunnitelmia pitkäaikaisten investointien, kuten laitteiden, rakennusten tai muiden suurten hankintojen osalta.

 • Kassavirtabudjetti: Arvioi yrityksen rahavirtoja tietyllä ajanjaksolla ja auttaa varmistamaan, että yrityksellä on riittävästi likviditeettiä toimintansa tukemiseksi.

 • Pääomabudjetti: Keskittyy yrityksen rahoituslähteisiin ja -tarpeisiin. Se voi sisältää tietoa lainoista, osakeanneista ja muista rahoitusvälineistä.

Lue lisää:

Budjetointiprosessi

Budjetointi on taloudellinen työkalu, jonka avulla yritys voi suunnitella ja seurata tulojaan ja menojaan tiettynä ajanjaksona, useimmiten vuosittain. Budjetointiprosessi itsessään voi olla monimutkainen ja edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osastojen kesken, jotta saadaan kattava ja realistinen kuva yrityksen tulevaisuuden taloudellisista näkymistä.

Budjetoinnin suunnittelu ja valmistelu

Ennen itse budjetin laatimista on tärkeää määritellä yrityksen tavoitteet ja strategia. Tämä edellyttää yrityksen historian, markkinoiden ja toimialan trendien analysointia.

 • Tiedonkeruu: Kerää historiallisia tietoja yrityksen tuloista ja menoista. Tämä auttaa ymmärtämään kulutusmalleja ja ennustamaan tulevaisuuden trendejä.

 • Analyysi: Tarkastele menneisyyden tietoja, tunnista poikkeamat ja pyri ymmärtämään niiden syyt.

Osastokohtaisten budjettien laadinta

Kun yrityksen laajuinen suunnittelu on tehty, kukin osasto alkaa laatia omaa budjettiaan.

 • Yksityiskohtainen suunnittelu: Jokainen osasto arvioi tulevia menojaan ja tulojaan ottaen huomioon aiemmat suoritukset ja tulevat projektinsa.

 • Vastuun jako: Budjetin laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä osastopäälliköiden ja heidän tiimiensä välillä.

Budjetin yhteensovittaminen ja vahvistaminen

Kun osastokohtaiset budjetit on laadittu, ne yhdistetään ja sovitetaan yhteen yrityksen laajuisen budjetin kanssa.

 • Tarkistukset ja muutokset: Budjettiehdotuksia vertaillaan yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan. Tarvittaessa tehdään muutoksia.

 • Vahvistus: Kun budjetti on tarkistettu ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, ylimmän johdon on vahvistettava se.


Budjetoinnin tekniset näkökulmat

Käytetyt ohjelmistot ja työkalut budjetoinnissa

Budjetointiprosessi on monimutkaistunut vuosien varrella, mutta nykyaikaiset ohjelmistot ja työkalut tekevät siitä helpompaa ja tarkempaa. Nykypäivänä on tarjolla monia erilaisia ohjelmistoja, jotka on suunniteltu erityisesti yritysten budjetointitarpeisiin. Nämä ohjelmistot tarjoavat integroitavia ratkaisuja, jotka yhdistävät kirjanpidon, myynnin, osto- ja muut osastot, jotta saadaan kokonaiskuva yrityksen taloudesta.

Käyttäjäystävällisten rajapintojen ja pilvipohjaisten ratkaisujen ansiosta CFO:illa ja muilla talousjohtajilla on mahdollisuus tehdä budjetointiin liittyviä päätöksiä reaaliaikaisesti, mistä päin maailmaa tahansa.

Tietojen kerääminen ja analysointi budjetointia varten

Tietojen kerääminen on yksi budjetoinnin tärkeimmistä vaiheista. Ilman oikea-aikaista ja tarkkaa tietoa ei voida laatia realistista budjettia. Tietojen keräämiseen liittyy useita eri vaiheita:

 • Historiallisen datan kerääminen: Tämä data auttaa ymmärtämään menneitä suuntauksia ja ennustamaan tulevaa.

 • Osastoilta saatu tieto: Myynnin, markkinoinnin, tuotannon ja muiden osastojen antama ennuste tulevista tuloista ja menoista.

 • Makrotaloudelliset tekijät: Tiedot talouden suuntauksista, inflaatiosta, koron muutoksista ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen talouteen.

Analysointi on myös kriittinen osa budjetointia. Tietojen visualisointi, trendien havaitseminen ja skenaarioiden luominen ovat keskeisiä tehtäviä, joilla varmistetaan budjetin laatu.

Realististen ennusteiden luominen

Ennusteiden luomisessa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten yrityksen historiallinen suorituskyky, alan trendit ja makrotaloudelliset tekijät. On tärkeää, että yritys ei aseta liian optimistisia tai pessimistisiä tavoitteita.

Realististen ennusteiden tekemiseksi yrityksen on:

 • Käytettävä laadukkaita tietolähteitä.

 • Pidettävä tiiviisti yhteyttä eri osastojen kanssa.

 • Arvioitava säännöllisesti, kuinka hyvin ennusteet vastaavat todellisia tuloksia, ja tehtävä tarvittavat korjaukset.


