Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Käyttöpääoma.

Liquidity

Käyttöpääoma: Liiketoiminnan menestyksen elintärkeä osatekijä

May 10, 2023

Sisällysluettelo

 • Mitä on käyttöpääoma?

 • Käyttöpääoma vs. nettokäyttöpääoma

 • Miksi käyttöpääoma on tärkeää

 • Kassanhallinta

 • Varastonhallinta

 • Myyntisaamiset

 • Ostovelat

 • Lyhytaikainen rahoitus

 • Myyntitulot

 • Toimintasykli

 • Budjetointi ja ennustaminen

 • Riskienhallinta

 • Teknologian käyttö

 • Yhteenveto

Artikkeli englanniksi: Working Capital


Mitä on käyttöpääoma?

Käyttöpääoma on yrityksen elinehto; se on yrityksen päivittäisten toimintakulujen kattamiseen käytettävissä olevat varat. Teknisesti se lasketaan vaihto-omaisuudella vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla. 

Käyttöpääoma = lyhytaikaiset varat - lyhytaikaiset velat.

Lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat käteisvarat, myyntisaamiset (asiakkaiden velat) ja varastot, kun taas lyhytaikaisiin velkoihin kuuluvat ostovelat (velat toimittajille) ja lyhytaikaiset velat.

Käyttöpääoma vs. nettokäyttöpääoma

Käyttöpääoma on yrityksen päivittäisen toiminnan kokonaisresurssit, jotka lasketaan vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen erotuksena. Lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat käteisvarat, myyntisaamiset ja varastot, kun taas lyhytaikaisiin velkoihin kuuluvat ostovelat, lyhytaikaiset velat ja muut tulevat velvoitteet.

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot

Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)

Nettokäyttöpääoma (Net Working Capital, NWC) on samankaltainen käsite, joka on tarkemmin määritelty. Se lasketaan myös vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen erotuksena. Siinä ei kuitenkaan oteta huomioon käteisvaroja lyhytaikaisista varoista eikä lyhytaikaisia velkoja ja rahoituskuluja lyhytaikaisista veloista. Tämä poissulkeminen antaa tarkemman kuvan käyttöpääoman muista kuin käteisvaroihin liittyvistä osatekijöistä ja korostaa yrityksen tehokkuutta keskeisten operatiivisten resurssien ja velvoitteiden hallinnassa.

Nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus - lyhytaikainen vieras pääoma
Nettokäyttöpääoma-% = 100 x nettokäyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)
Rahoitusomaisuus = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja rahoitusarvopaperit

Molemmissa tapauksissa positiivinen arvo osoittaa lyhytaikaisten resurssien ylijäämää, mikä on yleensä hyvä merkki. Negatiivinen arvo sen sijaan viittaa mahdollisiin maksuvalmiusongelmiin, sillä yrityksellä voi olla vaikeuksia selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan.

Termejä

Vaihto-omaisuus: Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuus jaetaan aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin tuotteisiin/tavaroihin, muuhun vaihto-omaisuuteen ja ennakkomaksuihin. (Lähde: Tilastokeskus)

Myyntisaamiset: Myyntisaatava on myynnistä syntynyt saatava, kun maksu suoritetaan tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen. Myyntisaamiset kirjataan yrityksen taseeseen. (Lähde: Visma)

Osatuloutuksen saamiset: Osatuloutus on laskentatapa, jota käytetään kirjanpidossa ja verotuksessa pitkäaikaisurakoiden käsittelyssä. Osatuloutus tasaa tuloksen heittelyä tilikausien välillä ja näin ollen vaikuttaa myös verotukseen ja yhtiön talouslukujen luotettavuuteen sekä taseen rakenteeseen.

