Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Mikä on tase.

Blogi / Kirjanpito

Mikä on tase?

Sep 26, 2023

Tase (engl. Balance sheet) on yksi yrityksen keskeisimmistä taloudellisista raporteista, joka kuvastaa yrityksen taloudellista asemaa tietyllä hetkellä. Se tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen yrityksen varoihin ja velkoihin, ja se on olennainen osa talousjohtamista ja yrityksen strategista suunnittelua. Erityisesti CEOille ja CFOille taseen ymmärtäminen on välttämätöntä yrityksen taloudellisen terveyden ja kasvunäkymien arvioimiseksi.

Sisällysluettelo:

 • Taseen merkitys liiketoiminnassa

 • Taseen osa yrityksen taloudellisista raporteista

 • Taseen rakenne

 • Taseen analysointi

 • Taseen merkitys strategisessa päätöksenteossa

 • Taseen optimointi

 • Taseen laadintaperiaatteet ja kansainväliset standardit

 • Case-esimerkit

 • Taseen tulevaisuusnäkymät

 • Hyödyllisiä linkkejä


Taseen merkitys liiketoiminnassa

Tase ei ole pelkkä numeroita sisältävä dokumentti, vaan se on kriittinen työkalu, joka auttaa yritysjohtoa ymmärtämään yrityksen taloudellista asemaa. Taseen avulla voidaan:

 • Arvioida yrityksen maksukykyä ja likviditeettiä.

 • Määrittää yrityksen velkaantumisastetta ja pääomarakennetta.

 • Tehdä päätöksiä investointien ja rahoituksen suhteen.

 • Tunnistaa mahdolliset taloudelliset riskit ja mahdollisuudet.

Lisäksi taseen avulla yrityksen sidosryhmät, kuten sijoittajat, velkojat ja muut rahoittajat, voivat tehdä informoituja päätöksiä yrityksen suhteen. Taseen luvut ovat perustana monille taloudellisille tunnusluvuille, kuten omavaraisuusasteelle ja quick ratio -luvulle, jotka ovat tärkeitä mittareita yrityksen taloudelliselle terveydelle.

Taseen osa yrityksen taloudellisista raporteista

Tase on osa yrityksen laajempaa taloudellisten raporttien kokonaisuutta, johon kuuluvat myös tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma. Kun tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tietyllä hetkellä, tuloslaskelma kertoo yrityksen tuotoista ja kuluista tietyllä ajanjaksolla. Rahavirtalaskelma puolestaan antaa kuvan yrityksen rahavirroista.

Taseen, tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman yhdistäminen antaa yritysjohtajille kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kun näitä dokumentteja tarkastellaan yhdessä, yrityksen johto saa selkeän käsityksen siitä, mistä raha tulee ja mihin se menee, sekä yrityksen kyvystä selviytyä lyhyen ja pitkän aikavälin velvoitteistaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tase on korvaamaton työkalu yrityksen taloudellisen terveyden ymmärtämiseen. Se auttaa yritysjohtoa tekemään informoituja päätöksiä, jotka tukevat yrityksen kasvua ja pitkän aikavälin menestystä

Taseen rakenne

Tase on kirjanpidollinen yhteenveto yrityksen taloudellisesta asemasta tietyllä hetkellä. Se kuvaa yrityksen varallisuutta ja sen rahoitusta. Taseen kaksi pääosaa ovat vastaavat eli assetit, jotka kuvastavat yrityksen omistuksia, ja vastattavat eli passiivit, jotka kuvastavat mistä nämä omistukset on rahoitettu.

Vastaavat (Assets)

Vastaavat voidaan jakaa pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin riippuen niiden luonteesta ja käyttötarkoituksesta yrityksen liiketoiminnassa.

Pysyvät vastaavat (Käyttöomaisuus)(Fixed assets)

Pysyvät vastaavat ovat niitä varoja, jotka on tarkoitettu pysyvään käyttöön eikä niitä ole hankittu myyntitarkoituksessa.

 • Aineettomat hyödykkeet: Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat esimerkiksi patentit, lisenssit, tuotemerkit ja muut immateriaalioikeudet. Ne edustavat yrityksen omistamia oikeuksia, mutta niillä ei ole fyysistä muotoa.

 • Aineelliset hyödykkeet: Aineelliset hyödykkeet ovat fyysisiä omaisuuseriä, kuten rakennukset, koneet ja laitteet. Ne ovat yrityksen pitkäaikaisessa käytössä ja niiden elinkaari on usein useita vuosia.

 • Sijoitukset: Sijoituksiin luetaan yrityksen osakkeet ja osuudet toisissa yrityksissä, sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset.

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat koostuvat lyhytaikaisista varoista, jotka yritys aikoo muuttaa rahaksi tai käyttää liiketoimintansa aikana lähitulevaisuudessa.

 • Vaihto-omaisuus: Vaihto-omaisuuteen kuuluvat raaka-aineet, keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet, jotka ovat tarkoitettu myytäväksi.

 • Saamiset: Saamiset ovat yritykselle syntyneitä, mutta vielä saamatta olevia rahamääriä, kuten myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset.

 • Rahoitusarvopaperit: Rahoitusarvopaperit ovat yrityksen omistamia, lyhytaikaisiksi tarkoitettuja osakkeita ja muita arvopapereita.

 • Rahat ja pankkisaamiset: Nämä kuvastavat yrityksen käteisvaroja ja heti nostettavissa olevia pankkitalletuksia.

Vastattavat (Liabilities)

Vastattavat kuvastavat, mistä yrityksen rahoitus on peräisin. Ne voidaan jakaa omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan.