Budjetoinnin haasteet

Ennakoimattomat tapahtumat ja niiden vaikutus budjettiin

Budjettia laadittaessa pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja asettamaan realistisia tavoitteita yrityksen taloudelliselle toiminnalle. Vaikka tietoon perustuvia oletuksia käytetään laajasti, ennakoimattomat tapahtumat, kuten maailmanlaajuiset talouskriisit, luonnonkatastrofit tai pandemiat, voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen talouteen ja siten budjettiin. Näiden tapahtumien seurauksena:

 • Tulot voivat laskea odotettua nopeammin.

 • Joillekin kuluille, kuten hätätoimenpiteille, voi syntyä tarvetta.

 • Investoinnit ja laajentumissuunnitelmat voivat lykkääntyä.

Budjetin joustavuus vs. tiukkuus

Budjetin laatimisessa on aina tasapainoteltava joustavuuden ja tiukkuuden välillä. Joustava budjetti voi antaa yritykselle mahdollisuuden mukautua muuttuviin olosuhteisiin, kun taas liian tiukka budjetti voi rajoittaa yrityksen kykyä reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

 • Joustavuuden edut:

  • Mukautuminen muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

  • Mahdollisuus hyödyntää uusia mahdollisuuksia.

 • Tiukkuuden edut:

  • Selkeät raamit ja ohjeet henkilöstölle.

  • Parempi valvonta ja seuranta.

Eri osastojen intressien yhteensovittaminen

Kun yritys kasvaa ja toiminta laajenee, eri osastojen tavoitteet ja tarpeet voivat alkaa poiketa toisistaan. Markkinointi saattaa nähdä tarpeen lisäpanostuksille kampanjoihin, kun taas tuotanto haluaa investoida uusiin koneisiin. Tällöin syntyy haaste:

 • Miten varmistetaan, että kaikki osastot ovat tietoisia yrityksen yleisestä strategiasta ja tavoitteista?

 • Kuinka priorisoida eri osastojen tarpeita budjetissa?

 • Miten kannustetaan osastoja yhteistyöhön ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen?


Budjetin seuranta ja arviointi

Budjetin seuranta ja arviointi ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen taloushallinnossa. Ne auttavat varmistamaan, että yritys pysyy suunnitellulla kurssillaan ja saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Tämä osio käsittelee, miten budjetin toteutumista seurataan, miten budjetista poikkeavia kohtia analysoidaan ja miten budjettia voidaan tarvittaessa tarkistaa ja päivittää.

Budjetin toteutumisen seuranta

Budjetin toteutumisen seuranta tarkoittaa vertailua budjetoidun ja toteutuneen taloudellisen toiminnan välillä. Tämän seurannan avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ongelma-alueet ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet ajoissa.

 • Vertailukauden valinta: Usein budjetti laaditaan vuodeksi eteenpäin, mutta seurantaa voi tehdä kuukausittain tai neljännesvuosittain.

 • Tärkeimmät mittarit: Liikevaihto, kulut, voitto ja muut keskeiset tunnusluvut ovat ensisijaisia mittareita budjetin seurannassa.

 • Tietolähteet: Kirjanpito, myyntiraportit ja muut taloushallinnon raportit toimivat tietolähteinä budjetin toteutumisen seurannassa.

Lue lisää:

Poikkeamien analysointi ja korjaavat toimenpiteet

Kun poikkeamia budjetoituihin lukuihin havaitaan, on tärkeää ymmärtää niiden syyt ja reagoida niihin oikea-aikaisesti.

 • Poikkeamien syiden selvittäminen: Miksi tietyt alueet ylittyivät tai alittuivat budjetista?

 • Vaikutusten arviointi: Miten poikkeamat vaikuttavat yrityksen kokonaistilanteeseen?

 • Korjaavat toimenpiteet: Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi kulujen leikkauksia, lisärahoituksen hankkimista tai strategisten päätösten tarkistamista.

Budjetin tarkistaminen ja päivittäminen

Yrityksen toimintaympäristö voi muuttua, ja tällöin budjetin päivittäminen on tarpeen.

 • Milloin budjettia tulisi päivittää? Esimerkiksi merkittävät strategiset muutokset, uudet investoinnit tai taloudelliset kriisit voivat vaatia budjetin päivitystä.

 • Päivitysprosessi: Kuka osallistuu päivitysprosessiin ja millä aikataululla se tehdään?

 • Uusien tavoitteiden asettaminen: Päivitetyn budjetin myötä voidaan myös asettaa uusia taloudellisia tavoitteita yritykselle.


Budjetointi ja strateginen suunnittelu

Budjetointi ei ole pelkästään numeroiden laskemista ja taloudellisten tavoitteiden asettamista; se on olennainen osa yrityksen strategista suunnitteluprosessia. Oikein toteutettuna budjetointi voi auttaa yritystä fokusoimaan voimavaransa ja varmistamaan, että sen strategiset tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.

Budjetoinnin rooli yrityksen strategisessa suunnittelussa

Budjetointi on työkalu, joka muuntaa yrityksen strategian konkreettisiksi toimiksi ja tavoitteiksi. Strateginen suunnittelu määrittelee, missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa, kun taas budjetointi määrittelee, miten yritys aikoo päästä sinne. Budjetoinnin kautta resurssit jaetaan eri osastoille ja projekteille siten, että ne tukevat yrityksen yleisiä strategisia päämääriä.

