Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Yrityksen talouden tunnusluvut CFO:lle.

Blogi / Johdon raportointi

Yrityksen talouden tunnusluvut: lista CFO:lle

Aug 16, 2023

Sisällysluettelo:

 • Kasvun tunnusluvut

 • Kannattavuuden mittarit

 • Maksuvalmiusmittarit

 • Vakavaraisuusmittarit

 • Tehokkuusmittarit

 • Kustannusmittarit

 • Arvonmäärityksen tunnusluvut

 • Kassavirran mittarit

 • Kattavuusmittarit

 • Työntekijämittarit

 • Asiakasmittarit

 • Projektin mittarit

 • Toimitusketjun mittarit

 • Riskin ja tuoton mittarit

 • Markkinaosuuden mittarit


Article in English

Kasvumittarit

Liikevaihdon kasvuvauhti = (kuluvan kauden liikevaihto - edellisen kauden liikevaihto) / edellisen kauden liikevaihto.

Tuloksen kasvuvauhti = (kuluvan kauden tulos - edellisen kauden tulos) / edellisen kauden tulos.

Vuosittainen kasvuvauhti (CAGR) = [(loppuarvo/alkuarvo) ^ (1/vuosien lukumäärä)] - 1

Asiakkaiden kasvuvauhti = (Asiakkaiden määrä kauden lopussa - Asiakkaiden määrä kauden alussa) / Asiakkaiden määrä kauden alussa.

Nettovoittomarginaalin kasvu = (kuluvan kauden nettovoittomarginaali - edellisen kauden nettovoittomarginaali) / edellisen kauden nettovoittomarginaali.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) kasvuvauhti = (kuluvan kauden EBIT - edellisen kauden EBIT) / edellisen kauden EBIT.

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvuvauhti = (kuluvan kauden EBITDA - edellisen kauden EBITDA) / edellisen kauden EBITDA.

Liikevoiton kasvuvauhti = (Kuluvan kauden liikevoitto - Edellisen kauden liikevoitto) / Edellisen kauden liikevoitto.

Osakekohtaisen tuloksen (EPS) kasvuvauhti = (kuluvan kauden EPS - edellisen kauden EPS) / edellisen kauden EPS.

Osingon kasvuvauhti = (kuluvan kauden osinko - edellisen kauden osinko) / edellisen kauden osinko.

Vapaan kassavirran kasvuvauhti = (kuluvan kauden vapaa kassavirta - edellisen kauden vapaa kassavirta) / edellisen kauden vapaa kassavirta.

Kertyneiden voittovarojen kasvuvauhti = (Kuluvan kauden kertyneet voittovarat - Edellisen kauden kertyneet voittovarat) / Edellisen kauden kertyneet voittovarat.

Varojen kasvuvauhti = (Varat yhteensä kauden lopussa - Varat yhteensä kauden alussa) / Varat yhteensä kauden alussa.

Oman pääoman kasvuvauhti = (Oma pääoma yhteensä kauden lopussa - Oma pääoma yhteensä kauden alussa) / Oma pääoma yhteensä kauden alussa.


Kannattavuuden tunnusluvut

Bruttovoittomarginaali = bruttovoitto / liikevaihto * 100

Liikevoittomarginaali = Liikevoitto / liikevaihto * 100

Nettovoittomarginaali = Nettovoitto / liikevaihto * 100

Omaisuuserien tuotto (ROA) = Nettotulos / Keskimääräinen omaisuuserät yhteensä.

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / keskimääräinen oma pääoma.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (sijoituksen tuotto - sijoituskustannukset) / sijoituskustannukset.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) -marginaali = EBIT / liikevaihto.

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) Marginaali = EBITDA / liikevaihto.

Operatiivinen suhdeluku = Operatiiviset kulut / liikevaihto

Katetuottoprosentti = (Myynti - muuttuvat kustannukset) / Myynti

P/E-luku = osakekohtainen markkinahinta / osakekohtainen tulos.

Osakekohtainen tulos (EPS) = (nettotulos - osingot etuoikeutetuille osakkeille) / keskimäärin ulkona olevat osakkeet.

Käteisvarojen tuotto (Cash ROA) = liiketoiminnan rahavirta / kokonaisvarallisuus

Sijoitetun pääoman kassatuotto (CROCI) = (liiketoiminnan kassavirta - poistot) / ( kokonaisvarallisuus - lyhytaikaiset velat)

Liikevaihdon tuotto ("Return on Sales", ROS) = nettotulos / liikevaihto.

Sidotun pääoman tuotto (" Return on Capital Employed", ROCE) = Liikevoitto / (kokonaisvarat - lyhytaikaiset velat).

Sijoitetun pääoman tuotto ("Return on Invested Capital", ROIC) = (nettotulos - osingot) / (velka + oma pääoma).

Tutkimuspääoman tuotto ("Return on Research Capital", RORC) = (bruttovoitto - T&K-menot) / T&K-menot.

Varojen kiertonopeus = Liikevaihto / Keskimääräinen taseen loppusumma.

Oman pääoman kerroin = Vastaavaa yhteensä / Oma pääoma yhteensä


Maksuvalmiusmittarit

Current Ratio = Lyhytaikaiset varat / Lyhytaikaiset velat

Quick Ratio (tai Acid-Test Ratio) = (Lyhytaikaiset varat - Vaihto-omaisuus) / Lyhytaikaiset velat.

Kassavarojen suhdeluku = käteisvarat ja muut rahavarat / lyhytaikaiset velat

Liiketoiminnan kassavirtasuhde = Liiketoiminnan kassavirta / Lyhytaikaiset velat.

Nettokäyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat - Lyhytaikaiset velat

Myyntisaamisten kiertoaika (Days Sales Outstanding, DSO) = (Myyntisaamiset / Luottomyynnin kokonaismäärä) x päivien lukumäärä tarkastelujaksolla.

Myyntisaatavien kiertoaika (DPO) = (ostovelat / myytyjen tuotteiden kustannukset) x päivien lukumäärä tarkastelujaksolla.

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (DIO) = (Keskimääräinen vaihto-omaisuus / Myytyjen tuotteiden hankintameno) x päivien lukumäärä tarkastelujaksolla.

Kassakonversiosykli (CCC) = DSO + DIO - DPO


Vakavaraisuusmittarit

Debt to Equity Ratio = Velkojen kokonaismäärä / osakepääoma.

Debt Ratio = Velat yhteensä / Taseen loppusumma.

Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma.

Times Interest Earned Ratio ( Interest Coverage Ratio) = Liikevoitto ennen korkoja ja veroja (EBIT) / korkokulut.