Oma pääoma (Equity)

 • Osakepääoma: Osakepääoma kuvastaa osakkeenomistajien sijoittamaa alkuperäistä pääomaa yritykseen.

 • Ylikurssirahasto: Ylikurssirahasto syntyy, kun osakkeet on myyty niiden nimellisarvoa korkeammalla hinnalla.

 • Muut rahastot: Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi vararahastot ja muut erityisrahastot.

 • Edellisten tilikausien voitto/tappio: Tämä kuvastaa yrityksen kertyneitä voittoja ja tappioita aiemmilta tilikausilta.

 • Tilikauden voitto/tappio: Tämä kuvastaa yrityksen viimeisimmän tilikauden tuloksen, joko voiton tai tappion.

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma
Tähän luetaan yrityksen pitkäaikaiset lainat ja muut velat, joiden erääntymisaika on yli vuoden päässä.

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma käsittää ne velat, jotka erääntyvät maksettaviksi seuraavan vuoden aikana. Esimerkkejä ovat ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

Taseen analysointi

Taseen analysointi on keskeinen osa yrityksen taloudellisen tilanteen arviointia. Se ei ainoastaan paljasta yrityksen varojen ja velkojen nykytilaa, vaan auttaa myös tunnistamaan mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia, sekä ymmärtämään yrityksen rahoituksen rakennetta. Erityisesti CFOille ja CEOille on tärkeää ymmärtää, miten tasetta tulisi analysoida strategisten päätösten tueksi.

Tunnuslukujen tulkinta

Taseen tunnusluvut antavat numeerisen yhteenvedon yrityksen taloudellisesta asemasta. Ne helpottavat taseen eri osien vertailua sekä antavat käsityksen yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Yleisesti käytettyjä taseen tunnuslukuja ovat esimerkiksi:

 • Omavaraisuusaste: Kuvaa yrityksen omaa pääomaa suhteessa sen kokonaispääomaan. Se antaa käsityksen siitä, kuinka suuri osa yrityksen varoista on rahoitettu omalla pääomalla.

 • Quick ratio: Mittaa yrityksen kykyä maksaa lyhytaikaiset velkansa käyttämällä sen likvidejä varoja.

 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI): Antaa käsityksen siitä, kuinka tehokkaasti yritys on käyttänyt sijoitetun pääoman.

Tunnuslukujen tulkinnassa on tärkeää ymmärtää niiden taustalla olevat tekijät ja ottaa huomioon toimialakohtaiset erot.

Taseen merkitys sijoittajille

Sijoittajat käyttävät tasetta arvioidessaan yrityksen taloudellista vakautta ja sijoituksen riskiä. Tase kertoo sijoittajille:

 • Kuinka paljon yritys on velkaantunut.

 • Minkä tyyppisiä varoja yrityksellä on hallussaan.

 • Kuinka paljon yrityksen varallisuus on sidottu vaihto-omaisuuteen.

 • Yrityksen likviditeetin ja sen kyvyn selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteistaan.

Sijoittajat tarkastelevat tasetta usein yhdessä tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman kanssa saadakseen kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta.

Taseen vaikutus yrityksen arvostukseen

Taseella on merkittävä rooli yrityksen arvostuksessa. Arvostusmenetelmissä, kuten substanssiarvon laskemisessa, taseen luvut ovat keskiössä.

 • Substanssiarvo: Perustuu yrityksen netto-omaisuuden arvoon, eli taseen varojen ja velkojen erotukseen. Se antaa käsityksen yrityksen arvosta, jos se purettaisiin ja sen varat myytäisiin ja velat maksettaisiin.

 • Arvostus muihin tunnuslukuihin: Taseen lukuja voidaan käyttää myös suhteessa muihin taloudellisiin tunnuslukuihin, kuten osakekohtaiseen tulokseen, arvioitaessa yrityksen arvostustasoa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tase kuvastaa yrityksen taloudellista asemaa vain tietyllä hetkellä, ja yrityksen todellinen arvo voi perustua moniin muihin tekijöihin, kuten sen kasvunäkymiin, markkina-asemaan tai immateriaalioikeuksiin.

Taseen merkitys strategisessa päätöksenteossa

Tase ei ole pelkkä kirjanpidollinen dokumentti; se on yksi yritysjohtamisen tärkeimmistä työkaluista. CFO:lle ja CEO:lle taseen ymmärtäminen strategisen päätöksenteon näkökulmasta on välttämätöntä. Se auttaa paitsi arvioimaan yrityksen nykyistä taloudellista tilaa, myös suunnittelemaan ja ohjaamaan sen tulevaisuutta.

Investointipäätökset

Investointipäätökset ovat keskeisiä yrityksen kasvun, innovaation ja kilpailukyvyn kannalta. Tase antaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen varoista ja niiden rakenteesta, mikä on avainasemassa investointipäätöksiä tehtäessä.

 • Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: Yrityksen tulee arvioida, minkä verran se investoi esimerkiksi koneisiin, laitteisiin tai patentteihin. Taseesta nähdään, kuinka paljon varoja on jo sidottu näihin ja mikä on niiden kirjanpitoarvo.

 • Rahoitusarvopaperit ja sijoitukset: Investoinnit muihin yrityksiin tai rahoitusarvopapereihin voivat olla osa yrityksen kasvustrategiaa. Tase kuvastaa näiden sijoitusten määrää ja niiden tuottavuutta.

Rahoituspäätökset

Rahoituspäätökset määrittävät, kuinka yritys rahoittaa toimintansa ja kasvunsa. Taseessa esitetyt tiedot auttavat johtoa tekemään päätöksiä esimerkiksi lainanoton, osakeannin tai omien osakkeiden takaisinoston suhteen.