Osatuloutus laskee kohteelle valmistusasteen ennalta määritellyllä tavalla, vertaa budjetoituja lukuja toteutuneisiin ja kirjaa tarvittaessa erotuksen niin, että urakan kate pysyy projektin alusta loppuun budjetoidussa. Eli jos urakan valmistusaste on 50 %, myös budjetoidusta katteesta esitetään tuloslaskelmassa 50 %. (Lähde: Admicom)

Ostovelat: Ostovelka on ostamisesta syntynyt velka. Asiakkaan tulee maksaa myyjälle tavaran toimittamisen jälkeen. Asiakkaalle annetussa laskussa on merkittynä maksuaika, joka tarkoittaa aikaa, jonka sisällä yritys toivoo maksun tapahtuvan. Ostovelan vastapuoli on myyntisaaminen, joka syntyy tavaran myyjälle. Ostovelat ovat yrityksen taseessa ja niitä seurataan kirjanpidossa, usein erityisessä ostoreskontrassa. (Lähde: Wikipedia)

Saadut ennakot: Myynti kirjataan kirjanpitoon toimituspäivän (tai laskun päivämäärän mukaan). Myyntitulo syntyy siis tavaran/palvelun luovutushetkellä. Jos asiakkaalle lähetetään ennakkolasku, niin saatu ennakkomaksu kirjataan Saadut ennakot tilille (taseen velkoihin). (Lähde: https://smakkonen.com/aiheet/kirjanpito/tulot/)

Miksi käyttöpääoma on tärkeää?

Terve käyttöpääoma varmistaa, että yrityksellä on riittävästi kassavirtaa toiminnan jatkamiseen ja lyhytaikaisten velvoitteiden täyttämiseen. Ilman riittävää käyttöpääomaa yrityksillä voi olla vaikeuksia kattaa olennaisia kustannuksia, kuten palkkakuluja, vuokria ja toimitusketjun hallintaa. Se on barometri yrityksen lyhyen aikavälin taloudellisesta terveydestä ja toiminnan tehokkuudesta. Tarkastellaan esimerkkinä pientä vähittäiskaupan yritystä. Jos sillä ei ole riittävästi käyttöpääomaa, se ei ehkä pysty varasMiksi käyttöpääoma on tärkeäätoimaan riittävästi tavaraa joulusesonkia varten, jolloin se menettää mahdollisesti merkittävän määrän tuloja.

Kassanhallinta

Käteinen on kuningas käyttöpääoman suhteen. Ilman vahvaa käteisvarantoa yrityksellä voi olla vaikeuksia kattaa toimintakulujaan tai hyödyntää kasvumahdollisuuksia. Asianmukaiseen kassanhallintaan kuuluu yrityksen kassatulojen ja -menojen seuraaminen, jotta varmistetaan, että yrityksen kassatase pysyy positiivisena. Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti käteisvarojen hallinnan merkityksen, sillä monet yritykset, joiden talous oli muutoin vakaalla pohjalla, joutuivat ongelmiin riittämättömien käteisvarojen vuoksi.

Esimerkki: Starbucks käyttää Cashtracker-nimistä käteisvarojen hallintajärjestelmää, jonka avulla se pystyy hallinnoimaan tehokkaasti käteisvaroja kussakin myymälässä. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa käteisvarojen tasosta, mikä vähentää manuaaliseen käteisen käsittelyyn kuluvaa aikaa ja minimoi varkauden tai katoamisen riskin.

Varastonhallinta

Vaikka varastot ovat omaisuuseriä, ne sitovat yrityksen käyttöpääomaa. Tehokkaaseen varastonhallintaan kuuluu optimaalisen varastotasapainon ylläpitäminen, jotta vältetään ylivarastointi (joka voi johtaa varastointikustannusten kasvuun ja tiettyjen tavaroiden pilaantumiseen) tai alivarastointi (joka voi johtaa myynnin menetykseen). Esimerkiksi Toyotan just-in-time -varastonhallintajärjestelmä on malliesimerkki tehokkaasta varastonhallinnasta, joka vähentää varastoon sidottua pääomaa.

