Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Nettokäyttöpääoma.

Liquidity

Nettokäyttöpääoma

Sep 16, 2023

Johdanto

Nettokäyttöpääoma on keskeinen osa yrityksen taloudellista terveyttä ja sen kykyä rahoittaa itsensä. Tämä mittari kuvastaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velvoitteensa lyhytaikaisilla saamisillaan ja vaihto-omaisuudellaan. CFO:na on välttämätöntä ymmärtää nettokäyttöpääoman merkitys, koska se voi vaikuttaa yrityksen likviditeettiin, maksuvalmiuteen ja rahoituksen saatavuuteen. Tässä osiossa käymme läpi nettokäyttöpääoman perusperiaatteet ja sen roolin yrityksen taloudellisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Nettokäyttöpääoman merkitys yrityksen taloudelliselle terveydelle

Nettokäyttöpääoma on erityisen tärkeä mittari yrityksen taloudelliselle terveydelle. Se antaa kuvan siitä, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa omaisuudellaan. Positiivinen nettokäyttöpääoma osoittaa, että yrityksellä on riittävästi varoja lyhytaikaisten velkojensa hoitamiseen, kun taas negatiivinen luku voi viitata maksuvaikeuksiin.

Lisäksi nettokäyttöpääoman suuruus ja muutokset voivat antaa viitteitä yrityksen kassavirran suunnasta ja mahdollisista rahoitustarpeista tulevaisuudessa.

Nettokäyttöpääoman rooli yrityksen rahoituksessa

Nettokäyttöpääoma ei ole ainoastaan taloudellisen terveyden mittari; sillä on myös merkittävä rooli yrityksen rahoitusstrategiassa. Kun nettokäyttöpääoma on hallinnassa ja optimaalinen, yritys voi vähentää tarvetta ulkoiselle rahoitukselle, kuten lainoille tai osakeanneille.

Toisaalta, jos nettokäyttöpääoma on liian korkea, se voi tarkoittaa, että yritys pitää liikaa sidottuna varojaan saamisiin tai varastoihin. Tämä voi olla merkki tehottomasta pääoman käytöstä ja antaa mahdollisuuden parempaan sijoitetun pääoman tuottoon.

Ymmärtämällä, kuinka hallita ja optimoida nettokäyttöpääomaa, CFO voi vaikuttaa yrityksen rahoituksen kustannuksiin ja saatavuuteen sekä tukea yrityksen kasvua ja kehitystä.


Nettokäyttöpääoman määritelmä

Nettokäyttöpääoma on keskeinen käsite yrityksen talouden ja kirjanpidon alalla. Se kuvaa yrityksen lyhytaikaisten varojen ja velkojen välistä suhdetta ja auttaa määrittämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhyen aikavälin velvoitteensa lyhytaikaisilla varoillaan.

Miten nettokäyttöpääoma lasketaan?

Nettokäyttöpääoman laskeminen on suoraviivaista. Kaava on seuraava:

Nettokäyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat - Lyhytaikaiset velat

Missä lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat erät, kuten myyntisaamiset, vaihto-omaisuus ja muut lyhytaikaiset saamiset. Lyhytaikaisiin velkoihin kuuluu eriä, kuten ostovelat, siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

On tärkeää huomata, että nettokäyttöpääoma antaa käsityksen yrityksen kyvystä kohdata lyhytaikaiset rahoitustarpeet ja mahdolliset likviditeettiongelmat.

Ero bruttokäyttöpääoman ja nettokäyttöpääoman välillä

Bruttokäyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma ovat kaksi käsitettä, jotka usein sekoitetaan toisiinsa, mutta niillä on selkeät erot:

 • Bruttokäyttöpääoma: Tämä viittaa yrityksen kaikkiin lyhytaikaisiin varoihin, mukaan lukien myyntisaamiset, vaihto-omaisuus ja muut lyhytaikaiset saamiset.

 • Nettokäyttöpääoma: Kuten edellä mainittiin, nettokäyttöpääoma kuvaa lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisen velan välistä eroa. Se antaa kuvan siitä, kuinka paljon "ylimääräisiä" lyhytaikaisia varoja yrityksellä on käytettävissään lyhytaikaisten velkojensa jälkeen.

Kun yritys tarkastelee käyttöpääomaa, bruttokäyttöpääoma antaa yleiskuvan yrityksen lyhytaikaisista varoista, kun taas nettokäyttöpääoma antaa syvemmän käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta ja kyvystä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan.


Nettokäyttöpääoman osatekijät

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset ovat yrityksen odotettavissa olevia tulonlähteitä, jotka realisoituvat tavallisesti vuoden sisällä. Ne voivat sisältää esimerkiksi myyntisaamisia, ennakkomaksuja tai muita vastaavia eriä. Lyhytaikaiset saamiset ovat olennainen osa yrityksen käyttöpääomaa, ja niiden hallinta on tärkeää yrityksen likviditeetin ja rahavirran kannalta. Oikea-aikainen laskutus ja tehokas perintäprosessi ovat avainasemassa lyhytaikaisten saamisten hallinnassa.

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat ovat yrityksen velvoitteita, jotka erääntyvät maksettavaksi tyypillisesti seuraavan vuoden kuluessa. Nämä voivat koostua esimerkiksi ostovelkoista, lyhytaikaisista lainoista tai muista sitoumuksista. Lyhytaikaisten velkojen hallinta on keskeistä yrityksen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Tehokas velkojen hallinta ja maksuehtojen neuvottelu voivat auttaa optimoimaan yrityksen kassavirtaa ja vähentämään rahoituskustannuksia.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus koostuu tuotteista tai hyödykkeistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi yrityksen normaalissa liiketoiminnassa tai jotka kuluvat normaalin liiketoiminnan aikana. Vaihto-omaisuuteen voi kuulua raaka-aineita, keskeneräisiä tuotteita ja valmiita tuotteita. Vaihto-omaisuuden tehokas hallinta on tärkeää yrityksen kassavirran ja kannattavuuden kannalta. Tämä sisältää varastonhallinnan, toimitusketjun optimoinnin ja kysynnän ennustamisen.