 • Oma pääoma vs. vieras pääoma: Taseessa näkyy, kuinka paljon yritys on rahoittanut toimintaansa omalla pääomalla ja kuinka paljon vieraalla pääomalla. Tämä suhde vaikuttaa yrityksen riskiprofiiliin ja sen kykyyn houkutella lisärahoitusta.

 • Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat: Tase antaa kuvan yrityksen velkojen erääntymisestä, mikä on tärkeää rahoituksen hallinnassa ja likviditeetin varmistamisessa.

Riskienhallinta ja tase

Taseen avulla yritysjohto voi tunnistaa ja hallita yrityksen taloudellisia riskejä. Erityisesti taseen eri osien suhteet ja niiden muutokset voivat paljastaa riskejä, jotka vaativat toimenpiteitä.

 • Likviditeettiriski: Jos yrityksen lyhytaikaiset velat ovat merkittävästi suuremmat kuin sen lyhytaikaiset saamiset, se saattaa viitata likviditeettiongelmiin.

 • Velkaantumisaste: Korkea velkaantumisaste voi viitata siihen, että yritys on liian riippuvainen lainarahoituksesta, mikä voi lisätä taloudellista riskiä.

Taseen oikea-aikainen ja tarkka analysointi auttaa yritystä ennakoida mahdollisia ongelmia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden estämiseksi tai niiden vaikutusten lieventämiseksi.

Taseen optimointi

Taseen optimointi on keskeistä yrityksen taloudellisen terveyden ja kilpailukyvyn kannalta. Optimoitu tase voi parantaa yrityksen likviditeettiä, vähentää rahoituskustannuksia ja parantaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yritykseen.

Taseenhallinnan käytännöt

Taseenhallinnalla tarkoitetaan yrityksen taloudellisten resurssien tehokasta hallintaa niin, että se tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja minimoi taloudelliset riskit.

 • Käyttöomaisuuden hallinta: Jatkuvat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin voivat sitoa merkittävästi pääomaa. Yrityksen on tärkeää arvioida säännöllisesti, onko käyttöomaisuus tehokkaassa käytössä ja tuottaako se odotetun tuoton.

 • Vaihto-omaisuuden hallinta: Varastonhallinnan optimointi voi vapauttaa pääomaa ja parantaa kassavirtaa. Liian suuret varastot sitovat pääomaa, kun taas liian pienet varastot voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja menetettyjä myyntejä.

 • Saamisten hallinta: Laskutuskäytäntöjen tehostaminen ja luottoriskien hallinta voivat nopeuttaa saatavien kertymistä ja vähentää luottotappioita.

Optimaalinen rahoitusasema

Optimaalinen rahoitusasema viittaa tasapainoon yrityksen omien ja vieraiden varojen välillä. Tämä tasapaino riippuu yrityksen toimialasta, sen kasvutavoitteista, markkinoiden tilanteesta ja monista muista tekijöistä.

 • Omavaraisuusaste: Korkea omavaraisuusaste kertoo, että yritys on rahoittanut toimintansa pääasiassa omalla pääomallaan. Se voi viitata yrityksen vahvaan taloudelliseen asemaan, mutta samalla yritys saattaa menettää mahdollisuuden hyödyntää velkarahoituksen vipuvaikutusta.

 • Velkaantumisaste: Yrityksen velkaantumisastetta arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon sekä lyhyt- että pitkäaikaiset velat. Liiallinen velkaantuminen voi lisätä yrityksen taloudellista riskiä, mutta toisaalta kohtuullinen velkaantuminen voi mahdollistaa suuremmat investoinnit ja kasvun.

 • Rahoituskustannusten optimointi: Yrityksen on jatkuvasti arvioitava rahoituskustannuksiaan ja etsittävä tapoja niiden minimointiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi edullisemman rahoituksen hankkimista tai rahoitusehtojen neuvottelua.

Taseen optimointi edellyttää jatkuvaa seurantaa, analysointia ja proaktiivista toimintaa. CFO:n ja CEO:n on yhdessä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa varmistettava, että tase tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja mahdollistaa sen kasvun ja kilpailukyvyn säilymisen.

Taseen laadintaperiaatteet ja kansainväliset standardit

Taseen laadinta ei ole pelkästään numeroiden kirjaamista. Sen taustalla on monimutkaisia periaatteita ja standardeja, jotka ohjaavat, kuinka ja milloin eri erät esitetään taseessa. Taseen luotettavuus ja vertailukelpoisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta sidosryhmät, kuten sijoittajat, rahoittajat ja muut liiketoiminnan osapuolet, voivat tehdä informoituja päätöksiä.

Kansalliset kirjanpitostandardit

Suomessa kirjanpidon perusperiaatteet ja -säännöt määritellään kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksessa. Nämä lait ja asetukset muodostavat perustan, jolle yrityksen kirjanpito ja tase rakentuvat.

 • Kirjanpitolaissa säädetään muun muassa kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidon perusperiaatteista sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

 • Tilinpäätöksen tarkoitus: Kirjanpitolaissa korostetaan, että tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta asemasta. Tämä tarkoittaa, että taseen on kuvastettava yrityksen taloudellista todellisuutta.

IFRS -standardien vaikutus taseeseen

IFRS (International Financial Reporting Standards) on kansainvälinen standardisarja, jota käytetään laajasti monissa maissa. Suomessa pörssilistatut yhtiöt raportoivat IFRS-standardien mukaisesti.

 • Yhdenmukaisuus ja vertailtavuus: IFRS-standardien ensisijaisena tarkoituksena on parantaa yhtiöiden taloudellisten raporttien yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa, että yritys, joka laati taseensa IFRS-standardien mukaan Suomessa, on vertailukelpoinen toisen maan yrityksen kanssa, joka noudattaa samoja standardeja.