Esimerkki: Toyota on tunnettu "Just-in-Time" -varastonhallintajärjestelmästään. Tämä järjestelmä minimoi varaston tuottamalla vain sen, mitä tarvitaan seuraavaa tuotantovaihetta varten, mikä vähentää varastoon sidotun käteisvaran määrää.

Myyntisaamiset

Saamisten tehokas hallinta on avainasemassa terveen käyttöpääoman ylläpitämisessä. Jos asiakkailla kestää liian kauan maksaa, se voi rasittaa yrityksen kassavirtaa. Hyviin käytäntöihin kuuluu selkeiden maksuehtojen asettaminen ja erääntyneiden saatavien aktiivinen perintä. Esimerkiksi Apple Inc. soveltaa tiukkoja maksuehtoja jälleenmyyjiensä kanssa varmistaakseen saataviensa nopean käsittelyn.

Esimerkki: Apple hallinnoi saataviaan tarjoamalla erilaisia maksutapoja, kuten luotto- ja pankkikortteja, PayPalia ja Apple Payta. Tämä helpottaa asiakkaiden maksamista ja auttaa Applea keräämään saatavansa nopeammin.

Ostovelat

Ostovelat edustavat rahaa, jonka yritys on velkaa tavarantoimittajille. On herkkä tasapainoilutehtävä ylläpitää hyviä suhteita tavarantoimittajiin oikea-aikaisilla maksuilla ja samalla viivyttää maksuja mahdollisimman pitkään käteisvarojen säilyttämiseksi. Esimerkiksi Dell Computers tunnetaan tehokkaasta velkojen hallinnasta, jossa se hyödyntää toimittajasuhteitaan neuvotellakseen pidemmät maksuehdot.

Esimerkki: Walmart neuvottelee tavarantoimittajiensa kanssa pidennetyistä maksuehdoista, mikä mahdollistaa käteisvarojen säilyttämisen pidempiä aikoja. Tämä strategia tunnetaan nimellä "Trade Credit".

Lyhytaikainen rahoitus

Joskus yritykset saattavat joutua turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen, kuten luottolimiitteihin tai lyhytaikaisiin lainoihin, kattaakseen tilapäisen käyttöpääomapulan. Tämä on usein nähtävissä kausiluonteisissa yrityksissä, kuten hiihtokeskuksissa, jotka saattavat tarvita rahoitusta valmistautuakseen talvikaudeksi ja maksaakseen lainat takaisin, kun tulot ovat suurimmillaan.

Esimerkki: Monet pienyritykset käyttävät lyhytaikaisia rahoitusvälineitä, kuten luottolimiittejä tai luottokortteja, kattamaan tilapäisiä kassavajeita. Esimerkiksi ravintola voi käyttää luottolimiittiä varaston hankkimiseen kuukauden alussa ja maksaa lainan takaisin, kun se kerää käteistä asiakkailta kuukauden aikana.

Myyntitulot

Myyntitulojen kasvattaminen parantaa suoraan käyttöpääomaa tuomalla lisää käteistä. Yritysten on kuitenkin muistettava, että myynti luotolla voi johtaa myyntisaamisten kasvuun, mikä voi vaikuttaa kassavirtaan, jos sitä ei hallita tehokkaasti.

Esimerkki: Amazon on lisännyt myyntitulojaan monipuolistamalla tuotetarjontaansa, johon kuuluu kirjoja, elektroniikkaa, vaatteita ja jopa elintarvikkeita. Tämä monipuolistaminen auttaa Amazonia säilyttämään tasaisen kassavirran.

Toimintasykli

Toimintasykli (engl. Operating Cycle) eli aika, joka yritykseltä kuluu varaston ostamiseen, myyntiin ja käteisvarojen keräämiseen, vaikuttaa merkittävästi käyttöpääomaan. Mitä lyhyempi sykli on, sitä tehokkaampaa käyttöpääoman hallinta on. Amazonin kaltaiset yritykset ovat onnistuneet erinomaisesti minimoimaan käyttösyklinsä ja vapauttamaan siten enemmän käyttöpääomaa.