Strategiasta johdettujen tavoitteiden integroiminen budjettiin

Kun yrityksen strategiset tavoitteet on määritelty, ne tulee muuttaa konkreettisiksi, mitattaviksi tavoitteiksi, jotka voidaan sisällyttää budjettiin. Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen markkinaosuuksien saavuttamista, uusien tuotteiden lanseeraamista tai tietyille avainmarkkinoille laajentumista. Nämä tavoitteet jaetaan sitten osastojen kesken ja niille myönnetään tarvittavat resurssit.

Budjetin rooli yrityksen visioon ja missioon

Yrityksen visio kuvaa sen tulevaisuuden näkemystä, kun taas missio kertoo yrityksen perimmäisestä tarkoituksesta ja arvosta sidosryhmilleen. Budjetin avulla yritys voi varmistaa, että sen päivittäiset toimet ja resurssien kohdentaminen ovat linjassa tämän vision ja mission kanssa. Budjetoinnin tulisi aina heijastella yrityksen perustavanlaatuisia arvoja ja pitkän aikavälin tavoitteita, jotta se voi saavuttaa sen, mihin se uskoo ja mihin se pyrkii.


Budjetointi muuttuvassa toimintaympäristössä

Kun yritys navigoi jatkuvasti muuttuvassa globaalissa liiketoimintaympäristössä, budjetoinnin merkitys korostuu entisestään. Budjetoinnin ei enää riitä olevan pelkkä numeerinen harjoitus, vaan sen on kyettävä heijastamaan yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden näkymiä ottaen huomioon ulkoiset tekijät.

Globaalit trendit ja niiden vaikutus budjetointiin

Globaalit taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset trendit voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten budjetointiin. Esimerkiksi kansainväliset kauppasodat, valuuttakurssien heilahtelut tai maailmanlaajuiset pandemiat voivat tuoda mukanaan ennakoimattomia riskejä tai mahdollisuuksia.

 • Makrotaloudellisten tekijöiden huomioiminen: Yritysten on yhä tärkeämpää seurata kansainvälisiä taloustrendejä ja ennusteita, jotta ne voivat varautua tuleviin muutoksiin ja sopeuttaa budjettiaan vastaavasti.

 • Geopoliittiset riskit: Kaupan esteet, sanktiot tai poliittiset kriisit voivat vaikuttaa yritysten toimitusketjuihin, kustannuksiin ja myyntiin.

Teknologian kehityksen vaikutukset budjetointiprosessiin

Teknologia on tuonut mukanaan joukon uusia työkaluja ja menetelmiä, jotka tekevät budjetoinnista entistä tehokkaampaa ja tarkempaa.

 • Automaatio ja tekoäly: Nykyaikaiset ohjelmistot voivat automatisoida monia budjetoinnin vaiheita ja tekoäly voi auttaa ennusteiden laatimisessa.

 • Reaaliaikaiset tiedot: Pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen pääsyn taloustietoihin, mikä parantaa päätöksenteon nopeutta ja laatua.

 • Integrointi muihin järjestelmiin: Modernit budjetointijärjestelmät integroituvat usein muihin taloushallinnon ohjelmistoihin, mikä mahdollistaa tiedon helpon siirron ja analysoinnin.

Uudet budjetointimenetelmät ja -lähestymistavat

Tradiotionaalisen vuosibudjetoinnin rinnalle on noussut uusia, joustavampia lähestymistapoja, jotka ovat usein reaktiivisempia ja mukautuvat paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön.

 • Jatkuva budjetointi: Tämä lähestymistapa hylkää perinteisen vuosibudjetoinnin ja keskittyy jatkuvaan ennustamiseen ja tarkistamiseen.

 • Nollapohjabudjetointi: Tässä menetelmässä jokainen menoerä arvioidaan ja perustellaan joka budjetointikierroksella, mikä voi auttaa tunnistamaan tehottomuudet.

 • Toiminnallinen budjetointi: Tässä keskitytään organisaation toimintoihin ja niiden kustannustehokkuuteen, mikä voi auttaa yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin.

Lue lisää:


Budjetointi ja yrityksen kasvu

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen taloudellista suunnittelua ja se on erityisen tärkeää yrityksen kasvuvaiheissa. Yrityksen kasvu tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita, ja hyvin suunniteltu budjetti auttaa varmistamaan, että yritys voi hyödyntää mahdollisuudet ja välttää mahdolliset kompastuskivet.

Kasvun suunnittelu ja rahoitus budjetin avulla

Kun yritys suunnittelee kasvua, budjetointi auttaa hahmottamaan tarvittavat resurssit, investoinnit ja rahoituksen. Budjetti antaa selkeän kuvan siitä, minkä verran varoja on käytettävissä ja minkä verran ulkopuolista rahoitusta tarvitaan.

 • Rahoituksen lähteet ja niiden valinta: On tärkeää määritellä, mistä rahoitus saadaan - omasta pääomasta, lainasta, sijoittajilta vai muista lähteistä.