Fixed Charge Coverage Ratio = (EBIT + leasingmaksut) / (korkokulut + leasingmaksut)

Cash Flow to Debt Ratio = Liiketoiminnan kassavirta / kokonaisvelka.


Tehokkuusmittarit

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus = Myytyjen tuotteiden kustannukset / Keskimääräinen vaihto-omaisuus.

Saamisten kiertonopeus = nettoluottomyynti / keskimääräinen myyntisaaminen.

Ostovelkojen kiertonopeus = Myytyjen tuotteiden kustannukset / Ostovelat keskimäärin.

Käyttöomaisuuden kiertonopeus = nettomyynti / keskimääräinen kokonaisvarallisuus

Kiinteän käyttöomaisuuden kiertonopeus = nettoliikevaihto / keskimääräinen nettokäyttöomaisuus.

Käyttöpääoman kiertonopeus = nettoliikevaihto / keskimääräinen käyttöpääoma

Oman pääoman kierto = nettoliikevaihto / oma pääoma keskimäärin

Myyntisaamisten päivien määrä ("Days Sales Outstanding", DSO) = ((Keskimääräiset myyntisaamiset / Luottojen nettomyynti) x kauden päivien lukumäärä).

Vaihto-omaisuuden päivien määrä ("Days Inventory Outstanding", DIO) = ("Keskimääräinen vaihto-omaisuus / Myytyjen tuotteiden kustannukset") x kauden päivien lukumäärä.

Päivää maksamattomia velkoja (DPO) = (Keskimääräiset velat / Myytyjen tuotteiden hankintameno) x kauden päivien lukumäärä.

Kassakonversiosykli ("Cash Conversion Cycle", CCC) = DIO + DSO - DPO.


Kustannusmittarit

Myytyjen tuotteiden kustannusten (COGS) laskeminen: Alkuvarasto + ostot + muut kulut - loppuvarasto.

Kulut yhteensä = Kiinteät kustannukset + Muuttuvat kustannukset.

Muuttuvat kustannukset = Muuttuvat kustannukset yksikköä kohti x tuotettujen yksiköiden määrä.

Kiinteät kustannukset: Ei erityistä kaavaa, koska kiinteät kustannukset pysyvät vakiona tuotantomäärästä riippumatta.

Keskimääräiset kustannukset (tai keskimääräiset kokonaiskustannukset) = Kokonaiskustannukset / Tuotettujen yksiköiden määrä.

Rajakustannus = kokonaiskustannusten muutos / tuotetun määrän muutos.

Suorat kustannukset: Nämä ovat kustannuksia, jotka voidaan suoraan liittää tuotteeseen tai palveluun. Esimerkkejä ovat tuotannon raaka-aine- ja työvoimakustannukset. Laskelma riippuu tarkasteltavista erityiskustannuksista.

Välilliset kustannukset (tai yleiskustannukset): Nämä ovat kustannuksia, jotka eivät liity suoraan tiettyyn tuotteeseen tai palveluun, mutta ovat välttämättömiä liiketoiminnalle. Esimerkkeinä voidaan mainita vuokrat, yleishyödylliset palvelut ja muiden kuin tuotannossa työskentelevien työntekijöiden palkat. Laskelma riippuu tarkasteltavista erityiskustannuksista.

Liiketoiminnan kustannukset (tai toimintakulut) = COGS + toimintakulut (kuten vuokrat, palkat, yleishyödylliset palvelut jne.).

Uponneet kustannukset: Kustannus, joka on jo syntynyt ja jota ei voida saada takaisin. Sitä ei lasketa, vaan se kirjataan menneeksi menoksi.

Vaihtoehtoiskustannus: Seuraavaksi parhaan vaihtoehdon arvo, josta luovutaan päätöstä tehtäessä. Tämä on käsitteellinen mittari, eikä sille ole vakiokaavaa, koska se riippuu tarkasteltavista vaihtoehdoista.

Kannattavuusraja (yksikköinä) = kiinteät kustannukset / (yksikkökohtainen myyntihinta - yksikkökohtaiset muuttuvat kustannukset).

Kannattavuusraja (myynnissä) = kannattavuusraja (yksiköissä) x myyntihinta yksikköä kohti.


Arvonmäärityksen tunnusluvut

Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakekohtainen markkinahinta / Osakekohtainen tulos (EPS).

Hinta/myynti (P/S) suhde = Markkinapääoma / kokonaismyynti (tai liikevaihto).

Price-to-Book (P/B) Ratio = Osakekohtainen markkinahinta / Osakekohtainen kirjanpitoarvo.

Osinkotuotto = Vuotuinen osinko per osake / Markkinahinta per osake.

Yritysarvo (EV) = markkina-arvo + kokonaisvelka - käteisvarat ja muut rahavarat.

EV/EBITDA (Yritysarvo suhteessa tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) = Yritysarvo / EBITDA.

EV/Liikevaihto (Yritysarvo suhteessa liikevaihtoon) = Yritysarvo / Kokonaismyynti (tai liikevaihto).

EV/EBIT (" Yritysarvo suhteessa liiketulokseen") = Yritysarvo / liikevoitto.

Price-to-Earnings Growth (PEG) Ratio = P/E Ratio / EPS:n vuotuinen kasvuvauhti.

Price-to-Free Cash Flow = Markkina-arvo / Vapaa kassavirta.

Price-to-Operating Cash Flow = Markkina-arvo / Operatiivinen kassavirta.

Markkina-arvon suhde jälleenhankintakustannuksiin (Tobinin Q) = (velkojen markkina-arvo + oman pääoman markkina-arvo) / (kokonaisvarojen jälleenhankintakustannus)


Kassavirran tunnusluvut

Operatiivinen kassavirta (OCF) = nettotulos + muut kuin rahamääräiset kulut (kuten poistot) - käyttöpääoman muutokset.

Vapaa kassavirta (FCF) = Liiketoiminnan kassavirta - investointikustannukset.

Free Cash Flow to Equity (FCFE) = nettotulos - nettoinvestoinnit - nettokäyttöpääoman muutos + uusi velka - velan takaisinmaksu.

Free Cash Flow to the Firm (FCFF) = EBIT x (1 - veroaste) + poistot - käyttöpääoman muutokset - pääomamenot.

Investointien kassavirta: Tämä on tyypillisesti johdettu kassavirtalaskelmasta, ja se sisältää investoinneista, kuten pitkäaikaisten omaisuuserien ja muiden investointien ostosta tai myynnistä, saadut ja saadut rahavirrat.