Esimerkki: Dellillä on erittäin tehokas käyttösykli, koska sen valmistusjärjestelmä perustuu tilauksesta tilaukseen -periaatteeseen. Asiakkaat maksavat tietokoneensa ennen kuin Dell rakentaa ne, mikä minimoi käteisvarojen sitoutumisen varastoon tai saataviin.

Budjetointi ja ennustaminen

Tarkka budjetointi ja ennustaminen voivat auttaa yritystä ennakoimaan tulevat käyttöpääomatarpeet ja tekemään tarvittavat järjestelyt. Esimerkiksi uuden tuotteen lanseerausta suunnitteleva yritys voi ennustaa velkojen ja varaston kasvua ja suunnitella siten ennakkoon lisärahoituksen hankkimista, jos se on tarpeen.

Esimerkki: Monet yritykset, kuten Microsoft, käyttävät budjetointi- ja ennusteohjelmia tulevien kassavirtojen ennustamiseen. Tämä auttaa niitä ennakoimaan tulevia käyttöpääomatarpeita ja tekemään perusteltuja liiketoimintapäätöksiä.

Riskienhallinta

Riskienhallintastrategiat ovat ratkaisevan tärkeitä käyttöpääoman säilyttämisessä. Näihin strategioihin voi kuulua pääomapuskurin säilyttäminen odottamattomien menojen varalta, tulolähteiden monipuolistaminen, jotta vältytään liialliselta riippuvuudelta yhdestä asiakkaasta, ja saatavien säännöllinen tarkastelu viivästyneiden maksujen tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi. Esimerkki tehokkaasta riskinhallinnasta on se, kuinka monet yritykset lisäsivät käteisvarantojaan COVID-19-pandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi ja varmistivat näin, että niillä oli riittävästi käyttöpääomaa kriisin kestämiseksi.

Esimerkki: Vastauksena COVID-19-pandemiaan monet yritykset, kuten Airbnb, hallitsivat riskiä kasvattamalla kassapuskuriaan. Tämä auttoi niitä säilyttämään riittävän käyttöpääoman liiketoiminnan merkittävästä laskusta huolimatta.

Teknologian käyttö

Nykypäivän digitaaliaikana teknologialla on keskeinen rooli käyttöpääoman hallinnassa. Automatisoidut kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmät voivat tehostaa käyttöpääoman hallintaa merkittävästi. Näiden järjestelmien avulla yritykset voivat paremmin seurata ja valvoa juoksevia varojaan ja velkojaan, virtaviivaistaa laskujen käsittelyä ja antaa reaaliaikaisen näkyvyyden kassavirtaan. Esimerkiksi Xeron ja QuickBooksin kaltaiset yritykset tarjoavat vankkoja kirjanpitoalustoja, joiden avulla yritykset voivat hallita käyttöpääomaansa tehokkaammin.

Esimerkki: Monet yritykset käyttävät taloushallinnon ohjelmistoja, kuten QuickBooksia tai Xeroa, automatisoidakseen kirjanpitoprosessinsa. Nämä järjestelmät voivat tuottaa reaaliaikaisia raportteja yrityksen nykyisistä varoista ja veloista, mikä auttaa yrityksiä hallitsemaan käyttöpääomaansa tehokkaammin.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että käyttöpääoma on olennainen osa yrityksen taloudellista terveyttä. Se varmistaa, että yrityksillä on tarvittavat resurssit lyhyen aikavälin velvoitteidensa täyttämiseen ja kasvumahdollisuuksiin investoimiseen. Käteisvarojen, varastojen, saamisten ja velkojen tehokas hallinta, lyhytaikaisen rahoituksen tehokas käyttö ja myyntitulojen maksimointi ovat kaikki käyttöpääoman hallinnan kriittisiä näkökohtia. Lisäksi teknologian hyödyntäminen, tarkka budjetointi ja ennustaminen sekä riskienhallintastrategioiden toteuttaminen voivat parantaa merkittävästi yrityksen käyttöpääoma-asemaa. Siksi käyttöpääoman ymmärtäminen ja hallinta on kirjanpitovaatimus ja kriittinen liiketoimintastrategia.