 • Taseen erät IFRS:ssä: IFRS vaikuttaa siihen, kuinka ja milloin tietyt taseen erät kirjataan. Esimerkiksi aineettomien hyödykkeiden arvostus, laskentaperiaatteet ja jaksotusperiaatteet saattavat poiketa kansallisista standardeista.

 • Käyvän arvon käsite: Yksi merkittävä ero IFRS:ssä on "käyvän arvon" käytön laajempi soveltaminen tietyissä taseen erissä, kun taas kansallisessa lainsäädännössä saatetaan käyttää hankintamenoperiaatetta.

Taseen laadintaperiaatteiden ja standardien ymmärtäminen on keskeistä, jotta CFO ja CEO voivat tehdä oikeita päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen taloudelliseen asemaan ja sen esittämiseen ulkopuolisille sidosryhmille.

Case-esimerkit

Toisinaan pelkkä teoria ei riitä antamaan täydellistä kuvaa aiheesta. Tämän vuoksi katsaus konkreettisiin case-esimerkkeihin antaa meille paremman käsityksen siitä, kuinka taseen hallinta ja sen ymmärtäminen vaikuttavat yritystoimintaan käytännön tasolla.

Onnistunut taseen uudelleenjärjestely

Tausta: Suomalainen keskisuuri teollisuusyritys "KeskusTech" oli kasvattanut tuotantokapasiteettiaan merkittävästi viime vuosina. Tämän kasvun rahoittamiseen oli otettu merkittäviä lainoja, jotka näkyivät taseessa korkeana vieraiden pääomien osuutena. Korkeiden korkokustannusten vuoksi yrityksen kannattavuus kärsi.

Toimenpiteet: Yrityksen talousjohtaja esitti hallitukselle suunnitelman taseen uudelleenjärjestelyksi. Suunnitelma sisälsi useita toimenpiteitä:

 • Myytiin vähemmän tuottavia osia liiketoiminnasta.

 • Osa lainoista uudelleenrahoitettiin edullisemmilla ehdoilla.

 • Käyttöomaisuusinvestointeja lykättiin seuraaville vuosille, kun yrityksen rahoitusasema olisi vahvempi.

Tulokset: Kahden vuoden kuluessa "KeskusTechin" taseen rakenne oli merkittävästi terveempi. Oma pääoma oli kasvanut, ja vieras pääoma oli vähentynyt. Tämä johti siihen, että yritys pystyi vähentämään korkokustannuksiaan ja parantamaan näin kannattavuuttaan.

Taseen merkitys yrityskaupoissa

Tausta: Suomalainen ohjelmistoyritys "SoftaOy" oli kiinnostunut laajentumaan ulkomaille ja piti silmällä eurooppalaista kilpailijayritystä mahdollisena kaupallisena kohteena.

Analyysi: Ennen yrityskaupan tekemistä "SoftaOy" teki perusteellisen due diligence -analyysin kohteen taloudesta. Tase oli erityisen tärkeässä roolissa, sillä se antoi yhtiölle yksityiskohtaisen kuvan kohteen varallisuudesta, veloista ja omaisuudesta.

Havainnot: Taseesta paljastui, että kohdeyritys oli tehnyt merkittäviä investointeja aineettomiin hyödykkeisiin, kuten ohjelmistoihin ja patentteihin. Samalla yritys oli ottanut merkittävän määrän lyhytaikaista lainaa. Tämä antoi "SoftaOy":lle neuvotteluvalttia kauppahinnasta.

Tulokset: "SoftaOy" onnistui neuvottelemaan edullisemman kauppahinnan taseen tietojen perusteella ja varmisti samalla, että yrityskauppa ei toisi mukanaan piileviä riskejä.

Taseen tulevaisuusnäkymät

Tase, kuten monet muut taloushallinnon osa-alueet, on jatkuvan muutoksen kohteena. Teknologiset innovaatiot, globalisaation haasteet ja ympäristön huomioon ottaminen ovat vain muutamia niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat taseen rooliin ja merkitykseen tulevaisuudessa.

Digitalisaation vaikutus taseen hallintaan

Digitalisaatio on mullistanut monia toimialoja, ja se on myös tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia taseen hallintaan.

Ensinnäkin, automaation ja tekoälyn ansiosta yritysten on helpompi seurata omaa talouttaan reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat tehdä nopeampia ja tarkempia päätöksiä taseen hallintaan liittyen.

Toiseksi, digitaaliset palvelut ja pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat yritysten välisten transaktioiden nopeamman ja joustavamman toteuttamisen, mikä voi vaikuttaa myös taseen rakenteeseen.

Taseen rooli kestävän kehityksen strategioissa

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat nousseet keskiöön monien yritysten strategioissa. Tämä heijastuu myös taseen rooliin. Yhä useammat yritykset investoivat uusiutuvaan energiaan, resurssien tehokkaaseen käyttöön ja muihin kestävän kehityksen hankkeisiin. Nämä investoinnit näkyvät taseessa ja voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lisäksi sijoittajat ja muut sidosryhmät arvostavat yhä enemmän yritysten kestävää toimintaa, ja tase voi toimia merkittävänä työkaluna tämän toiminnan mittaamisessa ja arvioinnissa.

Hyödyllisiä linkkejä

 • Kirjanpitolaki: Suomen lainsäädäntö, joka määrittelee yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen. Linkki Kirjanpitolakiin.

 • IFRS-standardit: Kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka ovat ohjeistaneet monien suuryritysten tilinpäätöksiä. Linkki IFRS:n viralliselle sivustolle.

