Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Rahoitusomaisuus kirjanpidon taseessa.

Blogi / Kirjanpito

Rahoitusomaisuus kirjanpidon taseessa

Sep 18, 2023

Johdanto

Rahoitusomaisuus on keskeinen osa yritysten kirjanpitoa, joka kuvastaa yrityksen taloudellista tilannetta ja sitä, kuinka se käyttää resurssejaan. Tämän osion tarkoituksena on antaa lukijalle perustieto rahoitusomaisuudesta ja sen merkityksestä erityisesti yrityksen talousjohtajalle.

Yleiskatsaus rahoitusomaisuuteen

Rahoitusomaisuus viittaa sellaisiin yrityksen omistamiin varoihin, jotka on hankittu sijoitustarkoituksessa eikä yrityksen normaalin liiketoiminnan harjoittamiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi osakkeet, velkakirjat tai muut rahoitusvälineet. Kirjanpidollisesti näiden varojen arvostaminen, kirjaaminen ja arvonalentumiset ovat kriittisiä aspekteja, jotka vaikuttavat yrityksen taloudelliseen raportointiin ja lopulliseen tulokseen.

Rahoitusomaisuuden merkitys CFO:lle

CFO:n rooli yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja riskien hallinnassa on keskeinen. Rahoitusomaisuus on yksi niistä osa-alueista, joka voi merkittävästi vaikuttaa yrityksen taseeseen ja tulokseen. Tästä syystä on välttämätöntä, että CFO ymmärtää, kuinka rahoitusomaisuus on arvostettu, kuinka se vaikuttaa yrityksen tulokseen ja minkälaisia riskejä siihen liittyy.

CFO:n tulee olla tietoinen siitä, kuinka markkinoiden liikkeet voivat vaikuttaa rahoitusomaisuuden arvoon ja kuinka tämä voi vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan. Lisäksi CFO:n vastuulla on usein varmistaa, että yrityksellä on riittävät sisäiset kontrollit ja menettelytavat rahoitusomaisuuden hallinnassa ja arvostuksessa.


Rahoitusomaisuuden määritelmä ja luokittelu

Mitä rahoitusomaisuus tarkoittaa?

Rahoitusomaisuus kirjanpidollisessa kontekstissa viittaa varoihin, jotka on hankittu pääasiassa tulojen, kuten korkojen, rojaltien tai osinkojen, saamiseksi. Se voi sisältää myös varoja, jotka on hankittu joko myytäväksi aktiivisilla markkinoilla tai jotka pidetään kaupankäyntitarkoituksessa. Rahoitusomaisuus voi muodostua sekä fyysisistä että ei-fyysisistä välineistä. Nämä voivat sisältää osakkeita, velkakirjoja, saamisia ja muita sijoitusvälineitä.

Rahoitusomaisuuden eri luokat ja niiden ominaisuudet

Rahoitusomaisuuden luokittelussa otetaan huomioon sekä omaisuuserän luonne että yrityksen tarkoitus hankkia kyseinen omaisuuserä:

 • Lainasaamiset ja muut saamiset: Nämä ovat ei-johdannaissopimuksista peräisin olevia eriä, joista on oikeus saada kiinteä tai määritettävissä oleva määrä rahaa ja joita yritys ei pidä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi yrityslainat tai myyntisaamiset, jotka eivät ole noteerattu pörssissä.

 • Sijoitukset pysyvissä sijoituksissa: Nämä ovat sijoituksia, joita yritys pitää pitkäaikaisesti ja joita ei ole hankittu kaupankäynnin tarkoituksiin.

 • Johdannaissopimukset ja kaupankäyntisalkku: Tähän luokkaan kuuluu omaisuuseriä, jotka on hankittu pääasiassa myytäviksi lähitulevaisuudessa tai joita yritys pitää osana kaupankäyntitarkoituksiin kuuluvaa salkkua.

 • Muut rahoitusomaisuuserät: Tämä kategoria voi kattaa muita eriä, jotka eivät sovi edellä mainittuihin luokkiin, mutta jotka täyttävät rahoitusomaisuuden määritelmän.

Kunkin rahoitusomaisuusluokan ominaisuudet ja riskiprofiilit eroavat toisistaan, ja niitä tulee arvioida ja hallita erikseen.