 • Kasvun riskit ja niiden hallinta: Jokaiseen kasvuun liittyy riskejä, ja budjetti auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan niitä.

Lue lisää:

Investointibudjetointi laajentumisen yhteydessä

Laajentuessaan yrityksen on investoitava esimerkiksi uusiin tiloihin, laitteisiin tai henkilöstöön. Investointibudjetointi auttaa arvioimaan näiden investointien kannattavuutta ja ajoitusta.

 • Investointien tarpeen tunnistaminen: Minkälaisia investointeja kasvu vaatii ja milloin?

 • Takaisinmaksuaika ja tuottovaatimus: Miten pitkään investoinnin odotetaan tuottavan ja millaista tuottoa sijoitetulle pääomalle odotetaan?

Budjetin rooli yrityskaupoissa ja fuusioissa

Yrityskaupat ja fuusiot ovat merkittäviä strategisia liikkeitä, joissa budjetti toimii keskeisenä työkaluna.

 • Due diligence ja budjetin merkitys: Ennen yrityskauppaa tai fuusiota tehtävä due diligence -prosessi hyödyntää budjettia arvioidessaan kohdeyrityksen taloudellista tilannetta.

 • Integraatio ja budjetointi: Kun kaksi yritystä yhdistyvät, niiden budjetit on integroitava yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä vaatii huolellista suunnittelua ja seurantaa.

Lue lisää:


Budjetoinnin tulevaisuus

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen talouden hallintaa, ja sen merkitys on vain korostunut muuttuvassa ja monimutkaistuvassa liiketoimintaympäristössä. Teknologian kehitys, yhteiskunnalliset muutokset ja yritysten kasvava vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta ovat muokanneet ja tulevat edelleen muokkaamaan budjetoinnin käytäntöjä.

Tekoälyn ja automaation rooli budjetoinnissa

Tekoälyn (AI) ja automaation käyttöönotto on mullistanut monia yritysprosesseja, ja budjetointi on yksi niistä alueista, joka hyötyy näiden teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista.

 • Reaaliaikaiset päivitykset: Tekoäly voi automaattisesti päivittää budjettia reaaliaikaisesti, kun saadaan uutta tietoa, mikä auttaa yrityksiä reagoimaan nopeammin muutoksiin.

 • Tarkemmat ennusteet: Algoritmit voivat analysoida suuria tietomääriä ja tunnistaa trendejä, mikä mahdollistaa tarkempien ja luotettavampien ennusteiden tekemisen.

Kestävän kehityksen integroiminen budjetointiin

Yritykset ovat yhä enemmän paineen alla ottaa huomioon ympäristövaikutuksensa ja sosiaalinen vastuunsa. Budjetointi on keskeinen työkalu, kun yritys haluaa integroida kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa.

 • Eko-budjetointi: Tämä lähestymistapa korostaa ympäristövaikutusten huomioon ottamista budjetoinnissa, esimerkiksi investoinnit vihreisiin teknologioihin tai resurssien tehokkaampaan käyttöön.

 • Sosiaalinen budjetointi: Tämä keskittyy yrityksen sosiaaliseen vastuuseen, kuten työntekijöiden oikeuksiin, koulutukseen ja hyvinvointiin.

Yrityksen arvot ja eettiset näkökulmat budjetoinnissa

Yrityksen arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat sen päätöksentekoa, mukaan lukien budjetoinnin. Budjetti on väline, jonka avulla yritys voi osoittaa sitoutumisensa näihin arvoihin.

 • Eettinen sijoittaminen: Budjetointiprosessissa voidaan varata resursseja eettisesti kestäviin hankkeisiin tai sijoituksiin.

 • Arvopohjainen budjetointi: Tämä lähestymistapa korostaa arvojen, kuten rehellisyyden, avoimuuden ja yhteisöllisyyden, integroimista budjetointiprosessiin.

Sisällysluettelo

 • Budjetoinnin perusteet

 • Budjetointiprosessi

 • Budjetoinnin tekniset näkökulmat

 • Budjetoinnin haasteet

 • Budjetin seuranta ja arviointi

 • Budjetointi ja strateginen suunnittelu

 • Budjetointi muuttuvassa toimintaympäristössä

 • Budjetointi ja yrityksen kasvu

 • Budjetoinnin tulevaisuus

Budjetoinnin perusteet

Budjetointi on yksi yrityksen keskeisimmistä taloudellisista prosesseista. Se auttaa yritystä määrittelemään tavoitteensa ja varmistamaan, että resurssit kohdennetaan oikein niiden saavuttamiseksi.

Budjetin määritelmä ja tarkoitus

Budjetti on ennakolta laadittu suunnitelma yrityksen tuloista ja menoista tiettynä ajanjaksona, useimmiten vuodeksi kerrallaan. Sen ensisijainen tarkoitus on ohjata yrityksen taloudellista toimintaa kohti sen asettamia tavoitteita.