Tase (engl. Balance sheet) on yksi yrityksen keskeisimmistä taloudellisista raporteista, joka kuvastaa yrityksen taloudellista asemaa tietyllä hetkellä. Se tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen yrityksen varoihin ja velkoihin, ja se on olennainen osa talousjohtamista ja yrityksen strategista suunnittelua. Erityisesti CEOille ja CFOille taseen ymmärtäminen on välttämätöntä yrityksen taloudellisen terveyden ja kasvunäkymien arvioimiseksi.

Sisällysluettelo:

 • Taseen merkitys liiketoiminnassa

 • Taseen osa yrityksen taloudellisista raporteista

 • Taseen rakenne

 • Taseen analysointi

 • Taseen merkitys strategisessa päätöksenteossa

 • Taseen optimointi

 • Taseen laadintaperiaatteet ja kansainväliset standardit

 • Case-esimerkit

 • Taseen tulevaisuusnäkymät

 • Hyödyllisiä linkkejä


Taseen merkitys liiketoiminnassa

Tase ei ole pelkkä numeroita sisältävä dokumentti, vaan se on kriittinen työkalu, joka auttaa yritysjohtoa ymmärtämään yrityksen taloudellista asemaa. Taseen avulla voidaan:

 • Arvioida yrityksen maksukykyä ja likviditeettiä.

 • Määrittää yrityksen velkaantumisastetta ja pääomarakennetta.

 • Tehdä päätöksiä investointien ja rahoituksen suhteen.

 • Tunnistaa mahdolliset taloudelliset riskit ja mahdollisuudet.

Lisäksi taseen avulla yrityksen sidosryhmät, kuten sijoittajat, velkojat ja muut rahoittajat, voivat tehdä informoituja päätöksiä yrityksen suhteen. Taseen luvut ovat perustana monille taloudellisille tunnusluvuille, kuten omavaraisuusasteelle ja quick ratio -luvulle, jotka ovat tärkeitä mittareita yrityksen taloudelliselle terveydelle.

Taseen osa yrityksen taloudellisista raporteista

Tase on osa yrityksen laajempaa taloudellisten raporttien kokonaisuutta, johon kuuluvat myös tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma. Kun tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tietyllä hetkellä, tuloslaskelma kertoo yrityksen tuotoista ja kuluista tietyllä ajanjaksolla. Rahavirtalaskelma puolestaan antaa kuvan yrityksen rahavirroista.

Taseen, tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman yhdistäminen antaa yritysjohtajille kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kun näitä dokumentteja tarkastellaan yhdessä, yrityksen johto saa selkeän käsityksen siitä, mistä raha tulee ja mihin se menee, sekä yrityksen kyvystä selviytyä lyhyen ja pitkän aikavälin velvoitteistaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tase on korvaamaton työkalu yrityksen taloudellisen terveyden ymmärtämiseen. Se auttaa yritysjohtoa tekemään informoituja päätöksiä, jotka tukevat yrityksen kasvua ja pitkän aikavälin menestystä

Taseen rakenne

Tase on kirjanpidollinen yhteenveto yrityksen taloudellisesta asemasta tietyllä hetkellä. Se kuvaa yrityksen varallisuutta ja sen rahoitusta. Taseen kaksi pääosaa ovat vastaavat eli assetit, jotka kuvastavat yrityksen omistuksia, ja vastattavat eli passiivit, jotka kuvastavat mistä nämä omistukset on rahoitettu.

Vastaavat (Assets)

Vastaavat voidaan jakaa pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin riippuen niiden luonteesta ja käyttötarkoituksesta yrityksen liiketoiminnassa.

Pysyvät vastaavat (Käyttöomaisuus)(Fixed assets)

Pysyvät vastaavat ovat niitä varoja, jotka on tarkoitettu pysyvään käyttöön eikä niitä ole hankittu myyntitarkoituksessa.

 • Aineettomat hyödykkeet: Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat esimerkiksi patentit, lisenssit, tuotemerkit ja muut immateriaalioikeudet. Ne edustavat yrityksen omistamia oikeuksia, mutta niillä ei ole fyysistä muotoa.

 • Aineelliset hyödykkeet: Aineelliset hyödykkeet ovat fyysisiä omaisuuseriä, kuten rakennukset, koneet ja laitteet. Ne ovat yrityksen pitkäaikaisessa käytössä ja niiden elinkaari on usein useita vuosia.

 • Sijoitukset: Sijoituksiin luetaan yrityksen osakkeet ja osuudet toisissa yrityksissä, sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset.

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat koostuvat lyhytaikaisista varoista, jotka yritys aikoo muuttaa rahaksi tai käyttää liiketoimintansa aikana lähitulevaisuudessa.

 • Vaihto-omaisuus: Vaihto-omaisuuteen kuuluvat raaka-aineet, keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet, jotka ovat tarkoitettu myytäväksi.

 • Saamiset: Saamiset ovat yritykselle syntyneitä, mutta vielä saamatta olevia rahamääriä, kuten myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset.

 • Rahoitusarvopaperit: Rahoitusarvopaperit ovat yrityksen omistamia, lyhytaikaisiksi tarkoitettuja osakkeita ja muita arvopapereita.

 • Rahat ja pankkisaamiset: Nämä kuvastavat yrityksen käteisvaroja ja heti nostettavissa olevia pankkitalletuksia.

Vastattavat (Liabilities)

Vastattavat kuvastavat, mistä yrityksen rahoitus on peräisin. Ne voidaan jakaa omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan.

Oma pääoma (Equity)

 • Osakepääoma: Osakepääoma kuvastaa osakkeenomistajien sijoittamaa alkuperäistä pääomaa yritykseen.