Sisällysluettelo

 • Mitä on käyttöpääoma?

 • Käyttöpääoma vs. nettokäyttöpääoma

 • Miksi käyttöpääoma on tärkeää

 • Kassanhallinta

 • Varastonhallinta

 • Myyntisaamiset

 • Ostovelat

 • Lyhytaikainen rahoitus

 • Myyntitulot

 • Toimintasykli

 • Budjetointi ja ennustaminen

 • Riskienhallinta

 • Teknologian käyttö

 • Yhteenveto

Artikkeli englanniksi: Working Capital


Mitä on käyttöpääoma?

Käyttöpääoma on yrityksen elinehto; se on yrityksen päivittäisten toimintakulujen kattamiseen käytettävissä olevat varat. Teknisesti se lasketaan vaihto-omaisuudella vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla. 

Käyttöpääoma = lyhytaikaiset varat - lyhytaikaiset velat.

Lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat käteisvarat, myyntisaamiset (asiakkaiden velat) ja varastot, kun taas lyhytaikaisiin velkoihin kuuluvat ostovelat (velat toimittajille) ja lyhytaikaiset velat.

Käyttöpääoma vs. nettokäyttöpääoma

Käyttöpääoma on yrityksen päivittäisen toiminnan kokonaisresurssit, jotka lasketaan vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen erotuksena. Lyhytaikaisiin varoihin kuuluvat käteisvarat, myyntisaamiset ja varastot, kun taas lyhytaikaisiin velkoihin kuuluvat ostovelat, lyhytaikaiset velat ja muut tulevat velvoitteet.

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot

Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)

Nettokäyttöpääoma (Net Working Capital, NWC) on samankaltainen käsite, joka on tarkemmin määritelty. Se lasketaan myös vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen erotuksena. Siinä ei kuitenkaan oteta huomioon käteisvaroja lyhytaikaisista varoista eikä lyhytaikaisia velkoja ja rahoituskuluja lyhytaikaisista veloista. Tämä poissulkeminen antaa tarkemman kuvan käyttöpääoman muista kuin käteisvaroihin liittyvistä osatekijöistä ja korostaa yrityksen tehokkuutta keskeisten operatiivisten resurssien ja velvoitteiden hallinnassa.

Nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus - lyhytaikainen vieras pääoma
Nettokäyttöpääoma-% = 100 x nettokäyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)
Rahoitusomaisuus = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja rahoitusarvopaperit

Molemmissa tapauksissa positiivinen arvo osoittaa lyhytaikaisten resurssien ylijäämää, mikä on yleensä hyvä merkki. Negatiivinen arvo sen sijaan viittaa mahdollisiin maksuvalmiusongelmiin, sillä yrityksellä voi olla vaikeuksia selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan.

Termejä

Vaihto-omaisuus: Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuus jaetaan aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin tuotteisiin/tavaroihin, muuhun vaihto-omaisuuteen ja ennakkomaksuihin. (Lähde: Tilastokeskus)

Myyntisaamiset: Myyntisaatava on myynnistä syntynyt saatava, kun maksu suoritetaan tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen. Myyntisaamiset kirjataan yrityksen taseeseen. (Lähde: Visma)

Osatuloutuksen saamiset: Osatuloutus on laskentatapa, jota käytetään kirjanpidossa ja verotuksessa pitkäaikaisurakoiden käsittelyssä. Osatuloutus tasaa tuloksen heittelyä tilikausien välillä ja näin ollen vaikuttaa myös verotukseen ja yhtiön talouslukujen luotettavuuteen sekä taseen rakenteeseen.