Nettokäyttöpääoman hallinta

Optimaalisen nettokäyttöpääoman määrittely

Nettokäyttöpääoman määritelmä on yksinkertainen: se on yrityksen lyhytaikaisten saamisten ja lyhytaikaisten velkojen välinen ero. Mutta mitä tarkoitetaan optimaalisella nettokäyttöpääomalla? Se ei välttämättä ole se summa, joka on suurin tai pienin, vaan se, joka parhaiten tukee yrityksen liiketoimintatavoitteita ja strategioita.

Optimaalisen nettokäyttöpääoman määrittely riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, liiketoimintamallista, kasvunopeudesta ja markkinoiden dynamiikasta. Joidenkin yritysten on pidettävä suurempia varastoja vastatakseen kysynnän huippuihin, kun taas toisten on voitava nopeasti muuntaa saamiset käteiseksi.

Yksinkertaistettuna optimaalinen nettokäyttöpääoma mahdollistaa yrityksen päivittäisen toiminnan sujuvuuden ilman tarpeetonta pääoman sitoutumista, samalla kun ylläpidetään riittävää likviditeettiä ja minimoidaan kustannukset.

Käyttöpääoman syklin ymmärtäminen

Käyttöpääoman sykli, joka tunnetaan myös nimellä "rahan kiertoaika", kuvaa aikaa, joka kuluu sijoitetun pääoman palautumiseen myyntitulojen muodossa. Toisin sanoen, kuinka kauan yritys joutuu odottamaan, ennen kuin se saa takaisin rahat, jotka se on sijoittanut raaka-aineisiin, työvoimaan ja muihin tuotannontekijöihin.

Tämän syklin ymmärtäminen auttaa CFO:ja ja CEO:ja tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat ja viivästykset prosessissa. Kun yritys pystyy lyhentämään käyttöpääoman sykliään, se vapauttaa käteistä muille liiketoiminnan alueille, kuten investoinneille tai velan lyhentämiselle.

Käyttöpääoman syklin tehostaminen voi sisältää monia toimenpiteitä, kuten:

 • Myyntisaamisten nopea kerääminen

 • Varastonhallinnan parantaminen

 • Neuvottelut tavarantoimittajien kanssa paremmista maksuehdoista

Jokaisen yrityksen tulee mukauttaa käyttöpääoman hallintastrategiansa omiin erityistarpeisiinsa ja markkinatilanteeseensa.


Nettokäyttöpääoman parantamisen strategiat

Saamisten hallinta ja laskutusprosessit

Yrityksen rahavirran tehokas hallinta on elintärkeää sen taloudelliselle menestykselle, ja yksi tärkeimmistä tekijöistä tässä on saamisten hallinta. Saamiset ovat rahoja, jotka yritys odottaa saavansa asiakkailta myymiensä tuotteiden tai palveluiden perusteella, mutta jotka eivät ole vielä maksettu.

 • Laskutuksen nopeuttaminen: Yksi tapa nopeuttaa saamisten kertymistä on laskuttaa asiakkaat mahdollisimman pian tuotteen toimittamisen tai palvelun suorittamisen jälkeen.

 • Sähköinen laskutus: Sähköisen laskutuksen käyttöönotto voi nopeuttaa laskujen käsittelyä ja vähentää virheitä.

 • Maksuehtojen selkeyttäminen: Selkeät ja ymmärrettävät maksuehdot voivat vähentää viivästyneitä maksuja.

Varastonhallinta ja tehokkuus

Optimaalinen varastonhallinta on avainasemassa nettokäyttöpääoman hallinnassa. Varastossa olevat tuotteet edustavat sidottua pääomaa, joka ei tuota yritykselle rahavirtaa ennen kuin tuotteet myydään.

 • Kysynnän ennustaminen: Käyttämällä historiallista myyntidataa ja analysoimalla markkinatrendejä, yritykset voivat ennustaa tulevaa kysyntää ja välttää ylivarastointia.

 • Just-In-Time (JIT) -strategia: Tämän strategian avulla yritykset voivat vähentää varastojaan tilaamalla tavaraa vain, kun sitä todella tarvitaan.

 • Varastoseurannan teknologia: Nykyaikaiset teknologiaratkaisut, kuten RFID-tunnisteet, auttavat yrityksiä seuraamaan varastojaan reaaliaikaisesti.

Maksuehtojen neuvottelu ja lyhytaikaisten velkojen hallinta

Maksuehdot määrittelevät, kuinka kauan yrityksellä on aikaa maksaa velkansa toimittajille. Yrityksen kannalta ideaalinen tilanne on, kun sillä on mahdollisimman paljon aikaa maksaa laskunsa ilman lisäkustannuksia.

 • Toimittajien kanssa neuvotteleminen: Pidemmät maksuajat voivat parantaa yrityksen rahavirtaa ja nettokäyttöpääomaa.

 • Alennukset aikaisesta maksusta: Joissakin tapauksissa toimittajat saattavat tarjota alennuksia aikaisesta maksusta.

 • Lyhytaikaisten lainojen hyödyntäminen: Lyhytaikaiset lainat voivat tarjota yrityksille joustavuutta maksuehtojen suhteen.


Nettokäyttöpääoman merkitys likviditeetille

Miten nettokäyttöpääoma vaikuttaa yrityksen maksuvalmiuteen?

Nettokäyttöpääoma, joka kuvaa yrityksen lyhytaikaisten saamisten ja velkojen välistä eroa, on keskeinen indikaattori yrityksen taloudellisesta terveydestä ja maksuvalmiudesta. Korkea nettokäyttöpääoma tarkoittaa, että yrityksellä on riittävästi varoja lyhytaikaisten velvoitteidensa kattamiseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun yritys kohtaa odottamattomia kustannuksia tai kun markkinatilanne muuttuu.