 • Ylikurssirahasto: Ylikurssirahasto syntyy, kun osakkeet on myyty niiden nimellisarvoa korkeammalla hinnalla.

 • Muut rahastot: Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi vararahastot ja muut erityisrahastot.

 • Edellisten tilikausien voitto/tappio: Tämä kuvastaa yrityksen kertyneitä voittoja ja tappioita aiemmilta tilikausilta.

 • Tilikauden voitto/tappio: Tämä kuvastaa yrityksen viimeisimmän tilikauden tuloksen, joko voiton tai tappion.

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma
Tähän luetaan yrityksen pitkäaikaiset lainat ja muut velat, joiden erääntymisaika on yli vuoden päässä.

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma käsittää ne velat, jotka erääntyvät maksettaviksi seuraavan vuoden aikana. Esimerkkejä ovat ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

Taseen analysointi

Taseen analysointi on keskeinen osa yrityksen taloudellisen tilanteen arviointia. Se ei ainoastaan paljasta yrityksen varojen ja velkojen nykytilaa, vaan auttaa myös tunnistamaan mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia, sekä ymmärtämään yrityksen rahoituksen rakennetta. Erityisesti CFOille ja CEOille on tärkeää ymmärtää, miten tasetta tulisi analysoida strategisten päätösten tueksi.

Tunnuslukujen tulkinta

Taseen tunnusluvut antavat numeerisen yhteenvedon yrityksen taloudellisesta asemasta. Ne helpottavat taseen eri osien vertailua sekä antavat käsityksen yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Yleisesti käytettyjä taseen tunnuslukuja ovat esimerkiksi:

 • Omavaraisuusaste: Kuvaa yrityksen omaa pääomaa suhteessa sen kokonaispääomaan. Se antaa käsityksen siitä, kuinka suuri osa yrityksen varoista on rahoitettu omalla pääomalla.

 • Quick ratio: Mittaa yrityksen kykyä maksaa lyhytaikaiset velkansa käyttämällä sen likvidejä varoja.

 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI): Antaa käsityksen siitä, kuinka tehokkaasti yritys on käyttänyt sijoitetun pääoman.

Tunnuslukujen tulkinnassa on tärkeää ymmärtää niiden taustalla olevat tekijät ja ottaa huomioon toimialakohtaiset erot.

Taseen merkitys sijoittajille

Sijoittajat käyttävät tasetta arvioidessaan yrityksen taloudellista vakautta ja sijoituksen riskiä. Tase kertoo sijoittajille:

 • Kuinka paljon yritys on velkaantunut.

 • Minkä tyyppisiä varoja yrityksellä on hallussaan.

 • Kuinka paljon yrityksen varallisuus on sidottu vaihto-omaisuuteen.

 • Yrityksen likviditeetin ja sen kyvyn selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteistaan.

Sijoittajat tarkastelevat tasetta usein yhdessä tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman kanssa saadakseen kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta.

Taseen vaikutus yrityksen arvostukseen

Taseella on merkittävä rooli yrityksen arvostuksessa. Arvostusmenetelmissä, kuten substanssiarvon laskemisessa, taseen luvut ovat keskiössä.

 • Substanssiarvo: Perustuu yrityksen netto-omaisuuden arvoon, eli taseen varojen ja velkojen erotukseen. Se antaa käsityksen yrityksen arvosta, jos se purettaisiin ja sen varat myytäisiin ja velat maksettaisiin.

 • Arvostus muihin tunnuslukuihin: Taseen lukuja voidaan käyttää myös suhteessa muihin taloudellisiin tunnuslukuihin, kuten osakekohtaiseen tulokseen, arvioitaessa yrityksen arvostustasoa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tase kuvastaa yrityksen taloudellista asemaa vain tietyllä hetkellä, ja yrityksen todellinen arvo voi perustua moniin muihin tekijöihin, kuten sen kasvunäkymiin, markkina-asemaan tai immateriaalioikeuksiin.

Taseen merkitys strategisessa päätöksenteossa

Tase ei ole pelkkä kirjanpidollinen dokumentti; se on yksi yritysjohtamisen tärkeimmistä työkaluista. CFO:lle ja CEO:lle taseen ymmärtäminen strategisen päätöksenteon näkökulmasta on välttämätöntä. Se auttaa paitsi arvioimaan yrityksen nykyistä taloudellista tilaa, myös suunnittelemaan ja ohjaamaan sen tulevaisuutta.

Investointipäätökset

Investointipäätökset ovat keskeisiä yrityksen kasvun, innovaation ja kilpailukyvyn kannalta. Tase antaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen varoista ja niiden rakenteesta, mikä on avainasemassa investointipäätöksiä tehtäessä.

 • Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: Yrityksen tulee arvioida, minkä verran se investoi esimerkiksi koneisiin, laitteisiin tai patentteihin. Taseesta nähdään, kuinka paljon varoja on jo sidottu näihin ja mikä on niiden kirjanpitoarvo.

 • Rahoitusarvopaperit ja sijoitukset: Investoinnit muihin yrityksiin tai rahoitusarvopapereihin voivat olla osa yrityksen kasvustrategiaa. Tase kuvastaa näiden sijoitusten määrää ja niiden tuottavuutta.

Rahoituspäätökset

Rahoituspäätökset määrittävät, kuinka yritys rahoittaa toimintansa ja kasvunsa. Taseessa esitetyt tiedot auttavat johtoa tekemään päätöksiä esimerkiksi lainanoton, osakeannin tai omien osakkeiden takaisinoston suhteen.