Rahoitusomaisuuden kirjanpito

Alkuperäisen kirjaamisen periaatteet

Rahoitusomaisuuden kirjaaminen taseeseen tapahtuu sen hankintahetkellä. Alkuperäisen kirjaamisen periaatteiden mukaan rahoitusomaisuus kirjataan alun perin sen hankintamenoa vastaavaan arvoon. Tämä sisältää kaikki menot, jotka aiheutuvat rahoitusomaisuuden hankinnasta ja sen tuomisesta nykyiseen kuntoonsa ja paikkaansa.

Arvostus hankintamenoon ja jaksottaminen

Hankintamenon arvostus on keskeinen osa rahoitusomaisuuden kirjanpitoa. Kun rahoitusomaisuus on kirjattu taseeseen, se arvostetaan joko jatkuvaan hankintamenoon tai käypään arvoon riippuen rahoitusomaisuuden luokasta ja yrityksen kirjanpitopolitiikasta. Jaksottamisen periaatteen mukaan tuotot ja kulut kirjataan sille tilikaudelle, jolle ne kuuluvat, riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Tämä tarkoittaa, että rahoitusomaisuuden tuotot ja kulut tulisi kirjata niiden syntyhetken mukaisesti.

Arvonalentumiset ja niiden käsittely

Rahoitusomaisuuden arvonalentumiset ovat kirjanpidollisia vähennyksiä rahoitusomaisuuden kirja-arvosta. Arvonalentuminen tulee kyseeseen, kun rahoitusomaisuuden käypä arvo on alhaisempi kuin sen kirja-arvo ja alenema on pysyvää luonnetta. Arvonalentumisten tunnistaminen vaatii huolellista harkintaa ja analyysiä. Kun arvonalentuminen on tunnistettu, sen määrä vähennetään rahoitusomaisuuden kirja-arvosta ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluna. Jos olosuhteet muuttuvat myöhemmin ja rahoitusomaisuuden arvo nousee, aiemmin tehdyt arvonalentumiset voidaan kumota.


Rahoitusomaisuuden realisointi ja myynti

Rahoitusomaisuuden myynnin kirjanpidolliset vaikutukset

Rahoitusomaisuuden myynti voi tapahtua monista syistä, kuten likviditeetin tarpeesta, sijoitusstrategian muutoksesta tai riskienhallinnasta. Kun yritys myy rahoitusomaisuuttaan, sillä on välittömiä kirjanpidollisia vaikutuksia.

Ensinnäkin rahoitusomaisuuden poistaminen taseesta vähentää yrityksen varoja. Samalla kun rahoitusomaisuus poistetaan, yrityksen on kirjattava myynnistä saatu tulo. Ero näiden kahden välillä - alkuperäinen kirjanpitoarvo ja myyntihinta - on joko voitto tai tappio, joka ilmenee tuloslaskelmassa.

On tärkeää ymmärtää, että rahoitusomaisuuden myynnistä aiheutuva voitto tai tappio on erilainen kuin arvonalentumisesta johtuva tappio. Myynnistä aiheutuva voitto tai tappio perustuu todelliseen tapahtumaan, kun taas arvonalentumiset perustuvat arvioihin.

Tappiot ja voitot rahoitusomaisuuden myynnistä

Kuten edellä mainittiin, voitto tai tappio syntyy, kun rahoitusomaisuuden myyntihinta eroaa sen kirjanpitoarvosta. Tämä ero voi johtua monista tekijöistä, kuten markkinaolosuhteista, omaisuuden laadusta tai jopa yrityksen neuvottelukyvystä.

Tappiot voivat olla merkki siitä, että sijoitus ei ole tuottanut odotettua tuottoa, tai ne voivat heijastella markkinaolosuhteiden yleisiä muutoksia. Toisaalta voitot voivat viitata onnistuneeseen sijoitusstrategiaan tai suotuisiin markkinaolosuhteisiin myyntihetkellä.

CFO:ien ja CEO:ien on tärkeää ymmärtää näiden voittojen ja tappioiden luonne sekä niiden vaikutus yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kirjanpidolliset säännöt ja standardit voivat myös vaikuttaa siihen, miten näitä voittoja ja tappioita käsitellään, joten on välttämätöntä pysyä ajan tasalla alan parhaista käytännöistä ja määräyksistä.