Pitkällä aikavälillä yritys, jolla on terve nettokäyttöpääoma, on vähemmän riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta, mikä antaa sille suuremman joustavuuden ja kyvyn reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Likviditeettiriskin hallinta

Likviditeettiriski viittaa yrityksen kyvyttömyyteen täyttää lyhytaikaiset velvoitteensa, kun niiden erääntymisaika tulee. Tämä riski voi olla erityisen suuri yrityksille, jotka toimivat volatiileilla markkinoilla tai joilla on epäsäännöllinen kassavirta.

Nettokäyttöpääoman aktiivinen hallinta on yksi tärkeimmistä keinoista likviditeettiriskin minimoimiseksi. Tämä voi sisältää toimia, kuten:

 • Maksuehtojen neuvottelu toimittajien kanssa.

 • Lyhytaikaisten saamisten tehokas perintä.

 • Vaihto-omaisuuden optimointi.

Yrityksen tulee myös seurata aktiivisesti kassavirtaansa ja olla valmis tekemään tarvittavia muutoksia, jos likviditeettiongelmat näyttävät olevan nousemassa.


Nettokäyttöpääoman vaikutus yrityksen arvoon

Nettokäyttöpääoman ja yrityksen arvostuksen yhteys

Nettokäyttöpääoma on yrityksen taseen erä, joka kuvastaa sen kykyä rahoittaa päivittäistä toimintaansa lyhyellä aikavälillä. Nettokäyttöpääoman suuruus voi vaikuttaa suoraan yrityksen arvostukseen monella tapaa. Ensinnäkin, riittävä nettokäyttöpääoma takaa yrityksen kyvyn selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan ilman ulkopuolista rahoitusta, mikä voi vähentää rahoituskuluja ja siten lisätä yrityksen arvoa.

Toisaalta, liian suuri nettokäyttöpääoma voi viitata tehottomaan pääoman käyttöön, missä liikaa varoja on sidottu lyhytaikaisiin eriin, kuten varastoihin tai saamisiin. Tehokas nettokäyttöpääoman hallinta voi siis olla merkki yrityksen hyvästä taloudellisesta terveydestä ja kyvystä tuottaa voittoa sijoittajille.

Sijoittajan näkökulma nettokäyttöpääomaan

Sijoittajat arvostavat yrityksiä monien eri tekijöiden perusteella, ja yksi näistä tekijöistä on nettokäyttöpääoma. Koska nettokäyttöpääoma antaa kuvan yrityksen lyhyen aikavälin taloudellisesta asemasta, se voi olla tärkeä indikaattori sijoittajalle yrityksen kyvystä selviytyä taloudellisista vastoinkäymisistä ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia.

Erityisesti institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot voivat käyttää nettokäyttöpääomaa osana laajempaa taloudellista analyysiään. He tarkastelevat nettokäyttöpääomaa suhteessa yrityksen liikevaihtoon, velkaantumisasteeseen ja muihin tunnuslukuihin saadakseen syvemmän ymmärryksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Sijoittajan kannalta on myös tärkeää ymmärtää, miten yritys hallinnoi nettokäyttöpääomaansa. Esimerkiksi tehokas varastonhallinta tai nopea laskutuskierto voi viitata siihen, että yritys käyttää resurssejaan tehokkaasti ja pystyy tuottamaan parempaa tuottoa sijoitetulle pääomalle.


Kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS) ja nettokäyttöpääoma

Kansainväliset kirjanpitostandardit eli IFRS (International Financial Reporting Standards) ovat globaaleja tilinpäätösstandardeja, jotka on suunniteltu tarjoamaan yhdenmukainen ja avoin tapa esittää yritysten taloudellisia tietoja maailmanlaajuisesti. Nettokäyttöpääoman määrittely ja käsittely IFRS:ssä on oleellista monille CFO:ille ja CEO:ille, jotka vastaavat monikansallisten yritysten taloudesta.

Miten IFRS määrittelee ja käsittelee nettokäyttöpääomaa?

IFRS:n mukaan nettokäyttöpääoma on yrityksen lyhytaikaisten saamisten ja lyhytaikaisten velkojen erotus. Se antaa kuvan yrityksen lyhyen aikavälin taloudellisesta asemasta ja kyvystä kohdata lyhyen aikavälin velvoitteensa.

Standardit korostavat myös nettokäyttöpääoman merkitystä yrityksen maksuvalmiuden indikaattorina. Tämän indikaattorin avulla sijoittajat, lainanantajat ja muut sidosryhmät voivat arvioida yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan ilman lisärahoitusta.

Konsernitilinpäätöksen vaikutus nettokäyttöpääomaan

Kun puhutaan monikansallisista yrityksistä ja konserneista, nettokäyttöpääoman laskeminen muuttuu monimutkaisemmaksi. Konsernitilinpäätöksessä yhdistellään emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden taloudelliset tiedot.

Tämä yhdistely vaikuttaa nettokäyttöpääoman laskentaan monin tavoin. Esimerkiksi sisäiset saamiset ja velat, jotka ilmenevät konserniyhtiöiden välillä, on eliminoitava konsolidoinnin yhteydessä, jotta vältetään liiketaloudellisten tietojen vääristyminen.

Lisäksi valuuttakurssimuutokset ja eri maiden kirjanpitostandardien erot voivat vaikuttaa nettokäyttöpääoman arvoon konsernitilinpäätöksessä. CFO:jen ja CEO:jen on oltava tietoisia näistä vaikutuksista ja otettava ne huomioon analysoidessaan konsernin nettokäyttöpääomaa.


Case-esimerkit

Kuinka suuryritys optimoi nettokäyttöpääomansa?

Suuryrityksillä on usein monimutkainen liiketoimintarakenne, laaja toimitusketju ja laaja asiakaskunta, mikä voi tehdä nettokäyttöpääoman hallinnasta haastavaa. Kuitenkin, optimoimalla nettokäyttöpääomaa, suuryritykset voivat vapauttaa huomattavia määriä käteistä ja parantaa taloudellista joustavuuttaan.