Osatuloutus laskee kohteelle valmistusasteen ennalta määritellyllä tavalla, vertaa budjetoituja lukuja toteutuneisiin ja kirjaa tarvittaessa erotuksen niin, että urakan kate pysyy projektin alusta loppuun budjetoidussa. Eli jos urakan valmistusaste on 50 %, myös budjetoidusta katteesta esitetään tuloslaskelmassa 50 %. (Lähde: Admicom)

Ostovelat: Ostovelka on ostamisesta syntynyt velka. Asiakkaan tulee maksaa myyjälle tavaran toimittamisen jälkeen. Asiakkaalle annetussa laskussa on merkittynä maksuaika, joka tarkoittaa aikaa, jonka sisällä yritys toivoo maksun tapahtuvan. Ostovelan vastapuoli on myyntisaaminen, joka syntyy tavaran myyjälle. Ostovelat ovat yrityksen taseessa ja niitä seurataan kirjanpidossa, usein erityisessä ostoreskontrassa. (Lähde: Wikipedia)

Saadut ennakot: Myynti kirjataan kirjanpitoon toimituspäivän (tai laskun päivämäärän mukaan). Myyntitulo syntyy siis tavaran/palvelun luovutushetkellä. Jos asiakkaalle lähetetään ennakkolasku, niin saatu ennakkomaksu kirjataan Saadut ennakot tilille (taseen velkoihin). (Lähde: https://smakkonen.com/aiheet/kirjanpito/tulot/)

Miksi käyttöpääoma on tärkeää?

Terve käyttöpääoma varmistaa, että yrityksellä on riittävästi kassavirtaa toiminnan jatkamiseen ja lyhytaikaisten velvoitteiden täyttämiseen. Ilman riittävää käyttöpääomaa yrityksillä voi olla vaikeuksia kattaa olennaisia kustannuksia, kuten palkkakuluja, vuokria ja toimitusketjun hallintaa. Se on barometri yrityksen lyhyen aikavälin taloudellisesta terveydestä ja toiminnan tehokkuudesta. Tarkastellaan esimerkkinä pientä vähittäiskaupan yritystä. Jos sillä ei ole riittävästi käyttöpääomaa, se ei ehkä pysty varasMiksi käyttöpääoma on tärkeäätoimaan riittävästi tavaraa joulusesonkia varten, jolloin se menettää mahdollisesti merkittävän määrän tuloja.

Kassanhallinta

Käteinen on kuningas käyttöpääoman suhteen. Ilman vahvaa käteisvarantoa yrityksellä voi olla vaikeuksia kattaa toimintakulujaan tai hyödyntää kasvumahdollisuuksia. Asianmukaiseen kassanhallintaan kuuluu yrityksen kassatulojen ja -menojen seuraaminen, jotta varmistetaan, että yrityksen kassatase pysyy positiivisena. Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti käteisvarojen hallinnan merkityksen, sillä monet yritykset, joiden talous oli muutoin vakaalla pohjalla, joutuivat ongelmiin riittämättömien käteisvarojen vuoksi.

Esimerkki: Starbucks käyttää Cashtracker-nimistä käteisvarojen hallintajärjestelmää, jonka avulla se pystyy hallinnoimaan tehokkaasti käteisvaroja kussakin myymälässä. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa käteisvarojen tasosta, mikä vähentää manuaaliseen käteisen käsittelyyn kuluvaa aikaa ja minimoi varkauden tai katoamisen riskin.

Varastonhallinta

Vaikka varastot ovat omaisuuseriä, ne sitovat yrityksen käyttöpääomaa. Tehokkaaseen varastonhallintaan kuuluu optimaalisen varastotasapainon ylläpitäminen, jotta vältetään ylivarastointi (joka voi johtaa varastointikustannusten kasvuun ja tiettyjen tavaroiden pilaantumiseen) tai alivarastointi (joka voi johtaa myynnin menetykseen). Esimerkiksi Toyotan just-in-time -varastonhallintajärjestelmä on malliesimerkki tehokkaasta varastonhallinnasta, joka vähentää varastoon sidottua pääomaa.