 • Oma pääoma vs. vieras pääoma: Taseessa näkyy, kuinka paljon yritys on rahoittanut toimintaansa omalla pääomalla ja kuinka paljon vieraalla pääomalla. Tämä suhde vaikuttaa yrityksen riskiprofiiliin ja sen kykyyn houkutella lisärahoitusta.

 • Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat: Tase antaa kuvan yrityksen velkojen erääntymisestä, mikä on tärkeää rahoituksen hallinnassa ja likviditeetin varmistamisessa.

Riskienhallinta ja tase

Taseen avulla yritysjohto voi tunnistaa ja hallita yrityksen taloudellisia riskejä. Erityisesti taseen eri osien suhteet ja niiden muutokset voivat paljastaa riskejä, jotka vaativat toimenpiteitä.

 • Likviditeettiriski: Jos yrityksen lyhytaikaiset velat ovat merkittävästi suuremmat kuin sen lyhytaikaiset saamiset, se saattaa viitata likviditeettiongelmiin.

 • Velkaantumisaste: Korkea velkaantumisaste voi viitata siihen, että yritys on liian riippuvainen lainarahoituksesta, mikä voi lisätä taloudellista riskiä.

Taseen oikea-aikainen ja tarkka analysointi auttaa yritystä ennakoida mahdollisia ongelmia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden estämiseksi tai niiden vaikutusten lieventämiseksi.

Taseen optimointi

Taseen optimointi on keskeistä yrityksen taloudellisen terveyden ja kilpailukyvyn kannalta. Optimoitu tase voi parantaa yrityksen likviditeettiä, vähentää rahoituskustannuksia ja parantaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yritykseen.

Taseenhallinnan käytännöt

Taseenhallinnalla tarkoitetaan yrityksen taloudellisten resurssien tehokasta hallintaa niin, että se tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja minimoi taloudelliset riskit.

 • Käyttöomaisuuden hallinta: Jatkuvat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin voivat sitoa merkittävästi pääomaa. Yrityksen on tärkeää arvioida säännöllisesti, onko käyttöomaisuus tehokkaassa käytössä ja tuottaako se odotetun tuoton.

 • Vaihto-omaisuuden hallinta: Varastonhallinnan optimointi voi vapauttaa pääomaa ja parantaa kassavirtaa. Liian suuret varastot sitovat pääomaa, kun taas liian pienet varastot voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja menetettyjä myyntejä.

 • Saamisten hallinta: Laskutuskäytäntöjen tehostaminen ja luottoriskien hallinta voivat nopeuttaa saatavien kertymistä ja vähentää luottotappioita.

Optimaalinen rahoitusasema

Optimaalinen rahoitusasema viittaa tasapainoon yrityksen omien ja vieraiden varojen välillä. Tämä tasapaino riippuu yrityksen toimialasta, sen kasvutavoitteista, markkinoiden tilanteesta ja monista muista tekijöistä.

 • Omavaraisuusaste: Korkea omavaraisuusaste kertoo, että yritys on rahoittanut toimintansa pääasiassa omalla pääomallaan. Se voi viitata yrityksen vahvaan taloudelliseen asemaan, mutta samalla yritys saattaa menettää mahdollisuuden hyödyntää velkarahoituksen vipuvaikutusta.

 • Velkaantumisaste: Yrityksen velkaantumisastetta arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon sekä lyhyt- että pitkäaikaiset velat. Liiallinen velkaantuminen voi lisätä yrityksen taloudellista riskiä, mutta toisaalta kohtuullinen velkaantuminen voi mahdollistaa suuremmat investoinnit ja kasvun.

 • Rahoituskustannusten optimointi: Yrityksen on jatkuvasti arvioitava rahoituskustannuksiaan ja etsittävä tapoja niiden minimointiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi edullisemman rahoituksen hankkimista tai rahoitusehtojen neuvottelua.

Taseen optimointi edellyttää jatkuvaa seurantaa, analysointia ja proaktiivista toimintaa. CFO:n ja CEO:n on yhdessä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa varmistettava, että tase tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja mahdollistaa sen kasvun ja kilpailukyvyn säilymisen.

Taseen laadintaperiaatteet ja kansainväliset standardit

Taseen laadinta ei ole pelkästään numeroiden kirjaamista. Sen taustalla on monimutkaisia periaatteita ja standardeja, jotka ohjaavat, kuinka ja milloin eri erät esitetään taseessa. Taseen luotettavuus ja vertailukelpoisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta sidosryhmät, kuten sijoittajat, rahoittajat ja muut liiketoiminnan osapuolet, voivat tehdä informoituja päätöksiä.

Kansalliset kirjanpitostandardit

Suomessa kirjanpidon perusperiaatteet ja -säännöt määritellään kirjanpitolaissa ja kirjanpitoasetuksessa. Nämä lait ja asetukset muodostavat perustan, jolle yrityksen kirjanpito ja tase rakentuvat.

 • Kirjanpitolaissa säädetään muun muassa kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidon perusperiaatteista sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

 • Tilinpäätöksen tarkoitus: Kirjanpitolaissa korostetaan, että tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta asemasta. Tämä tarkoittaa, että taseen on kuvastettava yrityksen taloudellista todellisuutta.

IFRS -standardien vaikutus taseeseen

IFRS (International Financial Reporting Standards) on kansainvälinen standardisarja, jota käytetään laajasti monissa maissa. Suomessa pörssilistatut yhtiöt raportoivat IFRS-standardien mukaisesti.

 • Yhdenmukaisuus ja vertailtavuus: IFRS-standardien ensisijaisena tarkoituksena on parantaa yhtiöiden taloudellisten raporttien yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa, että yritys, joka laati taseensa IFRS-standardien mukaan Suomessa, on vertailukelpoinen toisen maan yrityksen kanssa, joka noudattaa samoja standardeja.