Esimerkiksi, Nokia, yksi Suomen suurimmista teknologiayrityksistä, käytti useita strategioita optimoidakseen nettokäyttöpääomansa. Ensinnäkin, Nokia keskittyi lyhentämään toimitusketjuaan, mikä vähensi varaston kiertonopeutta ja vapautti käteistä. Lisäksi yritys investoi automatisoiduihin laskutus- ja perintäjärjestelmiin, mikä nopeutti saamisten kiertonopeutta.

Toinen strategia oli neuvotella pidemmistä maksuajoista alihankkijoiden kanssa, mikä antoi Nokialle enemmän aikaa myydä tuotteensa ja kerätä saamiset ennen velkojen erääntymistä. Tämä strategia, yhdistettynä tehokkaaseen varastonhallintaan ja nopeampaan saamisten kiertoon, auttoi Nokian optimoimaan nettokäyttöpääomansa ja parantamaan taloudellista asemaansa.

Nettokäyttöpääoman hallinta start-up yrityksessä

Start-up-yrityksille nettokäyttöpääoman hallinta on elintärkeää, sillä ne kamppailevat usein rahoituksen kanssa ja pyrkivät kasvamaan nopeasti. Optimaalinen nettokäyttöpääoma voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen menestykselle tai epäonnistumiselle.

Esimerkiksi, Helsinkiläinen tech start-up, VirtaTech, joka kehittää virtuaalitodellisuussovelluksia, kohtasi haasteita varhaisessa vaiheessaan. Heillä oli pitkät myyntisyklit suurille yritysasiakkaille, mutta lyhyet maksuajat toimittajilleen. Tämä aiheutti käteisvirran haasteita.

Ratkaisuna VirtaTech keskittyi neuvottelemaan lyhyemmistä maksuehdoista asiakkailleen, samalla kun pyrki pidentämään maksuaikoja toimittajilleen. He myös harkitsivat erilaisten rahoitusvaihtoehtojen, kuten joukkorahoituksen ja enkelisijoittajien, käyttöä rahoittaakseen kasvuaan ja parantaakseen nettokäyttöpääomaa.

Lisäksi, he investoivat tehokkaisiin ennustamisjärjestelmiin, jotta heillä olisi selkeä käsitys tulevasta kassavirrastaan. Näiden toimenpiteiden avulla VirtaTech pystyi navigoimaan haastavissa alkuvaiheen vesissä ja asettumaan vakaalle kasvupolulle.


Yhteenveto ja parhaat käytännöt

Keskeiset oivallukset ja oppimispisteet CFO:lle

Nettokäyttöpääoma on avainasemassa yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Sen hallinnan tehokkuus voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen likviditeettiin, kasvumahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn. CFO:n näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, kuinka nettokäyttöpääoman komponentit - lyhytaikaiset saamiset, vaihto-omaisuus ja lyhytaikaiset velat - voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan. Optimaalinen nettokäyttöpääoman hallinta voi vähentää rahoituskustannuksia, parantaa kassavirtaa ja lisätä sijoittajien luottamusta yrityksen taloudelliseen terveyteen.

Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet nettokäyttöpääoman hallinnassa

Tulevaisuudessa teknologia tulee olemaan entistä keskeisemmässä roolissa nettokäyttöpääoman hallinnassa. Tekoäly ja data-analytiikka voivat auttaa ennakoimaan kassavirtoja ja optimoimaan varastonhallintaa. Kansainvälinen kauppa ja globalisaatio tuovat mukanaan myös monimutkaisuutta nettokäyttöpääoman hallintaan, erityisesti kun kyseessä ovat eri valuutoissa tapahtuvat transaktiot.

Lisäksi ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset (ESG) kriteerit tulevat todennäköisesti vaikuttamaan tapaan, jolla yritykset hallinnoivat nettokäyttöpääomaansa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivat yritykset saattavat esimerkiksi painottaa eettisiä toimittajia ja ympäristöystävällisiä tuotantoketjuja, mikä voi vaikuttaa lyhytaikaisten saamisten ja varastojen hallintaan.


Liitteet

Sanasto ja keskeiset termit

Nettokäyttöpääoma on yksi keskeisimmistä kirjanpidollisista käsitteistä, joka liittyy yrityksen operatiiviseen rahoitukseen. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen lyhytaikaiset varat ylittävät lyhytaikaiset velat. Tämän osion tarkoituksena on selventää tähän käsitteeseen ja sen ympärille rakentuvaa terminologiaa.

 • Lyhytaikaiset saamiset: Summa, joka asiakkaat ovat velkaa yritykselle, mutta jota ei ole vielä maksettu.

 • Vaihto-omaisuus: Tavaraa, joka on tarkoitettu myytäväksi tai joka muutetaan myytäväksi.

 • Lyhytaikaiset velat: Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi vuoden kuluessa.

 • Operatiivinen rahoitus: Yrityksen päivittäisen toiminnan rahoitus, joka kattaa lyhytaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaiset velat.

Aiheeseen liittyvät kirjanpitosäädökset ja -ohjeet

Kirjanpitolaki ja muut säännökset asettavat tietyt vaatimukset nettokäyttöpääoman kirjaamiselle ja esittämiselle tilinpäätöksessä.

 • Kirjanpitolaki (KPL): Laki määrittelee, miten yrityksen on kirjattava ja esitettävä nettokäyttöpääoma tilinpäätöksessään.

 • Kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS): Suurille yrityksille, jotka laativat konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaisesti, on erityisvaatimuksia nettokäyttöpääoman esittämiseen liittyen.

 • Suomen Tilintarkastajat ry:n ohjeet: Tämä järjestö on antanut ohjeita ja suosituksia, jotka auttavat ymmärtämään ja soveltamaan lakisääteisiä vaatimuksia.