Rahoituksen kassavirta: Tämäkin saadaan rahavirtalaskelmasta, ja se sisältää rahavirrat ja -menot rahoitustoiminnasta, kuten osakkeiden liikkeeseenlaskusta tai takaisinostosta, lainanotosta tai velan takaisinmaksusta.

Kassan nettomuutos = (Liiketoiminnan rahavirta) + (Investointien rahavirta) + (Rahoituksen rahavirta).

Kassavirran marginaali = liiketoiminnan kassavirta / liikevaihto

Cash Flow Return on Investment (CFROI) = liiketoiminnan rahavirta / ((taseen loppusumma - lyhytaikaiset velat)).

Osakekohtainen kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä. = nettotulos + muut kuin rahamääräiset kulut (kuten poistot) - käyttöpääoman muutokset.

Vapaa kassavirta (FCF) = Liiketoiminnan kassavirta - investointikustannukset.

Free Cash Flow to Equity (FCFE) = nettotulos - nettoinvestoinnit - nettokäyttöpääoman muutos + uusi velka - velan takaisinmaksu.

Free Cash Flow to the Firm (FCFF) = EBIT x (1 - veroaste) + poistot - käyttöpääoman muutokset - pääomamenot.

Investointien kassavirta: Tämä on tyypillisesti johdettu kassavirtalaskelmasta, ja se sisältää investoinneista, kuten pitkäaikaisten omaisuuserien ja muiden investointien ostosta tai myynnistä, saadut ja saadut rahavirrat.

Rahoituksen kassavirta: Tämäkin saadaan rahavirtalaskelmasta, ja se sisältää rahavirrat ja -menot rahoitustoiminnasta, kuten osakkeiden liikkeeseenlaskusta tai takaisinostosta, lainanotosta tai velan takaisinmaksusta.

Kassan nettomuutos = (Liiketoiminnan rahavirta) + (Investointien rahavirta) + (Rahoituksen rahavirta).

Kassavirran marginaali = liiketoiminnan kassavirta / liikevaihto

Cash Flow Return on Investment (CFROI) = liiketoiminnan rahavirta / ((taseen loppusumma - lyhytaikaiset velat)).

Osakekohtainen kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä.


Kattavuusmittarit

Interest Coverage Ratio = Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) / Korkokulut

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = nettoliikevoitto / velanhoitokustannukset yhteensä.

Fixed Charge Coverage Ratio = (EBIT + leasingmaksut) / (korkokulut + leasingmaksut).

Cash Coverage Ratio = (EBIT + poistot) / korkokulut.

Asset Coverage Ratio = ((taseen loppusumma - aineettomat hyödykkeet) / velkojen kokonaismäärä

Times Interest Earned Ratio = EBIT / korkokulut

Cash Flow to Debt Ratio = Liiketoiminnan kassavirta / Kokonaisvelka.


Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön vaihtuvuusaste = (kauden aikana lähteneiden työntekijöiden määrä / työntekijöiden keskimääräinen määrä kauden aikana) x 100.

Kustannukset palkattua työntekijää kohti = Rekrytointikustannukset yhteensä / palkattujen työntekijöiden määrä tiettynä ajanjaksona.

Keskimääräiset koulutuskustannukset työntekijää kohden = Koulutuskustannukset yhteensä / koulutettujen työntekijöiden määrä.

Liikevaihto työntekijää kohti = Kokonaisliikevaihto / työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana.

Tulos työntekijää kohti = Tilikauden tulos / työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana.

Ylityökulut = Ylityötuntien määrä x ylityötuntihinta.

Työntekijöiden tuottavuus = Tuotettu tuotos tai tuotetut tulot / työntekijöiden lukumäärä.

Kompensaatiosuhde = Kokonaiskompensaatio (palkat, etuudet, bonukset) / kokonaisliikevaihto.

Etuuskustannukset työntekijää kohti = Työsuhde-etuuksien kokonaiskustannukset / työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana.

Poissaoloprosentti = (poissaolopäivien määrä / (työntekijöiden määrä x työpäivien määrä)) x 100.

Käyttöaste (yleinen konsultointi- tai palvelualoilla) = (laskutettavat työtunnit / kokonaistyöaika) x 100.

Työtyytyväisyysindeksi = (Tyytyväisten vastausten määrä / vastausten kokonaismäärä) x 100.

Työntekijöiden sitoutumisaste = (sitoutuneiden vastausten määrä / vastausten kokonaismäärä) x 100.


Asiakasmittarit

Asiakashankintakustannukset (CAC) = Uusien asiakkaiden hankkimiseen käytetyt kokonaiskustannukset / hankittujen asiakkaiden määrä.

Asiakkaan elinkaariarvo (CLTV tai LTV) = (Keskimääräinen ostoarvo x Keskimääräinen ostotiheys) x Asiakkaan keskimääräinen elinikä.

Asiakaspysyvyysaste = (Asiakkaiden määrä kauden lopussa - Uusien asiakkaiden määrä kauden aikana) / Asiakkaiden määrä kauden alussa x 100 %.

Asiakaspostuma-aste (Churn Rate) = (kauden aikana menetettyjen asiakkaiden määrä / asiakkaiden määrä kauden alussa) x 100 %.

Net Promoter Score (NPS) = % Promoters - % Detractors Huomautus: Promoters ovat asiakkaita, jotka arvioivat yrityksen 9 tai 10 pistettä 10:stä, ja Detractors ovat asiakkaita, jotka arvioivat sen 0-6 pistettä.

Keskimääräinen liikevaihto käyttäjää kohti (ARPU) = kokonaistulot / käyttäjien määrä.

Asiakaskannattavuuspisteytys = Asiakaskannattavuuspisteytys = Asiakkaan nettovoitto / kyseisen asiakkaan kokonaistulot x 100 %.

Asiakaskonsentraatio = Asiakaskonsentraatio = tietystä asiakkaasta saatavat tulot / kokonaistulot x 100 %.

Asiakaspääoma = Kaikkien asiakkaiden CLTV:n summa.

Asiakkaan takaisinmaksuaika = CAC / (bruttokate asiakasta kohti x kuukausitapahtumat asiakasta kohti)

Asiakassuositteluaste = Suosittelujen kautta hankittujen uusien asiakkaiden määrä / Uusien asiakkaiden kokonaismäärä x 100 %.

Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT) = (Tyytyväisten asiakkaiden määrä / kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä) x 100 %.


Projektimittarit

Nettonykyarvo (NPV) = Summa (kassavirta ajanjaksolla t / (1 + r)^t) - alkuinvestointi

Missä:

 • t = ajanjakso (esim. vuosi 1, vuosi 2 jne.).