 • Taseen erät IFRS:ssä: IFRS vaikuttaa siihen, kuinka ja milloin tietyt taseen erät kirjataan. Esimerkiksi aineettomien hyödykkeiden arvostus, laskentaperiaatteet ja jaksotusperiaatteet saattavat poiketa kansallisista standardeista.

 • Käyvän arvon käsite: Yksi merkittävä ero IFRS:ssä on "käyvän arvon" käytön laajempi soveltaminen tietyissä taseen erissä, kun taas kansallisessa lainsäädännössä saatetaan käyttää hankintamenoperiaatetta.

Taseen laadintaperiaatteiden ja standardien ymmärtäminen on keskeistä, jotta CFO ja CEO voivat tehdä oikeita päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen taloudelliseen asemaan ja sen esittämiseen ulkopuolisille sidosryhmille.

Case-esimerkit

Toisinaan pelkkä teoria ei riitä antamaan täydellistä kuvaa aiheesta. Tämän vuoksi katsaus konkreettisiin case-esimerkkeihin antaa meille paremman käsityksen siitä, kuinka taseen hallinta ja sen ymmärtäminen vaikuttavat yritystoimintaan käytännön tasolla.

Onnistunut taseen uudelleenjärjestely

Tausta: Suomalainen keskisuuri teollisuusyritys "KeskusTech" oli kasvattanut tuotantokapasiteettiaan merkittävästi viime vuosina. Tämän kasvun rahoittamiseen oli otettu merkittäviä lainoja, jotka näkyivät taseessa korkeana vieraiden pääomien osuutena. Korkeiden korkokustannusten vuoksi yrityksen kannattavuus kärsi.

Toimenpiteet: Yrityksen talousjohtaja esitti hallitukselle suunnitelman taseen uudelleenjärjestelyksi. Suunnitelma sisälsi useita toimenpiteitä:

 • Myytiin vähemmän tuottavia osia liiketoiminnasta.

 • Osa lainoista uudelleenrahoitettiin edullisemmilla ehdoilla.

 • Käyttöomaisuusinvestointeja lykättiin seuraaville vuosille, kun yrityksen rahoitusasema olisi vahvempi.

Tulokset: Kahden vuoden kuluessa "KeskusTechin" taseen rakenne oli merkittävästi terveempi. Oma pääoma oli kasvanut, ja vieras pääoma oli vähentynyt. Tämä johti siihen, että yritys pystyi vähentämään korkokustannuksiaan ja parantamaan näin kannattavuuttaan.

Taseen merkitys yrityskaupoissa

Tausta: Suomalainen ohjelmistoyritys "SoftaOy" oli kiinnostunut laajentumaan ulkomaille ja piti silmällä eurooppalaista kilpailijayritystä mahdollisena kaupallisena kohteena.

Analyysi: Ennen yrityskaupan tekemistä "SoftaOy" teki perusteellisen due diligence -analyysin kohteen taloudesta. Tase oli erityisen tärkeässä roolissa, sillä se antoi yhtiölle yksityiskohtaisen kuvan kohteen varallisuudesta, veloista ja omaisuudesta.

Havainnot: Taseesta paljastui, että kohdeyritys oli tehnyt merkittäviä investointeja aineettomiin hyödykkeisiin, kuten ohjelmistoihin ja patentteihin. Samalla yritys oli ottanut merkittävän määrän lyhytaikaista lainaa. Tämä antoi "SoftaOy":lle neuvotteluvalttia kauppahinnasta.

Tulokset: "SoftaOy" onnistui neuvottelemaan edullisemman kauppahinnan taseen tietojen perusteella ja varmisti samalla, että yrityskauppa ei toisi mukanaan piileviä riskejä.

Taseen tulevaisuusnäkymät

Tase, kuten monet muut taloushallinnon osa-alueet, on jatkuvan muutoksen kohteena. Teknologiset innovaatiot, globalisaation haasteet ja ympäristön huomioon ottaminen ovat vain muutamia niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat taseen rooliin ja merkitykseen tulevaisuudessa.

Digitalisaation vaikutus taseen hallintaan

Digitalisaatio on mullistanut monia toimialoja, ja se on myös tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia taseen hallintaan.

Ensinnäkin, automaation ja tekoälyn ansiosta yritysten on helpompi seurata omaa talouttaan reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat tehdä nopeampia ja tarkempia päätöksiä taseen hallintaan liittyen.

Toiseksi, digitaaliset palvelut ja pilvipohjaiset ratkaisut mahdollistavat yritysten välisten transaktioiden nopeamman ja joustavamman toteuttamisen, mikä voi vaikuttaa myös taseen rakenteeseen.

Taseen rooli kestävän kehityksen strategioissa

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat nousseet keskiöön monien yritysten strategioissa. Tämä heijastuu myös taseen rooliin. Yhä useammat yritykset investoivat uusiutuvaan energiaan, resurssien tehokkaaseen käyttöön ja muihin kestävän kehityksen hankkeisiin. Nämä investoinnit näkyvät taseessa ja voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lisäksi sijoittajat ja muut sidosryhmät arvostavat yhä enemmän yritysten kestävää toimintaa, ja tase voi toimia merkittävänä työkaluna tämän toiminnan mittaamisessa ja arvioinnissa.

Hyödyllisiä linkkejä

 • Kirjanpitolaki: Suomen lainsäädäntö, joka määrittelee yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen. Linkki Kirjanpitolakiin.

 • IFRS-standardit: Kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka ovat ohjeistaneet monien suuryritysten tilinpäätöksiä. Linkki IFRS:n viralliselle sivustolle.