Rahoitusomaisuuden verovaikutukset

Verotukselliset näkökohdat ja vähennykset

Rahoitusomaisuuden kirjanpitoarvo saattaa poiketa sen verotuksellisesta arvosta johtuen monista tekijöistä. Esimerkiksi sijoitusten realisoitumattomat kurssivoitot tai -tappiot voivat vaikuttaa kirjanpitoarvoon, mutta ne eivät välttämättä ole vähennyskelpoisia tai verotettavia ennen realisointia. Tämä on erityisen tärkeää ymmärtää, kun yritys arvioi verosuunnittelustrategioitaan.

Verotuksellisesti vähennyskelpoiset menot, kuten rahoitusomaisuuden hankintameno tai siihen liittyvät hallinnolliset kulut, on myös tärkeää huomioida. Nämä vähennykset voivat vaikuttaa yrityksen verotettavaan tuloon ja siten myös maksettavan veron määrään.

Ero kirjanpidollisen ja verotuksellisen arvon välillä

Kirjanpidollinen arvo heijastaa rahoitusomaisuuden arvoa yrityksen taseessa ja on usein laskettu IFRS- tai paikallisen kirjanpitostandardin mukaisesti. Se voi sisältää realisoitumattomia voittoja tai tappioita, arvonalennuksia tai muita eriä, jotka vaikuttavat rahoitusomaisuuden kirjanpitoarvoon.

Verotuksellinen arvo puolestaan määräytyy verolainsäädännön perusteella ja se voi poiketa kirjanpidollisesta arvosta. Verotuksessa ei välttämättä tunnusteta samoja arvostusperiaatteita kuin kirjanpidossa. Esimerkiksi tietyt arvonalentumiset saattavat olla vähennyskelpoisia verotuksessa, vaikka ne olisivatkin jo vaikuttaneet kirjanpidolliseen arvoon.

Ymmärtämällä näiden kahden arvon välistä eroa, CFO:t ja CEO:t voivat paremmin arvioida yrityksen verorasitusta, suunnitella tehokkaammin verotusta ja tehdä informoituja päätöksiä rahoitusomaisuuden hallinnasta.


Kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS) ja rahoitusomaisuus

IFRS 9 ja rahoitusomaisuuden arvostus

Kansainvälinen kirjanpitovaliokunta (IASB) julkaisi IFRS 9 -standardin, joka keskittyy rahoitusomaisuuden arvostukseen. Tämä standardi toi mukanaan merkittäviä muutoksia aiempiin käytäntöihin, erityisesti rahoitusomaisuuden luokitteluun, arvostukseen ja arvonalentumisiin liittyen.

IFRS 9 korosti kolmea pääluokittelua rahoitusomaisuudelle: amortisoituun hankintamenoon arvostetut, nimellisarvoon arvostetut ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut sijoitukset. Tämä luokittelu määrittää, kuinka erilaisia rahoitusvälineitä arvostetaan ja esitetään tilinpäätöksessä.

Arvonalentumisen osalta IFRS 9 toi mukanaan odotettujen luottotappioiden mallin, joka korvasi aiemman toteutuneiden luottotappioiden mallin. Tämä muutos oli vaste finanssikriisille ja pyrkimys parantaa luottoriskin ennakoivaa raportointia.

Rahoitusomaisuuden esittäminen konsernitilinpäätöksessä

Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on olennaista, että se antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta. Rahoitusomaisuuden osalta tämä tarkoittaa usein monimutkaisia eliminointeja ja uudelleenjärjestelyjä, erityisesti kun kyseessä on konserni, jolla on monia tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä eri maissa.

Rahoitusomaisuuden esittäminen konsernitilinpäätöksessä vaatii huolellista harkintaa liittyen esimerkiksi sisäisiin lainoihin, sijoituksiin ja muihin välineisiin, jotka voivat vaikuttaa konsernin omavaraisuuteen ja tulokseen. Lisäksi valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa huomattavia vaikutuksia rahoitusomaisuuden arvostukseen konsernitilinpäätöksessä.

Yksi keskeinen haaste on määritellä, milloin tytäryhtiön tai sivuliikkeen rahoitusomaisuus tulisi yhdistellä emoyhtiön rahoitusomaisuuteen ja milloin sitä tulisi käsitellä erillisesti. Tämä vaatii sekä syvällistä ymmärrystä IFRS-standardeista että käytännön kokemusta konsernitilinpäätösten laadinnasta.