Johdanto

Nettokäyttöpääoma on keskeinen osa yrityksen taloudellista terveyttä ja sen kykyä rahoittaa itsensä. Tämä mittari kuvastaa yrityksen kykyä kattaa lyhytaikaiset velvoitteensa lyhytaikaisilla saamisillaan ja vaihto-omaisuudellaan. CFO:na on välttämätöntä ymmärtää nettokäyttöpääoman merkitys, koska se voi vaikuttaa yrityksen likviditeettiin, maksuvalmiuteen ja rahoituksen saatavuuteen. Tässä osiossa käymme läpi nettokäyttöpääoman perusperiaatteet ja sen roolin yrityksen taloudellisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Nettokäyttöpääoman merkitys yrityksen taloudelliselle terveydelle

Nettokäyttöpääoma on erityisen tärkeä mittari yrityksen taloudelliselle terveydelle. Se antaa kuvan siitä, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa omaisuudellaan. Positiivinen nettokäyttöpääoma osoittaa, että yrityksellä on riittävästi varoja lyhytaikaisten velkojensa hoitamiseen, kun taas negatiivinen luku voi viitata maksuvaikeuksiin.

Lisäksi nettokäyttöpääoman suuruus ja muutokset voivat antaa viitteitä yrityksen kassavirran suunnasta ja mahdollisista rahoitustarpeista tulevaisuudessa.

Nettokäyttöpääoman rooli yrityksen rahoituksessa

Nettokäyttöpääoma ei ole ainoastaan taloudellisen terveyden mittari; sillä on myös merkittävä rooli yrityksen rahoitusstrategiassa. Kun nettokäyttöpääoma on hallinnassa ja optimaalinen, yritys voi vähentää tarvetta ulkoiselle rahoitukselle, kuten lainoille tai osakeanneille.

Toisaalta, jos nettokäyttöpääoma on liian korkea, se voi tarkoittaa, että yritys pitää liikaa sidottuna varojaan saamisiin tai varastoihin. Tämä voi olla merkki tehottomasta pääoman käytöstä ja antaa mahdollisuuden parempaan sijoitetun pääoman tuottoon.

Ymmärtämällä, kuinka hallita ja optimoida nettokäyttöpääomaa, CFO voi vaikuttaa yrityksen rahoituksen kustannuksiin ja saatavuuteen sekä tukea yrityksen kasvua ja kehitystä.


Nettokäyttöpääoman määritelmä

Nettokäyttöpääoma on keskeinen käsite yrityksen talouden ja kirjanpidon alalla. Se kuvaa yrityksen lyhytaikaisten varojen ja velkojen välistä suhdetta ja auttaa määrittämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhyen aikavälin velvoitteensa lyhytaikaisilla varoillaan.

Miten nettokäyttöpääoma lasketaan?

Nettokäyttöpääoman laskeminen on suoraviivaista. Kaava on seuraava:

Nettokäyttöpääoma = Lyhytaikaiset varat - Lyhytaikaiset velat

Missä lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat erät, kuten myyntisaamiset, vaihto-omaisuus ja muut lyhytaikaiset saamiset. Lyhytaikaisiin velkoihin kuuluu eriä, kuten ostovelat, siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

On tärkeää huomata, että nettokäyttöpääoma antaa käsityksen yrityksen kyvystä kohdata lyhytaikaiset rahoitustarpeet ja mahdolliset likviditeettiongelmat.

Ero bruttokäyttöpääoman ja nettokäyttöpääoman välillä

Bruttokäyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma ovat kaksi käsitettä, jotka usein sekoitetaan toisiinsa, mutta niillä on selkeät erot:

 • Bruttokäyttöpääoma: Tämä viittaa yrityksen kaikkiin lyhytaikaisiin varoihin, mukaan lukien myyntisaamiset, vaihto-omaisuus ja muut lyhytaikaiset saamiset.

 • Nettokäyttöpääoma: Kuten edellä mainittiin, nettokäyttöpääoma kuvaa lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisen velan välistä eroa. Se antaa kuvan siitä, kuinka paljon "ylimääräisiä" lyhytaikaisia varoja yrityksellä on käytettävissään lyhytaikaisten velkojensa jälkeen.

Kun yritys tarkastelee käyttöpääomaa, bruttokäyttöpääoma antaa yleiskuvan yrityksen lyhytaikaisista varoista, kun taas nettokäyttöpääoma antaa syvemmän käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta ja kyvystä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan.


Nettokäyttöpääoman osatekijät

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset ovat yrityksen odotettavissa olevia tulonlähteitä, jotka realisoituvat tavallisesti vuoden sisällä. Ne voivat sisältää esimerkiksi myyntisaamisia, ennakkomaksuja tai muita vastaavia eriä. Lyhytaikaiset saamiset ovat olennainen osa yrityksen käyttöpääomaa, ja niiden hallinta on tärkeää yrityksen likviditeetin ja rahavirran kannalta. Oikea-aikainen laskutus ja tehokas perintäprosessi ovat avainasemassa lyhytaikaisten saamisten hallinnassa.

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat ovat yrityksen velvoitteita, jotka erääntyvät maksettavaksi tyypillisesti seuraavan vuoden kuluessa. Nämä voivat koostua esimerkiksi ostovelkoista, lyhytaikaisista lainoista tai muista sitoumuksista. Lyhytaikaisten velkojen hallinta on keskeistä yrityksen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Tehokas velkojen hallinta ja maksuehtojen neuvottelu voivat auttaa optimoimaan yrityksen kassavirtaa ja vähentämään rahoituskustannuksia.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus koostuu tuotteista tai hyödykkeistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi yrityksen normaalissa liiketoiminnassa tai jotka kuluvat normaalin liiketoiminnan aikana. Vaihto-omaisuuteen voi kuulua raaka-aineita, keskeneräisiä tuotteita ja valmiita tuotteita. Vaihto-omaisuuden tehokas hallinta on tärkeää yrityksen kassavirran ja kannattavuuden kannalta. Tämä sisältää varastonhallinnan, toimitusketjun optimoinnin ja kysynnän ennustamisen.