Budjetti toimii työkaluna, joka auttaa yritysjohdossa:

 • Ymmärtämään tulevia rahoitustarpeita

 • Tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat ja riskit

 • Ohjaamaan päätöksentekoa ja toimintaa haluttuun suuntaan

Lue lisää:

Budjetoinnin historiallinen kehitys

Budjetoinnin historia juontaa juurensa useita vuosisatoja taaksepäin. Se alkoi yksinkertaisista kassavirtalaskelmista ja on vuosien varrella kehittynyt nykypäivän monimutkaisiksi, moniulotteisiksi ennustemalleiksi.

 • Antiikin ajan budjetointi: Alkuperäiset budjetointimenetelmät olivat yksinkertaisia, ja ne keskittyivät lähinnä varojen ja menojen kirjaamiseen.

 • Teollisen vallankumouksen aikakausi: Budjetointi muuttui strategisemmaksi, kun yritykset kasvoivat ja tarvitsivat yksityiskohtaisempia ennusteita.

 • Tietotekniikan vaikutus: 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa teknologia mullisti budjetoinnin. Ohjelmistot ja automatisoidut järjestelmät tekivät prosessista nopeamman ja tarkemman.

Eri budjettityypit: toiminta-, investointi-, kassavirta- ja pääomabudjetit

Eri tarkoituksiin laaditaan erilaisia budjettityyppejä:

 • Toimintabudjetti: Keskittyy yrityksen operatiiviseen toimintaan, kuten myyntiin, tuotantoon ja hallintoon.

 • Investointibudjetti: Kuvaa yrityksen suunnitelmia pitkäaikaisten investointien, kuten laitteiden, rakennusten tai muiden suurten hankintojen osalta.

 • Kassavirtabudjetti: Arvioi yrityksen rahavirtoja tietyllä ajanjaksolla ja auttaa varmistamaan, että yrityksellä on riittävästi likviditeettiä toimintansa tukemiseksi.

 • Pääomabudjetti: Keskittyy yrityksen rahoituslähteisiin ja -tarpeisiin. Se voi sisältää tietoa lainoista, osakeanneista ja muista rahoitusvälineistä.

Lue lisää:

Budjetointiprosessi

Budjetointi on taloudellinen työkalu, jonka avulla yritys voi suunnitella ja seurata tulojaan ja menojaan tiettynä ajanjaksona, useimmiten vuosittain. Budjetointiprosessi itsessään voi olla monimutkainen ja edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osastojen kesken, jotta saadaan kattava ja realistinen kuva yrityksen tulevaisuuden taloudellisista näkymistä.

Budjetoinnin suunnittelu ja valmistelu

Ennen itse budjetin laatimista on tärkeää määritellä yrityksen tavoitteet ja strategia. Tämä edellyttää yrityksen historian, markkinoiden ja toimialan trendien analysointia.

 • Tiedonkeruu: Kerää historiallisia tietoja yrityksen tuloista ja menoista. Tämä auttaa ymmärtämään kulutusmalleja ja ennustamaan tulevaisuuden trendejä.

 • Analyysi: Tarkastele menneisyyden tietoja, tunnista poikkeamat ja pyri ymmärtämään niiden syyt.

Osastokohtaisten budjettien laadinta

Kun yrityksen laajuinen suunnittelu on tehty, kukin osasto alkaa laatia omaa budjettiaan.

 • Yksityiskohtainen suunnittelu: Jokainen osasto arvioi tulevia menojaan ja tulojaan ottaen huomioon aiemmat suoritukset ja tulevat projektinsa.

 • Vastuun jako: Budjetin laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä osastopäälliköiden ja heidän tiimiensä välillä.

Budjetin yhteensovittaminen ja vahvistaminen

Kun osastokohtaiset budjetit on laadittu, ne yhdistetään ja sovitetaan yhteen yrityksen laajuisen budjetin kanssa.

 • Tarkistukset ja muutokset: Budjettiehdotuksia vertaillaan yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan. Tarvittaessa tehdään muutoksia.

 • Vahvistus: Kun budjetti on tarkistettu ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, ylimmän johdon on vahvistettava se.


Budjetoinnin tekniset näkökulmat

Käytetyt ohjelmistot ja työkalut budjetoinnissa

Budjetointiprosessi on monimutkaistunut vuosien varrella, mutta nykyaikaiset ohjelmistot ja työkalut tekevät siitä helpompaa ja tarkempaa. Nykypäivänä on tarjolla monia erilaisia ohjelmistoja, jotka on suunniteltu erityisesti yritysten budjetointitarpeisiin. Nämä ohjelmistot tarjoavat integroitavia ratkaisuja, jotka yhdistävät kirjanpidon, myynnin, osto- ja muut osastot, jotta saadaan kokonaiskuva yrityksen taloudesta.

Käyttäjäystävällisten rajapintojen ja pilvipohjaisten ratkaisujen ansiosta CFO:illa ja muilla talousjohtajilla on mahdollisuus tehdä budjetointiin liittyviä päätöksiä reaaliaikaisesti, mistä päin maailmaa tahansa.

Tietojen kerääminen ja analysointi budjetointia varten

Tietojen kerääminen on yksi budjetoinnin tärkeimmistä vaiheista. Ilman oikea-aikaista ja tarkkaa tietoa ei voida laatia realistista budjettia. Tietojen keräämiseen liittyy useita eri vaiheita:

 • Historiallisen datan kerääminen: Tämä data auttaa ymmärtämään menneitä suuntauksia ja ennustamaan tulevaa.