Riskienhallinta ja rahoitusomaisuus

Rahoitusvälineiden riskit

Rahoitusvälineiden hankinta ja hallinta sisältävät useita riskejä. Nämä riskit voivat vaikuttaa organisaation taloudelliseen asemaan ja tulokseen monin tavoin.

 • Markkinariski: Tämä liittyy markkinahintojen, kuten korkojen, valuuttakurssien tai osakekurssien, muutoksiin. Markkinariski voi vaikuttaa rahoitusvälineiden markkina-arvoon.

 • Luottoriski: Syntyy, kun vastapuoli ei kykene täyttämään velvoitteitaan. Esimerkiksi, jos organisaatio on myöntänyt lainan ja lainanottaja ei maksa sitä takaisin, luottoriski realisoituu.

 • Likviditeettiriski: Riski siitä, että rahoitusväline ei ole muutettavissa rahaksi ilman arvon alennusta tai kohtuuttoman suurilla kustannuksilla.

Riskien minimointi ja suojautumisstrategiat

On olemassa useita strategioita ja menetelmiä rahoitusvälineiden riskien minimoimiseksi ja hallitsemiseksi.

 • Johdannaissopimukset: Monet organisaatiot käyttävät johdannaisia, kuten futuureja, optioita ja vaihtosopimuksia, suojautuakseen markkinariskeiltä. Esimerkiksi valuuttatermiinisopimus voi suojata organisaatiota valuuttakurssiriskiltä.

 • Hajauttaminen: Sijoitusten hajauttaminen eri rahoitusvälineisiin tai markkinoille voi vähentää tappioriskiä. Hajauttamisen perusajatus on, että kaikkien sijoitusten ei odoteta heikentyvän samanaikaisesti.

 • Laadukkaat vastapuolet: Valitsemalla luotettavia ja luottokelpoisia vastapuolia, organisaatio voi minimoida luottoriskiä.

 • Likviditeetin hallinta: Ylläpitämällä riittävää likviditeettiä ja käteisvarantoja, organisaatiot voivat varmistaa, että ne kykenevät kohtaamaan lyhyen aikavälin velvoitteensa.


Rahoitusomaisuuden tulevaisuuden näkymät

Teknologian vaikutus rahoitusomaisuuden hallintaan

Teknologia on viime vuosina mullistanut monia liiketoiminnan osa-alueita, ja rahoitusomaisuuden hallinta ei ole poikkeus. Digitalisaatio ja automaatio ovat tuoneet mukanaan joukon työkaluja, jotka tekevät rahoitusomaisuuden seurannasta, arvostamisesta ja hallinnasta tehokkaampaa ja tarkempaa.

Esimerkiksi pilvipohjaiset kirjanpitojärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen datan saatavuuden ja analyysin, mikä auttaa CFO:ta tekemään paremmin informoituja päätöksiä. Lisäksi tekoäly ja koneoppiminen ovat alkaneet muuttaa tapaa, jolla rahoitusomaisuutta analysoidaan, tunnistamalla kaavioita ja trendejä, joita ihmissilmä saattaa ohittaa.

Blockchain-teknologian odotetaan myös vaikuttavan rahoitusomaisuuden hallintaan erityisesti transaktioiden läpinäkyvyyden ja turvallisuuden suhteen.

Kirjanpidon trendit ja rahoitusomaisuuden rooli

Moderni kirjanpito ei ole enää pelkästään numeroiden seurantaa, vaan siitä on tullut strateginen työkalu, joka voi auttaa yrityksiä navigoimaan monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Rahoitusomaisuus on tässä kehityksessä keskeisessä roolissa.

Globalisaation myötä yritykset toimivat yhä useammin monessa eri maassa, ja niiden on yhdistettävä eri valuutoissa olevia rahoitusomaisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä on tuonut mukanaan tarpeen kehittää monimutkaisempia ja yhdenmukaistettuja kirjanpitokäytäntöjä rahoitusomaisuuden osalta.

Lisäksi kestävän kehityksen ja ESG (Environmental, Social, and Governance) -periaatteiden korostuminen yritysten strategioissa on tehnyt rahoitusomaisuuden hallinnasta moniulotteisempaa. CFO:jen on ymmärrettävä, kuinka rahoitusomaisuus voi vaikuttaa yrityksen ympäristölliseen ja sosiaaliseen jalanjälkeen sekä hallintotapoihin.