Nettokäyttöpääoman hallinta

Optimaalisen nettokäyttöpääoman määrittely

Nettokäyttöpääoman määritelmä on yksinkertainen: se on yrityksen lyhytaikaisten saamisten ja lyhytaikaisten velkojen välinen ero. Mutta mitä tarkoitetaan optimaalisella nettokäyttöpääomalla? Se ei välttämättä ole se summa, joka on suurin tai pienin, vaan se, joka parhaiten tukee yrityksen liiketoimintatavoitteita ja strategioita.

Optimaalisen nettokäyttöpääoman määrittely riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, liiketoimintamallista, kasvunopeudesta ja markkinoiden dynamiikasta. Joidenkin yritysten on pidettävä suurempia varastoja vastatakseen kysynnän huippuihin, kun taas toisten on voitava nopeasti muuntaa saamiset käteiseksi.

Yksinkertaistettuna optimaalinen nettokäyttöpääoma mahdollistaa yrityksen päivittäisen toiminnan sujuvuuden ilman tarpeetonta pääoman sitoutumista, samalla kun ylläpidetään riittävää likviditeettiä ja minimoidaan kustannukset.

Käyttöpääoman syklin ymmärtäminen

Käyttöpääoman sykli, joka tunnetaan myös nimellä "rahan kiertoaika", kuvaa aikaa, joka kuluu sijoitetun pääoman palautumiseen myyntitulojen muodossa. Toisin sanoen, kuinka kauan yritys joutuu odottamaan, ennen kuin se saa takaisin rahat, jotka se on sijoittanut raaka-aineisiin, työvoimaan ja muihin tuotannontekijöihin.

Tämän syklin ymmärtäminen auttaa CFO:ja ja CEO:ja tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat ja viivästykset prosessissa. Kun yritys pystyy lyhentämään käyttöpääoman sykliään, se vapauttaa käteistä muille liiketoiminnan alueille, kuten investoinneille tai velan lyhentämiselle.

Käyttöpääoman syklin tehostaminen voi sisältää monia toimenpiteitä, kuten:

 • Myyntisaamisten nopea kerääminen

 • Varastonhallinnan parantaminen

 • Neuvottelut tavarantoimittajien kanssa paremmista maksuehdoista

Jokaisen yrityksen tulee mukauttaa käyttöpääoman hallintastrategiansa omiin erityistarpeisiinsa ja markkinatilanteeseensa.


Nettokäyttöpääoman parantamisen strategiat

Saamisten hallinta ja laskutusprosessit

Yrityksen rahavirran tehokas hallinta on elintärkeää sen taloudelliselle menestykselle, ja yksi tärkeimmistä tekijöistä tässä on saamisten hallinta. Saamiset ovat rahoja, jotka yritys odottaa saavansa asiakkailta myymiensä tuotteiden tai palveluiden perusteella, mutta jotka eivät ole vielä maksettu.

 • Laskutuksen nopeuttaminen: Yksi tapa nopeuttaa saamisten kertymistä on laskuttaa asiakkaat mahdollisimman pian tuotteen toimittamisen tai palvelun suorittamisen jälkeen.

 • Sähköinen laskutus: Sähköisen laskutuksen käyttöönotto voi nopeuttaa laskujen käsittelyä ja vähentää virheitä.

 • Maksuehtojen selkeyttäminen: Selkeät ja ymmärrettävät maksuehdot voivat vähentää viivästyneitä maksuja.

Varastonhallinta ja tehokkuus

Optimaalinen varastonhallinta on avainasemassa nettokäyttöpääoman hallinnassa. Varastossa olevat tuotteet edustavat sidottua pääomaa, joka ei tuota yritykselle rahavirtaa ennen kuin tuotteet myydään.

 • Kysynnän ennustaminen: Käyttämällä historiallista myyntidataa ja analysoimalla markkinatrendejä, yritykset voivat ennustaa tulevaa kysyntää ja välttää ylivarastointia.

 • Just-In-Time (JIT) -strategia: Tämän strategian avulla yritykset voivat vähentää varastojaan tilaamalla tavaraa vain, kun sitä todella tarvitaan.

 • Varastoseurannan teknologia: Nykyaikaiset teknologiaratkaisut, kuten RFID-tunnisteet, auttavat yrityksiä seuraamaan varastojaan reaaliaikaisesti.

Maksuehtojen neuvottelu ja lyhytaikaisten velkojen hallinta

Maksuehdot määrittelevät, kuinka kauan yrityksellä on aikaa maksaa velkansa toimittajille. Yrityksen kannalta ideaalinen tilanne on, kun sillä on mahdollisimman paljon aikaa maksaa laskunsa ilman lisäkustannuksia.

 • Toimittajien kanssa neuvotteleminen: Pidemmät maksuajat voivat parantaa yrityksen rahavirtaa ja nettokäyttöpääomaa.

 • Alennukset aikaisesta maksusta: Joissakin tapauksissa toimittajat saattavat tarjota alennuksia aikaisesta maksusta.

 • Lyhytaikaisten lainojen hyödyntäminen: Lyhytaikaiset lainat voivat tarjota yrityksille joustavuutta maksuehtojen suhteen.


Nettokäyttöpääoman merkitys likviditeetille

Miten nettokäyttöpääoma vaikuttaa yrityksen maksuvalmiuteen?

Nettokäyttöpääoma, joka kuvaa yrityksen lyhytaikaisten saamisten ja velkojen välistä eroa, on keskeinen indikaattori yrityksen taloudellisesta terveydestä ja maksuvalmiudesta. Korkea nettokäyttöpääoma tarkoittaa, että yrityksellä on riittävästi varoja lyhytaikaisten velvoitteidensa kattamiseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun yritys kohtaa odottamattomia kustannuksia tai kun markkinatilanne muuttuu.