 • r = diskonttokorko

Sisäinen tuottoaste (IRR): IRR on diskonttokorko (r), jolla nettonykyarvo = 0. Se ratkaistaan yleensä iteratiivisilla menetelmillä tai ohjelmistolla, koska se ei ole suoraviivainen kaava.

Takaisinmaksuaika = Aika, joka kuluu kumulatiivisten kassavirtojen kasautumiseen alkuperäisen investoinnin suuruiseksi.

Diskontattu takaisinmaksuaika = Aika, joka kuluu siihen, että kumulatiiviset diskontatut kassavirrat vastaavat alkuperäistä investointia.

Kannattavuusindeksi (PI) = Tulevien kassavirtojen nykyarvo / alkuperäinen investointi.

Sijoituksen tuotto (ROI) = (hankkeen nettovoitto / hankkeen kustannukset) x 100 %.

Hyöty-kustannussuhde (BCR) = Odotettavissa olevat kokonaishyödyt / odotettavissa olevat kokonaiskustannukset.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) = tulot - toimintakulut (ilman korkoja ja veroja).

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) = tulot - liiketoiminnan kulut (ilman korkoja, veroja ja poistoja).

Kannattavuusraja = kiinteät kustannukset / (yksikkökohtainen myyntihinta - yksikkökohtaiset muuttuvat kustannukset).

Herkkyysanalyysi : Tämä ei ole kaava sinänsä, vaan menetelmä. Siinä muutetaan yhtä muuttujaa kerrallaan (esim. diskonttokorko, projektin kustannukset, odotetut tulot), jotta nähdään, miten herkästi projektin nettonykyarvo tai muut mittarit reagoivat kyseisen muuttujan muutoksiin.

Skenaarioanalyysi: Herkkyysanalyysin tavoin skenaarioanalyysillä ei ole erityistä kaavaa. Siinä arvioidaan hanketta eri skenaarioissa (esim. paras tapaus, pahin tapaus, todennäköisin tapaus), jotta voidaan ymmärtää mahdolliset tulokset ja riskit.


Toimitusketjun mittarit

Varaston kiertonopeus = myytyjen tuotteiden kustannukset / keskimääräinen varasto.

Varaston jäljellä olevat päivät (DIO) = (Keskimääräinen varasto / Myytyjen tuotteiden kustannukset) x 365.

Myyntireskontra (DSO) = (myyntisaamiset / kokonaistulot) x 365.

Maksamatta olevat päivät (DPO) = (ostovelat / myytyjen tuotteiden hankintameno) x 365.

Kassakonversiosykli (CCC) = DIO + DSO - DPO

Täyttöaste = (täytettyjen tilausten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.

Varastokatkoaste = (Varastokatkosten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.

Tilauksen läpimenoaika = tavaran vastaanottopäivä - tilauksen tekopäivä.

Vaihto-omaisuuden kirjanpitokustannukset = (Vaihto-omaisuuden keskimääräinen arvo x kirjanpitokustannusprosentti) / ajanjakso.

Toimitusketjun omaisuuden tuotto (ROA) = nettotulos / keskimääräinen kokonaisvarallisuus.

Toimitusketjun käyttökustannukset prosentteina myynnistä = (toimitusketjun kokonaiskustannukset / kokonaismyynti) x 100

Täydellisten tilausten osuus = (Täydellisten tilausten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.

Rahtikustannukset prosentteina myynnistä = (Rahtikustannukset yhteensä / kokonaismyynti) x 100.

Keskimääräinen varastotaso = (alkuvarasto + loppuvarasto) / 2.

Tilausten tarkkuusaste = (Täsmällisten tilausten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.


Riskin ja tuoton mittarit

Odotettu tuotto = Summa (kunkin tuoton todennäköisyys * vastaava tuotto).

Varianssi = Summa [Kunkin tuoton todennäköisyys * (tuotto - odotettu tuotto)^2].

Keskihajonta (volatiliteetti) = Varianssin neliöjuuri.

Beta (β) = Kovarianssi(omaisuuserän tuotto, markkinoiden tuotto) / Varianssi(markkinoiden tuotto)

Alpha (α) = Todellinen tuotto - [riskitön korko + Beta * (Markkinatuotto - riskitön korko)]]

Sharpe Ratio = (omaisuuserän odotettu tuotto - riskitön korko) / omaisuuserän tuoton keskihajonta.

Sortino Ratio = (omaisuuserän odotettu tuotto - riskitön korko) / omaisuuserän negatiivisen tuoton keskihajonta

Treynor-suhde = (omaisuuserän odotettu tuotto - riskitön korko) / Beta

R-kerroin (R^2) = omaisuuserän tuoton ja markkinoiden tuoton välisen korrelaation neliö.

Information Ratio = (salkun tuotto - vertailuindeksin tuotto) / Tracking Error (seurantavirhe)

Seurantavirhe = (Salkun tuoton - vertailuindeksin tuoton) keskihajonta.

Maksimiarvon alenema = Salkun tai omaisuuserän arvon suurin lasku huipusta alareunaan.

Value at Risk (VaR) = Suurin mahdollinen tappio tietyllä luottamustasolla tietyllä aikavälillä.

Ehdollinen riskiarvo (CVaR, Conditional Value at Risk) = odotettavissa oleva tappio, jos tappio ylittää VaR-tason.


Markkinaosuusmittarit

Markkinaosuus yksiköittäin = (Yhtiön myymien yksiköiden määrä / markkinoilla myytyjen yksiköiden kokonaismäärä) x 100 %.

Markkinaosuus liikevaihdon mukaan = (yrityksen myyntitulot / markkinoiden kokonaismyyntitulot) x 100 %.

Suhteellinen markkinaosuus = yrityksen markkinaosuus / suurimman kilpailijan markkinaosuus.

Markkinoiden keskittyneisyys = N suurimman yrityksen markkinaosuuksien summa (käytetään usein 3, 4 tai 5 suurimman yrityksen osalta).

Markkinaosuuden kasvu = ((Markkinaosuus kuluvalla kaudella - Markkinaosuus edellisellä kaudella) / Markkinaosuus edellisellä kaudella) x 100 %.

Markkinaosuuden kasvu tai lasku = Markkinaosuus kuluvalla kaudella - Markkinaosuus edellisellä kaudella.

Osuus lompakosta = (yrityksen myynti tietylle asiakkaalle / kyseisen asiakkaan kokonaismenot) x 100 %.