Johdanto

Rahoitusomaisuus on keskeinen osa yritysten kirjanpitoa, joka kuvastaa yrityksen taloudellista tilannetta ja sitä, kuinka se käyttää resurssejaan. Tämän osion tarkoituksena on antaa lukijalle perustieto rahoitusomaisuudesta ja sen merkityksestä erityisesti yrityksen talousjohtajalle.

Yleiskatsaus rahoitusomaisuuteen

Rahoitusomaisuus viittaa sellaisiin yrityksen omistamiin varoihin, jotka on hankittu sijoitustarkoituksessa eikä yrityksen normaalin liiketoiminnan harjoittamiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi osakkeet, velkakirjat tai muut rahoitusvälineet. Kirjanpidollisesti näiden varojen arvostaminen, kirjaaminen ja arvonalentumiset ovat kriittisiä aspekteja, jotka vaikuttavat yrityksen taloudelliseen raportointiin ja lopulliseen tulokseen.

Rahoitusomaisuuden merkitys CFO:lle

CFO:n rooli yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja riskien hallinnassa on keskeinen. Rahoitusomaisuus on yksi niistä osa-alueista, joka voi merkittävästi vaikuttaa yrityksen taseeseen ja tulokseen. Tästä syystä on välttämätöntä, että CFO ymmärtää, kuinka rahoitusomaisuus on arvostettu, kuinka se vaikuttaa yrityksen tulokseen ja minkälaisia riskejä siihen liittyy.

CFO:n tulee olla tietoinen siitä, kuinka markkinoiden liikkeet voivat vaikuttaa rahoitusomaisuuden arvoon ja kuinka tämä voi vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan. Lisäksi CFO:n vastuulla on usein varmistaa, että yrityksellä on riittävät sisäiset kontrollit ja menettelytavat rahoitusomaisuuden hallinnassa ja arvostuksessa.


Rahoitusomaisuuden määritelmä ja luokittelu

Mitä rahoitusomaisuus tarkoittaa?

Rahoitusomaisuus kirjanpidollisessa kontekstissa viittaa varoihin, jotka on hankittu pääasiassa tulojen, kuten korkojen, rojaltien tai osinkojen, saamiseksi. Se voi sisältää myös varoja, jotka on hankittu joko myytäväksi aktiivisilla markkinoilla tai jotka pidetään kaupankäyntitarkoituksessa. Rahoitusomaisuus voi muodostua sekä fyysisistä että ei-fyysisistä välineistä. Nämä voivat sisältää osakkeita, velkakirjoja, saamisia ja muita sijoitusvälineitä.

Rahoitusomaisuuden eri luokat ja niiden ominaisuudet

Rahoitusomaisuuden luokittelussa otetaan huomioon sekä omaisuuserän luonne että yrityksen tarkoitus hankkia kyseinen omaisuuserä:

 • Lainasaamiset ja muut saamiset: Nämä ovat ei-johdannaissopimuksista peräisin olevia eriä, joista on oikeus saada kiinteä tai määritettävissä oleva määrä rahaa ja joita yritys ei pidä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi yrityslainat tai myyntisaamiset, jotka eivät ole noteerattu pörssissä.

 • Sijoitukset pysyvissä sijoituksissa: Nämä ovat sijoituksia, joita yritys pitää pitkäaikaisesti ja joita ei ole hankittu kaupankäynnin tarkoituksiin.

 • Johdannaissopimukset ja kaupankäyntisalkku: Tähän luokkaan kuuluu omaisuuseriä, jotka on hankittu pääasiassa myytäviksi lähitulevaisuudessa tai joita yritys pitää osana kaupankäyntitarkoituksiin kuuluvaa salkkua.

 • Muut rahoitusomaisuuserät: Tämä kategoria voi kattaa muita eriä, jotka eivät sovi edellä mainittuihin luokkiin, mutta jotka täyttävät rahoitusomaisuuden määritelmän.

Kunkin rahoitusomaisuusluokan ominaisuudet ja riskiprofiilit eroavat toisistaan, ja niitä tulee arvioida ja hallita erikseen.