 • Osastoilta saatu tieto: Myynnin, markkinoinnin, tuotannon ja muiden osastojen antama ennuste tulevista tuloista ja menoista.

 • Makrotaloudelliset tekijät: Tiedot talouden suuntauksista, inflaatiosta, koron muutoksista ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen talouteen.

Analysointi on myös kriittinen osa budjetointia. Tietojen visualisointi, trendien havaitseminen ja skenaarioiden luominen ovat keskeisiä tehtäviä, joilla varmistetaan budjetin laatu.

Realististen ennusteiden luominen

Ennusteiden luomisessa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten yrityksen historiallinen suorituskyky, alan trendit ja makrotaloudelliset tekijät. On tärkeää, että yritys ei aseta liian optimistisia tai pessimistisiä tavoitteita.

Realististen ennusteiden tekemiseksi yrityksen on:

 • Käytettävä laadukkaita tietolähteitä.

 • Pidettävä tiiviisti yhteyttä eri osastojen kanssa.

 • Arvioitava säännöllisesti, kuinka hyvin ennusteet vastaavat todellisia tuloksia, ja tehtävä tarvittavat korjaukset.


Budjetoinnin haasteet

Ennakoimattomat tapahtumat ja niiden vaikutus budjettiin

Budjettia laadittaessa pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja asettamaan realistisia tavoitteita yrityksen taloudelliselle toiminnalle. Vaikka tietoon perustuvia oletuksia käytetään laajasti, ennakoimattomat tapahtumat, kuten maailmanlaajuiset talouskriisit, luonnonkatastrofit tai pandemiat, voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen talouteen ja siten budjettiin. Näiden tapahtumien seurauksena:

 • Tulot voivat laskea odotettua nopeammin.

 • Joillekin kuluille, kuten hätätoimenpiteille, voi syntyä tarvetta.

 • Investoinnit ja laajentumissuunnitelmat voivat lykkääntyä.

Budjetin joustavuus vs. tiukkuus

Budjetin laatimisessa on aina tasapainoteltava joustavuuden ja tiukkuuden välillä. Joustava budjetti voi antaa yritykselle mahdollisuuden mukautua muuttuviin olosuhteisiin, kun taas liian tiukka budjetti voi rajoittaa yrityksen kykyä reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

 • Joustavuuden edut:

  • Mukautuminen muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

  • Mahdollisuus hyödyntää uusia mahdollisuuksia.

 • Tiukkuuden edut:

  • Selkeät raamit ja ohjeet henkilöstölle.

  • Parempi valvonta ja seuranta.

Eri osastojen intressien yhteensovittaminen

Kun yritys kasvaa ja toiminta laajenee, eri osastojen tavoitteet ja tarpeet voivat alkaa poiketa toisistaan. Markkinointi saattaa nähdä tarpeen lisäpanostuksille kampanjoihin, kun taas tuotanto haluaa investoida uusiin koneisiin. Tällöin syntyy haaste:

 • Miten varmistetaan, että kaikki osastot ovat tietoisia yrityksen yleisestä strategiasta ja tavoitteista?

 • Kuinka priorisoida eri osastojen tarpeita budjetissa?

 • Miten kannustetaan osastoja yhteistyöhön ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen?


Budjetin seuranta ja arviointi

Budjetin seuranta ja arviointi ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen taloushallinnossa. Ne auttavat varmistamaan, että yritys pysyy suunnitellulla kurssillaan ja saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Tämä osio käsittelee, miten budjetin toteutumista seurataan, miten budjetista poikkeavia kohtia analysoidaan ja miten budjettia voidaan tarvittaessa tarkistaa ja päivittää.

Budjetin toteutumisen seuranta

Budjetin toteutumisen seuranta tarkoittaa vertailua budjetoidun ja toteutuneen taloudellisen toiminnan välillä. Tämän seurannan avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ongelma-alueet ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet ajoissa.

 • Vertailukauden valinta: Usein budjetti laaditaan vuodeksi eteenpäin, mutta seurantaa voi tehdä kuukausittain tai neljännesvuosittain.

 • Tärkeimmät mittarit: Liikevaihto, kulut, voitto ja muut keskeiset tunnusluvut ovat ensisijaisia mittareita budjetin seurannassa.

 • Tietolähteet: Kirjanpito, myyntiraportit ja muut taloushallinnon raportit toimivat tietolähteinä budjetin toteutumisen seurannassa.

Lue lisää:

Poikkeamien analysointi ja korjaavat toimenpiteet

Kun poikkeamia budjetoituihin lukuihin havaitaan, on tärkeää ymmärtää niiden syyt ja reagoida niihin oikea-aikaisesti.

 • Poikkeamien syiden selvittäminen: Miksi tietyt alueet ylittyivät tai alittuivat budjetista?

 • Vaikutusten arviointi: Miten poikkeamat vaikuttavat yrityksen kokonaistilanteeseen?

 • Korjaavat toimenpiteet: Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi kulujen leikkauksia, lisärahoituksen hankkimista tai strategisten päätösten tarkistamista.