Segmenttiosuus = (yrityksen myynti tietyllä segmentillä / kokonaismyynti kyseisellä segmentillä) x 100 %.

Sisällysluettelo:

 • Kasvun tunnusluvut

 • Kannattavuuden mittarit

 • Maksuvalmiusmittarit

 • Vakavaraisuusmittarit

 • Tehokkuusmittarit

 • Kustannusmittarit

 • Arvonmäärityksen tunnusluvut

 • Kassavirran mittarit

 • Kattavuusmittarit

 • Työntekijämittarit

 • Asiakasmittarit

 • Projektin mittarit

 • Toimitusketjun mittarit

 • Riskin ja tuoton mittarit

 • Markkinaosuuden mittarit


Article in English

Kasvumittarit

Liikevaihdon kasvuvauhti = (kuluvan kauden liikevaihto - edellisen kauden liikevaihto) / edellisen kauden liikevaihto.

Tuloksen kasvuvauhti = (kuluvan kauden tulos - edellisen kauden tulos) / edellisen kauden tulos.

Vuosittainen kasvuvauhti (CAGR) = [(loppuarvo/alkuarvo) ^ (1/vuosien lukumäärä)] - 1

Asiakkaiden kasvuvauhti = (Asiakkaiden määrä kauden lopussa - Asiakkaiden määrä kauden alussa) / Asiakkaiden määrä kauden alussa.

Nettovoittomarginaalin kasvu = (kuluvan kauden nettovoittomarginaali - edellisen kauden nettovoittomarginaali) / edellisen kauden nettovoittomarginaali.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) kasvuvauhti = (kuluvan kauden EBIT - edellisen kauden EBIT) / edellisen kauden EBIT.

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvuvauhti = (kuluvan kauden EBITDA - edellisen kauden EBITDA) / edellisen kauden EBITDA.

Liikevoiton kasvuvauhti = (Kuluvan kauden liikevoitto - Edellisen kauden liikevoitto) / Edellisen kauden liikevoitto.

Osakekohtaisen tuloksen (EPS) kasvuvauhti = (kuluvan kauden EPS - edellisen kauden EPS) / edellisen kauden EPS.

Osingon kasvuvauhti = (kuluvan kauden osinko - edellisen kauden osinko) / edellisen kauden osinko.

Vapaan kassavirran kasvuvauhti = (kuluvan kauden vapaa kassavirta - edellisen kauden vapaa kassavirta) / edellisen kauden vapaa kassavirta.

Kertyneiden voittovarojen kasvuvauhti = (Kuluvan kauden kertyneet voittovarat - Edellisen kauden kertyneet voittovarat) / Edellisen kauden kertyneet voittovarat.

Varojen kasvuvauhti = (Varat yhteensä kauden lopussa - Varat yhteensä kauden alussa) / Varat yhteensä kauden alussa.

Oman pääoman kasvuvauhti = (Oma pääoma yhteensä kauden lopussa - Oma pääoma yhteensä kauden alussa) / Oma pääoma yhteensä kauden alussa.


Kannattavuuden tunnusluvut

Bruttovoittomarginaali = bruttovoitto / liikevaihto * 100

Liikevoittomarginaali = Liikevoitto / liikevaihto * 100

Nettovoittomarginaali = Nettovoitto / liikevaihto * 100

Omaisuuserien tuotto (ROA) = Nettotulos / Keskimääräinen omaisuuserät yhteensä.

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / keskimääräinen oma pääoma.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (sijoituksen tuotto - sijoituskustannukset) / sijoituskustannukset.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) -marginaali = EBIT / liikevaihto.

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) Marginaali = EBITDA / liikevaihto.

Operatiivinen suhdeluku = Operatiiviset kulut / liikevaihto

Katetuottoprosentti = (Myynti - muuttuvat kustannukset) / Myynti

P/E-luku = osakekohtainen markkinahinta / osakekohtainen tulos.

Osakekohtainen tulos (EPS) = (nettotulos - osingot etuoikeutetuille osakkeille) / keskimäärin ulkona olevat osakkeet.

Käteisvarojen tuotto (Cash ROA) = liiketoiminnan rahavirta / kokonaisvarallisuus

Sijoitetun pääoman kassatuotto (CROCI) = (liiketoiminnan kassavirta - poistot) / ( kokonaisvarallisuus - lyhytaikaiset velat)

Liikevaihdon tuotto ("Return on Sales", ROS) = nettotulos / liikevaihto.

Sidotun pääoman tuotto (" Return on Capital Employed", ROCE) = Liikevoitto / (kokonaisvarat - lyhytaikaiset velat).

Sijoitetun pääoman tuotto ("Return on Invested Capital", ROIC) = (nettotulos - osingot) / (velka + oma pääoma).

Tutkimuspääoman tuotto ("Return on Research Capital", RORC) = (bruttovoitto - T&K-menot) / T&K-menot.

Varojen kiertonopeus = Liikevaihto / Keskimääräinen taseen loppusumma.

Oman pääoman kerroin = Vastaavaa yhteensä / Oma pääoma yhteensä


Maksuvalmiusmittarit

Current Ratio = Lyhytaikaiset varat / Lyhytaikaiset velat

Quick Ratio (tai Acid-Test Ratio) = (Lyhytaikaiset varat - Vaihto-omaisuus) / Lyhytaikaiset velat.

Kassavarojen suhdeluku = käteisvarat ja muut rahavarat / lyhytaikaiset velat

Liiketoiminnan kassavirtasuhde = Liiketoiminnan kassavirta / Lyhytaikaiset velat.

Nettokäyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat - Lyhytaikaiset velat

Myyntisaamisten kiertoaika (Days Sales Outstanding, DSO) = (Myyntisaamiset / Luottomyynnin kokonaismäärä) x päivien lukumäärä tarkastelujaksolla.

Myyntisaatavien kiertoaika (DPO) = (ostovelat / myytyjen tuotteiden kustannukset) x päivien lukumäärä tarkastelujaksolla.

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (DIO) = (Keskimääräinen vaihto-omaisuus / Myytyjen tuotteiden hankintameno) x päivien lukumäärä tarkastelujaksolla.

Kassakonversiosykli (CCC) = DSO + DIO - DPO


Vakavaraisuusmittarit

Debt to Equity Ratio = Velkojen kokonaismäärä / osakepääoma.

Debt Ratio = Velat yhteensä / Taseen loppusumma.

Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma.

Times Interest Earned Ratio ( Interest Coverage Ratio) = Liikevoitto ennen korkoja ja veroja (EBIT) / korkokulut.