Rahoitusomaisuuden kirjanpito

Alkuperäisen kirjaamisen periaatteet

Rahoitusomaisuuden kirjaaminen taseeseen tapahtuu sen hankintahetkellä. Alkuperäisen kirjaamisen periaatteiden mukaan rahoitusomaisuus kirjataan alun perin sen hankintamenoa vastaavaan arvoon. Tämä sisältää kaikki menot, jotka aiheutuvat rahoitusomaisuuden hankinnasta ja sen tuomisesta nykyiseen kuntoonsa ja paikkaansa.

Arvostus hankintamenoon ja jaksottaminen

Hankintamenon arvostus on keskeinen osa rahoitusomaisuuden kirjanpitoa. Kun rahoitusomaisuus on kirjattu taseeseen, se arvostetaan joko jatkuvaan hankintamenoon tai käypään arvoon riippuen rahoitusomaisuuden luokasta ja yrityksen kirjanpitopolitiikasta. Jaksottamisen periaatteen mukaan tuotot ja kulut kirjataan sille tilikaudelle, jolle ne kuuluvat, riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Tämä tarkoittaa, että rahoitusomaisuuden tuotot ja kulut tulisi kirjata niiden syntyhetken mukaisesti.

Arvonalentumiset ja niiden käsittely

Rahoitusomaisuuden arvonalentumiset ovat kirjanpidollisia vähennyksiä rahoitusomaisuuden kirja-arvosta. Arvonalentuminen tulee kyseeseen, kun rahoitusomaisuuden käypä arvo on alhaisempi kuin sen kirja-arvo ja alenema on pysyvää luonnetta. Arvonalentumisten tunnistaminen vaatii huolellista harkintaa ja analyysiä. Kun arvonalentuminen on tunnistettu, sen määrä vähennetään rahoitusomaisuuden kirja-arvosta ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluna. Jos olosuhteet muuttuvat myöhemmin ja rahoitusomaisuuden arvo nousee, aiemmin tehdyt arvonalentumiset voidaan kumota.


Rahoitusomaisuuden realisointi ja myynti

Rahoitusomaisuuden myynnin kirjanpidolliset vaikutukset

Rahoitusomaisuuden myynti voi tapahtua monista syistä, kuten likviditeetin tarpeesta, sijoitusstrategian muutoksesta tai riskienhallinnasta. Kun yritys myy rahoitusomaisuuttaan, sillä on välittömiä kirjanpidollisia vaikutuksia.

Ensinnäkin rahoitusomaisuuden poistaminen taseesta vähentää yrityksen varoja. Samalla kun rahoitusomaisuus poistetaan, yrityksen on kirjattava myynnistä saatu tulo. Ero näiden kahden välillä - alkuperäinen kirjanpitoarvo ja myyntihinta - on joko voitto tai tappio, joka ilmenee tuloslaskelmassa.

On tärkeää ymmärtää, että rahoitusomaisuuden myynnistä aiheutuva voitto tai tappio on erilainen kuin arvonalentumisesta johtuva tappio. Myynnistä aiheutuva voitto tai tappio perustuu todelliseen tapahtumaan, kun taas arvonalentumiset perustuvat arvioihin.

Tappiot ja voitot rahoitusomaisuuden myynnistä

Kuten edellä mainittiin, voitto tai tappio syntyy, kun rahoitusomaisuuden myyntihinta eroaa sen kirjanpitoarvosta. Tämä ero voi johtua monista tekijöistä, kuten markkinaolosuhteista, omaisuuden laadusta tai jopa yrityksen neuvottelukyvystä.

Tappiot voivat olla merkki siitä, että sijoitus ei ole tuottanut odotettua tuottoa, tai ne voivat heijastella markkinaolosuhteiden yleisiä muutoksia. Toisaalta voitot voivat viitata onnistuneeseen sijoitusstrategiaan tai suotuisiin markkinaolosuhteisiin myyntihetkellä.

CFO:ien ja CEO:ien on tärkeää ymmärtää näiden voittojen ja tappioiden luonne sekä niiden vaikutus yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kirjanpidolliset säännöt ja standardit voivat myös vaikuttaa siihen, miten näitä voittoja ja tappioita käsitellään, joten on välttämätöntä pysyä ajan tasalla alan parhaista käytännöistä ja määräyksistä.