Budjetin tarkistaminen ja päivittäminen

Yrityksen toimintaympäristö voi muuttua, ja tällöin budjetin päivittäminen on tarpeen.

 • Milloin budjettia tulisi päivittää? Esimerkiksi merkittävät strategiset muutokset, uudet investoinnit tai taloudelliset kriisit voivat vaatia budjetin päivitystä.

 • Päivitysprosessi: Kuka osallistuu päivitysprosessiin ja millä aikataululla se tehdään?

 • Uusien tavoitteiden asettaminen: Päivitetyn budjetin myötä voidaan myös asettaa uusia taloudellisia tavoitteita yritykselle.


Budjetointi ja strateginen suunnittelu

Budjetointi ei ole pelkästään numeroiden laskemista ja taloudellisten tavoitteiden asettamista; se on olennainen osa yrityksen strategista suunnitteluprosessia. Oikein toteutettuna budjetointi voi auttaa yritystä fokusoimaan voimavaransa ja varmistamaan, että sen strategiset tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.

Budjetoinnin rooli yrityksen strategisessa suunnittelussa

Budjetointi on työkalu, joka muuntaa yrityksen strategian konkreettisiksi toimiksi ja tavoitteiksi. Strateginen suunnittelu määrittelee, missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa, kun taas budjetointi määrittelee, miten yritys aikoo päästä sinne. Budjetoinnin kautta resurssit jaetaan eri osastoille ja projekteille siten, että ne tukevat yrityksen yleisiä strategisia päämääriä.

Strategiasta johdettujen tavoitteiden integroiminen budjettiin

Kun yrityksen strategiset tavoitteet on määritelty, ne tulee muuttaa konkreettisiksi, mitattaviksi tavoitteiksi, jotka voidaan sisällyttää budjettiin. Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen markkinaosuuksien saavuttamista, uusien tuotteiden lanseeraamista tai tietyille avainmarkkinoille laajentumista. Nämä tavoitteet jaetaan sitten osastojen kesken ja niille myönnetään tarvittavat resurssit.

Budjetin rooli yrityksen visioon ja missioon

Yrityksen visio kuvaa sen tulevaisuuden näkemystä, kun taas missio kertoo yrityksen perimmäisestä tarkoituksesta ja arvosta sidosryhmilleen. Budjetin avulla yritys voi varmistaa, että sen päivittäiset toimet ja resurssien kohdentaminen ovat linjassa tämän vision ja mission kanssa. Budjetoinnin tulisi aina heijastella yrityksen perustavanlaatuisia arvoja ja pitkän aikavälin tavoitteita, jotta se voi saavuttaa sen, mihin se uskoo ja mihin se pyrkii.


Budjetointi muuttuvassa toimintaympäristössä

Kun yritys navigoi jatkuvasti muuttuvassa globaalissa liiketoimintaympäristössä, budjetoinnin merkitys korostuu entisestään. Budjetoinnin ei enää riitä olevan pelkkä numeerinen harjoitus, vaan sen on kyettävä heijastamaan yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden näkymiä ottaen huomioon ulkoiset tekijät.

Globaalit trendit ja niiden vaikutus budjetointiin

Globaalit taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset trendit voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten budjetointiin. Esimerkiksi kansainväliset kauppasodat, valuuttakurssien heilahtelut tai maailmanlaajuiset pandemiat voivat tuoda mukanaan ennakoimattomia riskejä tai mahdollisuuksia.

 • Makrotaloudellisten tekijöiden huomioiminen: Yritysten on yhä tärkeämpää seurata kansainvälisiä taloustrendejä ja ennusteita, jotta ne voivat varautua tuleviin muutoksiin ja sopeuttaa budjettiaan vastaavasti.

 • Geopoliittiset riskit: Kaupan esteet, sanktiot tai poliittiset kriisit voivat vaikuttaa yritysten toimitusketjuihin, kustannuksiin ja myyntiin.

Teknologian kehityksen vaikutukset budjetointiprosessiin

Teknologia on tuonut mukanaan joukon uusia työkaluja ja menetelmiä, jotka tekevät budjetoinnista entistä tehokkaampaa ja tarkempaa.

 • Automaatio ja tekoäly: Nykyaikaiset ohjelmistot voivat automatisoida monia budjetoinnin vaiheita ja tekoäly voi auttaa ennusteiden laatimisessa.

 • Reaaliaikaiset tiedot: Pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen pääsyn taloustietoihin, mikä parantaa päätöksenteon nopeutta ja laatua.

 • Integrointi muihin järjestelmiin: Modernit budjetointijärjestelmät integroituvat usein muihin taloushallinnon ohjelmistoihin, mikä mahdollistaa tiedon helpon siirron ja analysoinnin.

Uudet budjetointimenetelmät ja -lähestymistavat

Tradiotionaalisen vuosibudjetoinnin rinnalle on noussut uusia, joustavampia lähestymistapoja, jotka ovat usein reaktiivisempia ja mukautuvat paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön.

 • Jatkuva budjetointi: Tämä lähestymistapa hylkää perinteisen vuosibudjetoinnin ja keskittyy jatkuvaan ennustamiseen ja tarkistamiseen.