Fixed Charge Coverage Ratio = (EBIT + leasingmaksut) / (korkokulut + leasingmaksut)

Cash Flow to Debt Ratio = Liiketoiminnan kassavirta / kokonaisvelka.


Tehokkuusmittarit

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus = Myytyjen tuotteiden kustannukset / Keskimääräinen vaihto-omaisuus.

Saamisten kiertonopeus = nettoluottomyynti / keskimääräinen myyntisaaminen.

Ostovelkojen kiertonopeus = Myytyjen tuotteiden kustannukset / Ostovelat keskimäärin.

Käyttöomaisuuden kiertonopeus = nettomyynti / keskimääräinen kokonaisvarallisuus

Kiinteän käyttöomaisuuden kiertonopeus = nettoliikevaihto / keskimääräinen nettokäyttöomaisuus.

Käyttöpääoman kiertonopeus = nettoliikevaihto / keskimääräinen käyttöpääoma

Oman pääoman kierto = nettoliikevaihto / oma pääoma keskimäärin

Myyntisaamisten päivien määrä ("Days Sales Outstanding", DSO) = ((Keskimääräiset myyntisaamiset / Luottojen nettomyynti) x kauden päivien lukumäärä).

Vaihto-omaisuuden päivien määrä ("Days Inventory Outstanding", DIO) = ("Keskimääräinen vaihto-omaisuus / Myytyjen tuotteiden kustannukset") x kauden päivien lukumäärä.

Päivää maksamattomia velkoja (DPO) = (Keskimääräiset velat / Myytyjen tuotteiden hankintameno) x kauden päivien lukumäärä.

Kassakonversiosykli ("Cash Conversion Cycle", CCC) = DIO + DSO - DPO.


Kustannusmittarit

Myytyjen tuotteiden kustannusten (COGS) laskeminen: Alkuvarasto + ostot + muut kulut - loppuvarasto.

Kulut yhteensä = Kiinteät kustannukset + Muuttuvat kustannukset.

Muuttuvat kustannukset = Muuttuvat kustannukset yksikköä kohti x tuotettujen yksiköiden määrä.

Kiinteät kustannukset: Ei erityistä kaavaa, koska kiinteät kustannukset pysyvät vakiona tuotantomäärästä riippumatta.

Keskimääräiset kustannukset (tai keskimääräiset kokonaiskustannukset) = Kokonaiskustannukset / Tuotettujen yksiköiden määrä.

Rajakustannus = kokonaiskustannusten muutos / tuotetun määrän muutos.

Suorat kustannukset: Nämä ovat kustannuksia, jotka voidaan suoraan liittää tuotteeseen tai palveluun. Esimerkkejä ovat tuotannon raaka-aine- ja työvoimakustannukset. Laskelma riippuu tarkasteltavista erityiskustannuksista.

Välilliset kustannukset (tai yleiskustannukset): Nämä ovat kustannuksia, jotka eivät liity suoraan tiettyyn tuotteeseen tai palveluun, mutta ovat välttämättömiä liiketoiminnalle. Esimerkkeinä voidaan mainita vuokrat, yleishyödylliset palvelut ja muiden kuin tuotannossa työskentelevien työntekijöiden palkat. Laskelma riippuu tarkasteltavista erityiskustannuksista.

Liiketoiminnan kustannukset (tai toimintakulut) = COGS + toimintakulut (kuten vuokrat, palkat, yleishyödylliset palvelut jne.).

Uponneet kustannukset: Kustannus, joka on jo syntynyt ja jota ei voida saada takaisin. Sitä ei lasketa, vaan se kirjataan menneeksi menoksi.

Vaihtoehtoiskustannus: Seuraavaksi parhaan vaihtoehdon arvo, josta luovutaan päätöstä tehtäessä. Tämä on käsitteellinen mittari, eikä sille ole vakiokaavaa, koska se riippuu tarkasteltavista vaihtoehdoista.

Kannattavuusraja (yksikköinä) = kiinteät kustannukset / (yksikkökohtainen myyntihinta - yksikkökohtaiset muuttuvat kustannukset).

Kannattavuusraja (myynnissä) = kannattavuusraja (yksiköissä) x myyntihinta yksikköä kohti.


Arvonmäärityksen tunnusluvut

Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakekohtainen markkinahinta / Osakekohtainen tulos (EPS).

Hinta/myynti (P/S) suhde = Markkinapääoma / kokonaismyynti (tai liikevaihto).

Price-to-Book (P/B) Ratio = Osakekohtainen markkinahinta / Osakekohtainen kirjanpitoarvo.

Osinkotuotto = Vuotuinen osinko per osake / Markkinahinta per osake.

Yritysarvo (EV) = markkina-arvo + kokonaisvelka - käteisvarat ja muut rahavarat.

EV/EBITDA (Yritysarvo suhteessa tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) = Yritysarvo / EBITDA.

EV/Liikevaihto (Yritysarvo suhteessa liikevaihtoon) = Yritysarvo / Kokonaismyynti (tai liikevaihto).

EV/EBIT (" Yritysarvo suhteessa liiketulokseen") = Yritysarvo / liikevoitto.

Price-to-Earnings Growth (PEG) Ratio = P/E Ratio / EPS:n vuotuinen kasvuvauhti.

Price-to-Free Cash Flow = Markkina-arvo / Vapaa kassavirta.

Price-to-Operating Cash Flow = Markkina-arvo / Operatiivinen kassavirta.

Markkina-arvon suhde jälleenhankintakustannuksiin (Tobinin Q) = (velkojen markkina-arvo + oman pääoman markkina-arvo) / (kokonaisvarojen jälleenhankintakustannus)


Kassavirran tunnusluvut

Operatiivinen kassavirta (OCF) = nettotulos + muut kuin rahamääräiset kulut (kuten poistot) - käyttöpääoman muutokset.

Vapaa kassavirta (FCF) = Liiketoiminnan kassavirta - investointikustannukset.

Free Cash Flow to Equity (FCFE) = nettotulos - nettoinvestoinnit - nettokäyttöpääoman muutos + uusi velka - velan takaisinmaksu.

Free Cash Flow to the Firm (FCFF) = EBIT x (1 - veroaste) + poistot - käyttöpääoman muutokset - pääomamenot.

Investointien kassavirta: Tämä on tyypillisesti johdettu kassavirtalaskelmasta, ja se sisältää investoinneista, kuten pitkäaikaisten omaisuuserien ja muiden investointien ostosta tai myynnistä, saadut ja saadut rahavirrat.