Rahoitusomaisuuden verovaikutukset

Verotukselliset näkökohdat ja vähennykset

Rahoitusomaisuuden kirjanpitoarvo saattaa poiketa sen verotuksellisesta arvosta johtuen monista tekijöistä. Esimerkiksi sijoitusten realisoitumattomat kurssivoitot tai -tappiot voivat vaikuttaa kirjanpitoarvoon, mutta ne eivät välttämättä ole vähennyskelpoisia tai verotettavia ennen realisointia. Tämä on erityisen tärkeää ymmärtää, kun yritys arvioi verosuunnittelustrategioitaan.

Verotuksellisesti vähennyskelpoiset menot, kuten rahoitusomaisuuden hankintameno tai siihen liittyvät hallinnolliset kulut, on myös tärkeää huomioida. Nämä vähennykset voivat vaikuttaa yrityksen verotettavaan tuloon ja siten myös maksettavan veron määrään.

Ero kirjanpidollisen ja verotuksellisen arvon välillä

Kirjanpidollinen arvo heijastaa rahoitusomaisuuden arvoa yrityksen taseessa ja on usein laskettu IFRS- tai paikallisen kirjanpitostandardin mukaisesti. Se voi sisältää realisoitumattomia voittoja tai tappioita, arvonalennuksia tai muita eriä, jotka vaikuttavat rahoitusomaisuuden kirjanpitoarvoon.

Verotuksellinen arvo puolestaan määräytyy verolainsäädännön perusteella ja se voi poiketa kirjanpidollisesta arvosta. Verotuksessa ei välttämättä tunnusteta samoja arvostusperiaatteita kuin kirjanpidossa. Esimerkiksi tietyt arvonalentumiset saattavat olla vähennyskelpoisia verotuksessa, vaikka ne olisivatkin jo vaikuttaneet kirjanpidolliseen arvoon.

Ymmärtämällä näiden kahden arvon välistä eroa, CFO:t ja CEO:t voivat paremmin arvioida yrityksen verorasitusta, suunnitella tehokkaammin verotusta ja tehdä informoituja päätöksiä rahoitusomaisuuden hallinnasta.


Kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS) ja rahoitusomaisuus

IFRS 9 ja rahoitusomaisuuden arvostus

Kansainvälinen kirjanpitovaliokunta (IASB) julkaisi IFRS 9 -standardin, joka keskittyy rahoitusomaisuuden arvostukseen. Tämä standardi toi mukanaan merkittäviä muutoksia aiempiin käytäntöihin, erityisesti rahoitusomaisuuden luokitteluun, arvostukseen ja arvonalentumisiin liittyen.

IFRS 9 korosti kolmea pääluokittelua rahoitusomaisuudelle: amortisoituun hankintamenoon arvostetut, nimellisarvoon arvostetut ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut sijoitukset. Tämä luokittelu määrittää, kuinka erilaisia rahoitusvälineitä arvostetaan ja esitetään tilinpäätöksessä.

Arvonalentumisen osalta IFRS 9 toi mukanaan odotettujen luottotappioiden mallin, joka korvasi aiemman toteutuneiden luottotappioiden mallin. Tämä muutos oli vaste finanssikriisille ja pyrkimys parantaa luottoriskin ennakoivaa raportointia.

Rahoitusomaisuuden esittäminen konsernitilinpäätöksessä

Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on olennaista, että se antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta. Rahoitusomaisuuden osalta tämä tarkoittaa usein monimutkaisia eliminointeja ja uudelleenjärjestelyjä, erityisesti kun kyseessä on konserni, jolla on monia tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä eri maissa.

Rahoitusomaisuuden esittäminen konsernitilinpäätöksessä vaatii huolellista harkintaa liittyen esimerkiksi sisäisiin lainoihin, sijoituksiin ja muihin välineisiin, jotka voivat vaikuttaa konsernin omavaraisuuteen ja tulokseen. Lisäksi valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa huomattavia vaikutuksia rahoitusomaisuuden arvostukseen konsernitilinpäätöksessä.

Yksi keskeinen haaste on määritellä, milloin tytäryhtiön tai sivuliikkeen rahoitusomaisuus tulisi yhdistellä emoyhtiön rahoitusomaisuuteen ja milloin sitä tulisi käsitellä erillisesti. Tämä vaatii sekä syvällistä ymmärrystä IFRS-standardeista että käytännön kokemusta konsernitilinpäätösten laadinnasta.