Pitkällä aikavälillä yritys, jolla on terve nettokäyttöpääoma, on vähemmän riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta, mikä antaa sille suuremman joustavuuden ja kyvyn reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Likviditeettiriskin hallinta

Likviditeettiriski viittaa yrityksen kyvyttömyyteen täyttää lyhytaikaiset velvoitteensa, kun niiden erääntymisaika tulee. Tämä riski voi olla erityisen suuri yrityksille, jotka toimivat volatiileilla markkinoilla tai joilla on epäsäännöllinen kassavirta.

Nettokäyttöpääoman aktiivinen hallinta on yksi tärkeimmistä keinoista likviditeettiriskin minimoimiseksi. Tämä voi sisältää toimia, kuten:

 • Maksuehtojen neuvottelu toimittajien kanssa.

 • Lyhytaikaisten saamisten tehokas perintä.

 • Vaihto-omaisuuden optimointi.

Yrityksen tulee myös seurata aktiivisesti kassavirtaansa ja olla valmis tekemään tarvittavia muutoksia, jos likviditeettiongelmat näyttävät olevan nousemassa.


Nettokäyttöpääoman vaikutus yrityksen arvoon

Nettokäyttöpääoman ja yrityksen arvostuksen yhteys

Nettokäyttöpääoma on yrityksen taseen erä, joka kuvastaa sen kykyä rahoittaa päivittäistä toimintaansa lyhyellä aikavälillä. Nettokäyttöpääoman suuruus voi vaikuttaa suoraan yrityksen arvostukseen monella tapaa. Ensinnäkin, riittävä nettokäyttöpääoma takaa yrityksen kyvyn selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan ilman ulkopuolista rahoitusta, mikä voi vähentää rahoituskuluja ja siten lisätä yrityksen arvoa.

Toisaalta, liian suuri nettokäyttöpääoma voi viitata tehottomaan pääoman käyttöön, missä liikaa varoja on sidottu lyhytaikaisiin eriin, kuten varastoihin tai saamisiin. Tehokas nettokäyttöpääoman hallinta voi siis olla merkki yrityksen hyvästä taloudellisesta terveydestä ja kyvystä tuottaa voittoa sijoittajille.

Sijoittajan näkökulma nettokäyttöpääomaan

Sijoittajat arvostavat yrityksiä monien eri tekijöiden perusteella, ja yksi näistä tekijöistä on nettokäyttöpääoma. Koska nettokäyttöpääoma antaa kuvan yrityksen lyhyen aikavälin taloudellisesta asemasta, se voi olla tärkeä indikaattori sijoittajalle yrityksen kyvystä selviytyä taloudellisista vastoinkäymisistä ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia.

Erityisesti institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot voivat käyttää nettokäyttöpääomaa osana laajempaa taloudellista analyysiään. He tarkastelevat nettokäyttöpääomaa suhteessa yrityksen liikevaihtoon, velkaantumisasteeseen ja muihin tunnuslukuihin saadakseen syvemmän ymmärryksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Sijoittajan kannalta on myös tärkeää ymmärtää, miten yritys hallinnoi nettokäyttöpääomaansa. Esimerkiksi tehokas varastonhallinta tai nopea laskutuskierto voi viitata siihen, että yritys käyttää resurssejaan tehokkaasti ja pystyy tuottamaan parempaa tuottoa sijoitetulle pääomalle.


Kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS) ja nettokäyttöpääoma

Kansainväliset kirjanpitostandardit eli IFRS (International Financial Reporting Standards) ovat globaaleja tilinpäätösstandardeja, jotka on suunniteltu tarjoamaan yhdenmukainen ja avoin tapa esittää yritysten taloudellisia tietoja maailmanlaajuisesti. Nettokäyttöpääoman määrittely ja käsittely IFRS:ssä on oleellista monille CFO:ille ja CEO:ille, jotka vastaavat monikansallisten yritysten taloudesta.

Miten IFRS määrittelee ja käsittelee nettokäyttöpääomaa?

IFRS:n mukaan nettokäyttöpääoma on yrityksen lyhytaikaisten saamisten ja lyhytaikaisten velkojen erotus. Se antaa kuvan yrityksen lyhyen aikavälin taloudellisesta asemasta ja kyvystä kohdata lyhyen aikavälin velvoitteensa.

Standardit korostavat myös nettokäyttöpääoman merkitystä yrityksen maksuvalmiuden indikaattorina. Tämän indikaattorin avulla sijoittajat, lainanantajat ja muut sidosryhmät voivat arvioida yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan ilman lisärahoitusta.

Konsernitilinpäätöksen vaikutus nettokäyttöpääomaan

Kun puhutaan monikansallisista yrityksistä ja konserneista, nettokäyttöpääoman laskeminen muuttuu monimutkaisemmaksi. Konsernitilinpäätöksessä yhdistellään emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden taloudelliset tiedot.

Tämä yhdistely vaikuttaa nettokäyttöpääoman laskentaan monin tavoin. Esimerkiksi sisäiset saamiset ja velat, jotka ilmenevät konserniyhtiöiden välillä, on eliminoitava konsolidoinnin yhteydessä, jotta vältetään liiketaloudellisten tietojen vääristyminen.

Lisäksi valuuttakurssimuutokset ja eri maiden kirjanpitostandardien erot voivat vaikuttaa nettokäyttöpääoman arvoon konsernitilinpäätöksessä. CFO:jen ja CEO:jen on oltava tietoisia näistä vaikutuksista ja otettava ne huomioon analysoidessaan konsernin nettokäyttöpääomaa.


Case-esimerkit

Kuinka suuryritys optimoi nettokäyttöpääomansa?

Suuryrityksillä on usein monimutkainen liiketoimintarakenne, laaja toimitusketju ja laaja asiakaskunta, mikä voi tehdä nettokäyttöpääoman hallinnasta haastavaa. Kuitenkin, optimoimalla nettokäyttöpääomaa, suuryritykset voivat vapauttaa huomattavia määriä käteistä ja parantaa taloudellista joustavuuttaan.