Esimerkki: Toyota on tunnettu "Just-in-Time" -varastonhallintajärjestelmästään. Tämä järjestelmä minimoi varaston tuottamalla vain sen, mitä tarvitaan seuraavaa tuotantovaihetta varten, mikä vähentää varastoon sidotun käteisvaran määrää.

Myyntisaamiset

Saamisten tehokas hallinta on avainasemassa terveen käyttöpääoman ylläpitämisessä. Jos asiakkailla kestää liian kauan maksaa, se voi rasittaa yrityksen kassavirtaa. Hyviin käytäntöihin kuuluu selkeiden maksuehtojen asettaminen ja erääntyneiden saatavien aktiivinen perintä. Esimerkiksi Apple Inc. soveltaa tiukkoja maksuehtoja jälleenmyyjiensä kanssa varmistaakseen saataviensa nopean käsittelyn.

Esimerkki: Apple hallinnoi saataviaan tarjoamalla erilaisia maksutapoja, kuten luotto- ja pankkikortteja, PayPalia ja Apple Payta. Tämä helpottaa asiakkaiden maksamista ja auttaa Applea keräämään saatavansa nopeammin.

Ostovelat

Ostovelat edustavat rahaa, jonka yritys on velkaa tavarantoimittajille. On herkkä tasapainoilutehtävä ylläpitää hyviä suhteita tavarantoimittajiin oikea-aikaisilla maksuilla ja samalla viivyttää maksuja mahdollisimman pitkään käteisvarojen säilyttämiseksi. Esimerkiksi Dell Computers tunnetaan tehokkaasta velkojen hallinnasta, jossa se hyödyntää toimittajasuhteitaan neuvotellakseen pidemmät maksuehdot.

Esimerkki: Walmart neuvottelee tavarantoimittajiensa kanssa pidennetyistä maksuehdoista, mikä mahdollistaa käteisvarojen säilyttämisen pidempiä aikoja. Tämä strategia tunnetaan nimellä "Trade Credit".

Lyhytaikainen rahoitus

Joskus yritykset saattavat joutua turvautumaan lyhytaikaiseen rahoitukseen, kuten luottolimiitteihin tai lyhytaikaisiin lainoihin, kattaakseen tilapäisen käyttöpääomapulan. Tämä on usein nähtävissä kausiluonteisissa yrityksissä, kuten hiihtokeskuksissa, jotka saattavat tarvita rahoitusta valmistautuakseen talvikaudeksi ja maksaakseen lainat takaisin, kun tulot ovat suurimmillaan.

Esimerkki: Monet pienyritykset käyttävät lyhytaikaisia rahoitusvälineitä, kuten luottolimiittejä tai luottokortteja, kattamaan tilapäisiä kassavajeita. Esimerkiksi ravintola voi käyttää luottolimiittiä varaston hankkimiseen kuukauden alussa ja maksaa lainan takaisin, kun se kerää käteistä asiakkailta kuukauden aikana.

Myyntitulot

Myyntitulojen kasvattaminen parantaa suoraan käyttöpääomaa tuomalla lisää käteistä. Yritysten on kuitenkin muistettava, että myynti luotolla voi johtaa myyntisaamisten kasvuun, mikä voi vaikuttaa kassavirtaan, jos sitä ei hallita tehokkaasti.

Esimerkki: Amazon on lisännyt myyntitulojaan monipuolistamalla tuotetarjontaansa, johon kuuluu kirjoja, elektroniikkaa, vaatteita ja jopa elintarvikkeita. Tämä monipuolistaminen auttaa Amazonia säilyttämään tasaisen kassavirran.

Toimintasykli

Toimintasykli (engl. Operating Cycle) eli aika, joka yritykseltä kuluu varaston ostamiseen, myyntiin ja käteisvarojen keräämiseen, vaikuttaa merkittävästi käyttöpääomaan. Mitä lyhyempi sykli on, sitä tehokkaampaa käyttöpääoman hallinta on. Amazonin kaltaiset yritykset ovat onnistuneet erinomaisesti minimoimaan käyttösyklinsä ja vapauttamaan siten enemmän käyttöpääomaa.