Rahoituksen kassavirta: Tämäkin saadaan rahavirtalaskelmasta, ja se sisältää rahavirrat ja -menot rahoitustoiminnasta, kuten osakkeiden liikkeeseenlaskusta tai takaisinostosta, lainanotosta tai velan takaisinmaksusta.

Kassan nettomuutos = (Liiketoiminnan rahavirta) + (Investointien rahavirta) + (Rahoituksen rahavirta).

Kassavirran marginaali = liiketoiminnan kassavirta / liikevaihto

Cash Flow Return on Investment (CFROI) = liiketoiminnan rahavirta / ((taseen loppusumma - lyhytaikaiset velat)).

Osakekohtainen kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä. = nettotulos + muut kuin rahamääräiset kulut (kuten poistot) - käyttöpääoman muutokset.

Vapaa kassavirta (FCF) = Liiketoiminnan kassavirta - investointikustannukset.

Free Cash Flow to Equity (FCFE) = nettotulos - nettoinvestoinnit - nettokäyttöpääoman muutos + uusi velka - velan takaisinmaksu.

Free Cash Flow to the Firm (FCFF) = EBIT x (1 - veroaste) + poistot - käyttöpääoman muutokset - pääomamenot.

Investointien kassavirta: Tämä on tyypillisesti johdettu kassavirtalaskelmasta, ja se sisältää investoinneista, kuten pitkäaikaisten omaisuuserien ja muiden investointien ostosta tai myynnistä, saadut ja saadut rahavirrat.

Rahoituksen kassavirta: Tämäkin saadaan rahavirtalaskelmasta, ja se sisältää rahavirrat ja -menot rahoitustoiminnasta, kuten osakkeiden liikkeeseenlaskusta tai takaisinostosta, lainanotosta tai velan takaisinmaksusta.

Kassan nettomuutos = (Liiketoiminnan rahavirta) + (Investointien rahavirta) + (Rahoituksen rahavirta).

Kassavirran marginaali = liiketoiminnan kassavirta / liikevaihto

Cash Flow Return on Investment (CFROI) = liiketoiminnan rahavirta / ((taseen loppusumma - lyhytaikaiset velat)).

Osakekohtainen kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä.


Kattavuusmittarit

Interest Coverage Ratio = Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) / Korkokulut

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = nettoliikevoitto / velanhoitokustannukset yhteensä.

Fixed Charge Coverage Ratio = (EBIT + leasingmaksut) / (korkokulut + leasingmaksut).

Cash Coverage Ratio = (EBIT + poistot) / korkokulut.

Asset Coverage Ratio = ((taseen loppusumma - aineettomat hyödykkeet) / velkojen kokonaismäärä

Times Interest Earned Ratio = EBIT / korkokulut

Cash Flow to Debt Ratio = Liiketoiminnan kassavirta / Kokonaisvelka.


Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön vaihtuvuusaste = (kauden aikana lähteneiden työntekijöiden määrä / työntekijöiden keskimääräinen määrä kauden aikana) x 100.

Kustannukset palkattua työntekijää kohti = Rekrytointikustannukset yhteensä / palkattujen työntekijöiden määrä tiettynä ajanjaksona.

Keskimääräiset koulutuskustannukset työntekijää kohden = Koulutuskustannukset yhteensä / koulutettujen työntekijöiden määrä.

Liikevaihto työntekijää kohti = Kokonaisliikevaihto / työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana.

Tulos työntekijää kohti = Tilikauden tulos / työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana.

Ylityökulut = Ylityötuntien määrä x ylityötuntihinta.

Työntekijöiden tuottavuus = Tuotettu tuotos tai tuotetut tulot / työntekijöiden lukumäärä.

Kompensaatiosuhde = Kokonaiskompensaatio (palkat, etuudet, bonukset) / kokonaisliikevaihto.

Etuuskustannukset työntekijää kohti = Työsuhde-etuuksien kokonaiskustannukset / työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana.

Poissaoloprosentti = (poissaolopäivien määrä / (työntekijöiden määrä x työpäivien määrä)) x 100.

Käyttöaste (yleinen konsultointi- tai palvelualoilla) = (laskutettavat työtunnit / kokonaistyöaika) x 100.

Työtyytyväisyysindeksi = (Tyytyväisten vastausten määrä / vastausten kokonaismäärä) x 100.

Työntekijöiden sitoutumisaste = (sitoutuneiden vastausten määrä / vastausten kokonaismäärä) x 100.


Asiakasmittarit

Asiakashankintakustannukset (CAC) = Uusien asiakkaiden hankkimiseen käytetyt kokonaiskustannukset / hankittujen asiakkaiden määrä.

Asiakkaan elinkaariarvo (CLTV tai LTV) = (Keskimääräinen ostoarvo x Keskimääräinen ostotiheys) x Asiakkaan keskimääräinen elinikä.

Asiakaspysyvyysaste = (Asiakkaiden määrä kauden lopussa - Uusien asiakkaiden määrä kauden aikana) / Asiakkaiden määrä kauden alussa x 100 %.

Asiakaspostuma-aste (Churn Rate) = (kauden aikana menetettyjen asiakkaiden määrä / asiakkaiden määrä kauden alussa) x 100 %.

Net Promoter Score (NPS) = % Promoters - % Detractors Huomautus: Promoters ovat asiakkaita, jotka arvioivat yrityksen 9 tai 10 pistettä 10:stä, ja Detractors ovat asiakkaita, jotka arvioivat sen 0-6 pistettä.

Keskimääräinen liikevaihto käyttäjää kohti (ARPU) = kokonaistulot / käyttäjien määrä.

Asiakaskannattavuuspisteytys = Asiakaskannattavuuspisteytys = Asiakkaan nettovoitto / kyseisen asiakkaan kokonaistulot x 100 %.

Asiakaskonsentraatio = Asiakaskonsentraatio = tietystä asiakkaasta saatavat tulot / kokonaistulot x 100 %.

Asiakaspääoma = Kaikkien asiakkaiden CLTV:n summa.

Asiakkaan takaisinmaksuaika = CAC / (bruttokate asiakasta kohti x kuukausitapahtumat asiakasta kohti)

Asiakassuositteluaste = Suosittelujen kautta hankittujen uusien asiakkaiden määrä / Uusien asiakkaiden kokonaismäärä x 100 %.

Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT) = (Tyytyväisten asiakkaiden määrä / kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä) x 100 %.


Projektimittarit

Nettonykyarvo (NPV) = Summa (kassavirta ajanjaksolla t / (1 + r)^t) - alkuinvestointi

Missä:

 • t = ajanjakso (esim. vuosi 1, vuosi 2 jne.).