Esimerkiksi, Nokia, yksi Suomen suurimmista teknologiayrityksistä, käytti useita strategioita optimoidakseen nettokäyttöpääomansa. Ensinnäkin, Nokia keskittyi lyhentämään toimitusketjuaan, mikä vähensi varaston kiertonopeutta ja vapautti käteistä. Lisäksi yritys investoi automatisoiduihin laskutus- ja perintäjärjestelmiin, mikä nopeutti saamisten kiertonopeutta.

Toinen strategia oli neuvotella pidemmistä maksuajoista alihankkijoiden kanssa, mikä antoi Nokialle enemmän aikaa myydä tuotteensa ja kerätä saamiset ennen velkojen erääntymistä. Tämä strategia, yhdistettynä tehokkaaseen varastonhallintaan ja nopeampaan saamisten kiertoon, auttoi Nokian optimoimaan nettokäyttöpääomansa ja parantamaan taloudellista asemaansa.

Nettokäyttöpääoman hallinta start-up yrityksessä

Start-up-yrityksille nettokäyttöpääoman hallinta on elintärkeää, sillä ne kamppailevat usein rahoituksen kanssa ja pyrkivät kasvamaan nopeasti. Optimaalinen nettokäyttöpääoma voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen menestykselle tai epäonnistumiselle.

Esimerkiksi, Helsinkiläinen tech start-up, VirtaTech, joka kehittää virtuaalitodellisuussovelluksia, kohtasi haasteita varhaisessa vaiheessaan. Heillä oli pitkät myyntisyklit suurille yritysasiakkaille, mutta lyhyet maksuajat toimittajilleen. Tämä aiheutti käteisvirran haasteita.

Ratkaisuna VirtaTech keskittyi neuvottelemaan lyhyemmistä maksuehdoista asiakkailleen, samalla kun pyrki pidentämään maksuaikoja toimittajilleen. He myös harkitsivat erilaisten rahoitusvaihtoehtojen, kuten joukkorahoituksen ja enkelisijoittajien, käyttöä rahoittaakseen kasvuaan ja parantaakseen nettokäyttöpääomaa.

Lisäksi, he investoivat tehokkaisiin ennustamisjärjestelmiin, jotta heillä olisi selkeä käsitys tulevasta kassavirrastaan. Näiden toimenpiteiden avulla VirtaTech pystyi navigoimaan haastavissa alkuvaiheen vesissä ja asettumaan vakaalle kasvupolulle.


Yhteenveto ja parhaat käytännöt

Keskeiset oivallukset ja oppimispisteet CFO:lle

Nettokäyttöpääoma on avainasemassa yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Sen hallinnan tehokkuus voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen likviditeettiin, kasvumahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn. CFO:n näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, kuinka nettokäyttöpääoman komponentit - lyhytaikaiset saamiset, vaihto-omaisuus ja lyhytaikaiset velat - voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan. Optimaalinen nettokäyttöpääoman hallinta voi vähentää rahoituskustannuksia, parantaa kassavirtaa ja lisätä sijoittajien luottamusta yrityksen taloudelliseen terveyteen.

Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet nettokäyttöpääoman hallinnassa

Tulevaisuudessa teknologia tulee olemaan entistä keskeisemmässä roolissa nettokäyttöpääoman hallinnassa. Tekoäly ja data-analytiikka voivat auttaa ennakoimaan kassavirtoja ja optimoimaan varastonhallintaa. Kansainvälinen kauppa ja globalisaatio tuovat mukanaan myös monimutkaisuutta nettokäyttöpääoman hallintaan, erityisesti kun kyseessä ovat eri valuutoissa tapahtuvat transaktiot.

Lisäksi ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset (ESG) kriteerit tulevat todennäköisesti vaikuttamaan tapaan, jolla yritykset hallinnoivat nettokäyttöpääomaansa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivat yritykset saattavat esimerkiksi painottaa eettisiä toimittajia ja ympäristöystävällisiä tuotantoketjuja, mikä voi vaikuttaa lyhytaikaisten saamisten ja varastojen hallintaan.


Liitteet

Sanasto ja keskeiset termit

Nettokäyttöpääoma on yksi keskeisimmistä kirjanpidollisista käsitteistä, joka liittyy yrityksen operatiiviseen rahoitukseen. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen lyhytaikaiset varat ylittävät lyhytaikaiset velat. Tämän osion tarkoituksena on selventää tähän käsitteeseen ja sen ympärille rakentuvaa terminologiaa.

 • Lyhytaikaiset saamiset: Summa, joka asiakkaat ovat velkaa yritykselle, mutta jota ei ole vielä maksettu.

 • Vaihto-omaisuus: Tavaraa, joka on tarkoitettu myytäväksi tai joka muutetaan myytäväksi.

 • Lyhytaikaiset velat: Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi vuoden kuluessa.

 • Operatiivinen rahoitus: Yrityksen päivittäisen toiminnan rahoitus, joka kattaa lyhytaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaiset velat.

Aiheeseen liittyvät kirjanpitosäädökset ja -ohjeet

Kirjanpitolaki ja muut säännökset asettavat tietyt vaatimukset nettokäyttöpääoman kirjaamiselle ja esittämiselle tilinpäätöksessä.

 • Kirjanpitolaki (KPL): Laki määrittelee, miten yrityksen on kirjattava ja esitettävä nettokäyttöpääoma tilinpäätöksessään.

 • Kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS): Suurille yrityksille, jotka laativat konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaisesti, on erityisvaatimuksia nettokäyttöpääoman esittämiseen liittyen.

 • Suomen Tilintarkastajat ry:n ohjeet: Tämä järjestö on antanut ohjeita ja suosituksia, jotka auttavat ymmärtämään ja soveltamaan lakisääteisiä vaatimuksia.