Riskienhallinta ja rahoitusomaisuus

Rahoitusvälineiden riskit

Rahoitusvälineiden hankinta ja hallinta sisältävät useita riskejä. Nämä riskit voivat vaikuttaa organisaation taloudelliseen asemaan ja tulokseen monin tavoin.

 • Markkinariski: Tämä liittyy markkinahintojen, kuten korkojen, valuuttakurssien tai osakekurssien, muutoksiin. Markkinariski voi vaikuttaa rahoitusvälineiden markkina-arvoon.

 • Luottoriski: Syntyy, kun vastapuoli ei kykene täyttämään velvoitteitaan. Esimerkiksi, jos organisaatio on myöntänyt lainan ja lainanottaja ei maksa sitä takaisin, luottoriski realisoituu.

 • Likviditeettiriski: Riski siitä, että rahoitusväline ei ole muutettavissa rahaksi ilman arvon alennusta tai kohtuuttoman suurilla kustannuksilla.

Riskien minimointi ja suojautumisstrategiat

On olemassa useita strategioita ja menetelmiä rahoitusvälineiden riskien minimoimiseksi ja hallitsemiseksi.

 • Johdannaissopimukset: Monet organisaatiot käyttävät johdannaisia, kuten futuureja, optioita ja vaihtosopimuksia, suojautuakseen markkinariskeiltä. Esimerkiksi valuuttatermiinisopimus voi suojata organisaatiota valuuttakurssiriskiltä.

 • Hajauttaminen: Sijoitusten hajauttaminen eri rahoitusvälineisiin tai markkinoille voi vähentää tappioriskiä. Hajauttamisen perusajatus on, että kaikkien sijoitusten ei odoteta heikentyvän samanaikaisesti.

 • Laadukkaat vastapuolet: Valitsemalla luotettavia ja luottokelpoisia vastapuolia, organisaatio voi minimoida luottoriskiä.

 • Likviditeetin hallinta: Ylläpitämällä riittävää likviditeettiä ja käteisvarantoja, organisaatiot voivat varmistaa, että ne kykenevät kohtaamaan lyhyen aikavälin velvoitteensa.


Rahoitusomaisuuden tulevaisuuden näkymät

Teknologian vaikutus rahoitusomaisuuden hallintaan

Teknologia on viime vuosina mullistanut monia liiketoiminnan osa-alueita, ja rahoitusomaisuuden hallinta ei ole poikkeus. Digitalisaatio ja automaatio ovat tuoneet mukanaan joukon työkaluja, jotka tekevät rahoitusomaisuuden seurannasta, arvostamisesta ja hallinnasta tehokkaampaa ja tarkempaa.

Esimerkiksi pilvipohjaiset kirjanpitojärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen datan saatavuuden ja analyysin, mikä auttaa CFO:ta tekemään paremmin informoituja päätöksiä. Lisäksi tekoäly ja koneoppiminen ovat alkaneet muuttaa tapaa, jolla rahoitusomaisuutta analysoidaan, tunnistamalla kaavioita ja trendejä, joita ihmissilmä saattaa ohittaa.

Blockchain-teknologian odotetaan myös vaikuttavan rahoitusomaisuuden hallintaan erityisesti transaktioiden läpinäkyvyyden ja turvallisuuden suhteen.

Kirjanpidon trendit ja rahoitusomaisuuden rooli

Moderni kirjanpito ei ole enää pelkästään numeroiden seurantaa, vaan siitä on tullut strateginen työkalu, joka voi auttaa yrityksiä navigoimaan monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Rahoitusomaisuus on tässä kehityksessä keskeisessä roolissa.

Globalisaation myötä yritykset toimivat yhä useammin monessa eri maassa, ja niiden on yhdistettävä eri valuutoissa olevia rahoitusomaisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä on tuonut mukanaan tarpeen kehittää monimutkaisempia ja yhdenmukaistettuja kirjanpitokäytäntöjä rahoitusomaisuuden osalta.

Lisäksi kestävän kehityksen ja ESG (Environmental, Social, and Governance) -periaatteiden korostuminen yritysten strategioissa on tehnyt rahoitusomaisuuden hallinnasta moniulotteisempaa. CFO:jen on ymmärrettävä, kuinka rahoitusomaisuus voi vaikuttaa yrityksen ympäristölliseen ja sosiaaliseen jalanjälkeen sekä hallintotapoihin.