 • r = diskonttokorko

Sisäinen tuottoaste (IRR): IRR on diskonttokorko (r), jolla nettonykyarvo = 0. Se ratkaistaan yleensä iteratiivisilla menetelmillä tai ohjelmistolla, koska se ei ole suoraviivainen kaava.

Takaisinmaksuaika = Aika, joka kuluu kumulatiivisten kassavirtojen kasautumiseen alkuperäisen investoinnin suuruiseksi.

Diskontattu takaisinmaksuaika = Aika, joka kuluu siihen, että kumulatiiviset diskontatut kassavirrat vastaavat alkuperäistä investointia.

Kannattavuusindeksi (PI) = Tulevien kassavirtojen nykyarvo / alkuperäinen investointi.

Sijoituksen tuotto (ROI) = (hankkeen nettovoitto / hankkeen kustannukset) x 100 %.

Hyöty-kustannussuhde (BCR) = Odotettavissa olevat kokonaishyödyt / odotettavissa olevat kokonaiskustannukset.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) = tulot - toimintakulut (ilman korkoja ja veroja).

Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) = tulot - liiketoiminnan kulut (ilman korkoja, veroja ja poistoja).

Kannattavuusraja = kiinteät kustannukset / (yksikkökohtainen myyntihinta - yksikkökohtaiset muuttuvat kustannukset).

Herkkyysanalyysi : Tämä ei ole kaava sinänsä, vaan menetelmä. Siinä muutetaan yhtä muuttujaa kerrallaan (esim. diskonttokorko, projektin kustannukset, odotetut tulot), jotta nähdään, miten herkästi projektin nettonykyarvo tai muut mittarit reagoivat kyseisen muuttujan muutoksiin.

Skenaarioanalyysi: Herkkyysanalyysin tavoin skenaarioanalyysillä ei ole erityistä kaavaa. Siinä arvioidaan hanketta eri skenaarioissa (esim. paras tapaus, pahin tapaus, todennäköisin tapaus), jotta voidaan ymmärtää mahdolliset tulokset ja riskit.


Toimitusketjun mittarit

Varaston kiertonopeus = myytyjen tuotteiden kustannukset / keskimääräinen varasto.

Varaston jäljellä olevat päivät (DIO) = (Keskimääräinen varasto / Myytyjen tuotteiden kustannukset) x 365.

Myyntireskontra (DSO) = (myyntisaamiset / kokonaistulot) x 365.

Maksamatta olevat päivät (DPO) = (ostovelat / myytyjen tuotteiden hankintameno) x 365.

Kassakonversiosykli (CCC) = DIO + DSO - DPO

Täyttöaste = (täytettyjen tilausten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.

Varastokatkoaste = (Varastokatkosten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.

Tilauksen läpimenoaika = tavaran vastaanottopäivä - tilauksen tekopäivä.

Vaihto-omaisuuden kirjanpitokustannukset = (Vaihto-omaisuuden keskimääräinen arvo x kirjanpitokustannusprosentti) / ajanjakso.

Toimitusketjun omaisuuden tuotto (ROA) = nettotulos / keskimääräinen kokonaisvarallisuus.

Toimitusketjun käyttökustannukset prosentteina myynnistä = (toimitusketjun kokonaiskustannukset / kokonaismyynti) x 100

Täydellisten tilausten osuus = (Täydellisten tilausten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.

Rahtikustannukset prosentteina myynnistä = (Rahtikustannukset yhteensä / kokonaismyynti) x 100.

Keskimääräinen varastotaso = (alkuvarasto + loppuvarasto) / 2.

Tilausten tarkkuusaste = (Täsmällisten tilausten määrä / tilausten kokonaismäärä) x 100.


Riskin ja tuoton mittarit

Odotettu tuotto = Summa (kunkin tuoton todennäköisyys * vastaava tuotto).

Varianssi = Summa [Kunkin tuoton todennäköisyys * (tuotto - odotettu tuotto)^2].

Keskihajonta (volatiliteetti) = Varianssin neliöjuuri.

Beta (β) = Kovarianssi(omaisuuserän tuotto, markkinoiden tuotto) / Varianssi(markkinoiden tuotto)

Alpha (α) = Todellinen tuotto - [riskitön korko + Beta * (Markkinatuotto - riskitön korko)]]

Sharpe Ratio = (omaisuuserän odotettu tuotto - riskitön korko) / omaisuuserän tuoton keskihajonta.

Sortino Ratio = (omaisuuserän odotettu tuotto - riskitön korko) / omaisuuserän negatiivisen tuoton keskihajonta

Treynor-suhde = (omaisuuserän odotettu tuotto - riskitön korko) / Beta

R-kerroin (R^2) = omaisuuserän tuoton ja markkinoiden tuoton välisen korrelaation neliö.

Information Ratio = (salkun tuotto - vertailuindeksin tuotto) / Tracking Error (seurantavirhe)

Seurantavirhe = (Salkun tuoton - vertailuindeksin tuoton) keskihajonta.

Maksimiarvon alenema = Salkun tai omaisuuserän arvon suurin lasku huipusta alareunaan.

Value at Risk (VaR) = Suurin mahdollinen tappio tietyllä luottamustasolla tietyllä aikavälillä.

Ehdollinen riskiarvo (CVaR, Conditional Value at Risk) = odotettavissa oleva tappio, jos tappio ylittää VaR-tason.


Markkinaosuusmittarit

Markkinaosuus yksiköittäin = (Yhtiön myymien yksiköiden määrä / markkinoilla myytyjen yksiköiden kokonaismäärä) x 100 %.

Markkinaosuus liikevaihdon mukaan = (yrityksen myyntitulot / markkinoiden kokonaismyyntitulot) x 100 %.

Suhteellinen markkinaosuus = yrityksen markkinaosuus / suurimman kilpailijan markkinaosuus.

Markkinoiden keskittyneisyys = N suurimman yrityksen markkinaosuuksien summa (käytetään usein 3, 4 tai 5 suurimman yrityksen osalta).

Markkinaosuuden kasvu = ((Markkinaosuus kuluvalla kaudella - Markkinaosuus edellisellä kaudella) / Markkinaosuus edellisellä kaudella) x 100 %.

Markkinaosuuden kasvu tai lasku = Markkinaosuus kuluvalla kaudella - Markkinaosuus edellisellä kaudella.

Osuus lompakosta = (yrityksen myynti tietylle asiakkaalle / kyseisen asiakkaan kokonaismenot) x 100 %.

Segmenttiosuus = (yrityksen myynti tietyllä segmentillä / kokonaismyynti kyseisellä segmentillä) x 100 %.