 • Nollapohjabudjetointi: Tässä menetelmässä jokainen menoerä arvioidaan ja perustellaan joka budjetointikierroksella, mikä voi auttaa tunnistamaan tehottomuudet.

 • Toiminnallinen budjetointi: Tässä keskitytään organisaation toimintoihin ja niiden kustannustehokkuuteen, mikä voi auttaa yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin.

Lue lisää:


Budjetointi ja yrityksen kasvu

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen taloudellista suunnittelua ja se on erityisen tärkeää yrityksen kasvuvaiheissa. Yrityksen kasvu tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita, ja hyvin suunniteltu budjetti auttaa varmistamaan, että yritys voi hyödyntää mahdollisuudet ja välttää mahdolliset kompastuskivet.

Kasvun suunnittelu ja rahoitus budjetin avulla

Kun yritys suunnittelee kasvua, budjetointi auttaa hahmottamaan tarvittavat resurssit, investoinnit ja rahoituksen. Budjetti antaa selkeän kuvan siitä, minkä verran varoja on käytettävissä ja minkä verran ulkopuolista rahoitusta tarvitaan.

 • Rahoituksen lähteet ja niiden valinta: On tärkeää määritellä, mistä rahoitus saadaan - omasta pääomasta, lainasta, sijoittajilta vai muista lähteistä.

 • Kasvun riskit ja niiden hallinta: Jokaiseen kasvuun liittyy riskejä, ja budjetti auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan niitä.

Lue lisää:

Investointibudjetointi laajentumisen yhteydessä

Laajentuessaan yrityksen on investoitava esimerkiksi uusiin tiloihin, laitteisiin tai henkilöstöön. Investointibudjetointi auttaa arvioimaan näiden investointien kannattavuutta ja ajoitusta.

 • Investointien tarpeen tunnistaminen: Minkälaisia investointeja kasvu vaatii ja milloin?

 • Takaisinmaksuaika ja tuottovaatimus: Miten pitkään investoinnin odotetaan tuottavan ja millaista tuottoa sijoitetulle pääomalle odotetaan?

Budjetin rooli yrityskaupoissa ja fuusioissa

Yrityskaupat ja fuusiot ovat merkittäviä strategisia liikkeitä, joissa budjetti toimii keskeisenä työkaluna.

 • Due diligence ja budjetin merkitys: Ennen yrityskauppaa tai fuusiota tehtävä due diligence -prosessi hyödyntää budjettia arvioidessaan kohdeyrityksen taloudellista tilannetta.

 • Integraatio ja budjetointi: Kun kaksi yritystä yhdistyvät, niiden budjetit on integroitava yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä vaatii huolellista suunnittelua ja seurantaa.

Lue lisää:


Budjetoinnin tulevaisuus

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen talouden hallintaa, ja sen merkitys on vain korostunut muuttuvassa ja monimutkaistuvassa liiketoimintaympäristössä. Teknologian kehitys, yhteiskunnalliset muutokset ja yritysten kasvava vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta ovat muokanneet ja tulevat edelleen muokkaamaan budjetoinnin käytäntöjä.

Tekoälyn ja automaation rooli budjetoinnissa

Tekoälyn (AI) ja automaation käyttöönotto on mullistanut monia yritysprosesseja, ja budjetointi on yksi niistä alueista, joka hyötyy näiden teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista.

 • Reaaliaikaiset päivitykset: Tekoäly voi automaattisesti päivittää budjettia reaaliaikaisesti, kun saadaan uutta tietoa, mikä auttaa yrityksiä reagoimaan nopeammin muutoksiin.

 • Tarkemmat ennusteet: Algoritmit voivat analysoida suuria tietomääriä ja tunnistaa trendejä, mikä mahdollistaa tarkempien ja luotettavampien ennusteiden tekemisen.

Kestävän kehityksen integroiminen budjetointiin

Yritykset ovat yhä enemmän paineen alla ottaa huomioon ympäristövaikutuksensa ja sosiaalinen vastuunsa. Budjetointi on keskeinen työkalu, kun yritys haluaa integroida kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa.

 • Eko-budjetointi: Tämä lähestymistapa korostaa ympäristövaikutusten huomioon ottamista budjetoinnissa, esimerkiksi investoinnit vihreisiin teknologioihin tai resurssien tehokkaampaan käyttöön.

 • Sosiaalinen budjetointi: Tämä keskittyy yrityksen sosiaaliseen vastuuseen, kuten työntekijöiden oikeuksiin, koulutukseen ja hyvinvointiin.

Yrityksen arvot ja eettiset näkökulmat budjetoinnissa

Yrityksen arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat sen päätöksentekoa, mukaan lukien budjetoinnin. Budjetti on väline, jonka avulla yritys voi osoittaa sitoutumisensa näihin arvoihin.

 • Eettinen sijoittaminen: Budjetointiprosessissa voidaan varata resursseja eettisesti kestäviin hankkeisiin tai sijoituksiin.

 • Arvopohjainen budjetointi: Tämä lähestymistapa korostaa arvojen, kuten rehellisyyden, avoimuuden ja yhteisöllisyyden, integroimista budjetointiprosessiin.