Esimerkki: Dellillä on erittäin tehokas käyttösykli, koska sen valmistusjärjestelmä perustuu tilauksesta tilaukseen -periaatteeseen. Asiakkaat maksavat tietokoneensa ennen kuin Dell rakentaa ne, mikä minimoi käteisvarojen sitoutumisen varastoon tai saataviin.

Budjetointi ja ennustaminen

Tarkka budjetointi ja ennustaminen voivat auttaa yritystä ennakoimaan tulevat käyttöpääomatarpeet ja tekemään tarvittavat järjestelyt. Esimerkiksi uuden tuotteen lanseerausta suunnitteleva yritys voi ennustaa velkojen ja varaston kasvua ja suunnitella siten ennakkoon lisärahoituksen hankkimista, jos se on tarpeen.

Esimerkki: Monet yritykset, kuten Microsoft, käyttävät budjetointi- ja ennusteohjelmia tulevien kassavirtojen ennustamiseen. Tämä auttaa niitä ennakoimaan tulevia käyttöpääomatarpeita ja tekemään perusteltuja liiketoimintapäätöksiä.

Riskienhallinta

Riskienhallintastrategiat ovat ratkaisevan tärkeitä käyttöpääoman säilyttämisessä. Näihin strategioihin voi kuulua pääomapuskurin säilyttäminen odottamattomien menojen varalta, tulolähteiden monipuolistaminen, jotta vältytään liialliselta riippuvuudelta yhdestä asiakkaasta, ja saatavien säännöllinen tarkastelu viivästyneiden maksujen tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi. Esimerkki tehokkaasta riskinhallinnasta on se, kuinka monet yritykset lisäsivät käteisvarantojaan COVID-19-pandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi ja varmistivat näin, että niillä oli riittävästi käyttöpääomaa kriisin kestämiseksi.

Esimerkki: Vastauksena COVID-19-pandemiaan monet yritykset, kuten Airbnb, hallitsivat riskiä kasvattamalla kassapuskuriaan. Tämä auttoi niitä säilyttämään riittävän käyttöpääoman liiketoiminnan merkittävästä laskusta huolimatta.

Teknologian käyttö

Nykypäivän digitaaliaikana teknologialla on keskeinen rooli käyttöpääoman hallinnassa. Automatisoidut kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmät voivat tehostaa käyttöpääoman hallintaa merkittävästi. Näiden järjestelmien avulla yritykset voivat paremmin seurata ja valvoa juoksevia varojaan ja velkojaan, virtaviivaistaa laskujen käsittelyä ja antaa reaaliaikaisen näkyvyyden kassavirtaan. Esimerkiksi Xeron ja QuickBooksin kaltaiset yritykset tarjoavat vankkoja kirjanpitoalustoja, joiden avulla yritykset voivat hallita käyttöpääomaansa tehokkaammin.

Esimerkki: Monet yritykset käyttävät taloushallinnon ohjelmistoja, kuten QuickBooksia tai Xeroa, automatisoidakseen kirjanpitoprosessinsa. Nämä järjestelmät voivat tuottaa reaaliaikaisia raportteja yrityksen nykyisistä varoista ja veloista, mikä auttaa yrityksiä hallitsemaan käyttöpääomaansa tehokkaammin.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että käyttöpääoma on olennainen osa yrityksen taloudellista terveyttä. Se varmistaa, että yrityksillä on tarvittavat resurssit lyhyen aikavälin velvoitteidensa täyttämiseen ja kasvumahdollisuuksiin investoimiseen. Käteisvarojen, varastojen, saamisten ja velkojen tehokas hallinta, lyhytaikaisen rahoituksen tehokas käyttö ja myyntitulojen maksimointi ovat kaikki käyttöpääoman hallinnan kriittisiä näkökohtia. Lisäksi teknologian hyödyntäminen, tarkka budjetointi ja ennustaminen sekä riskienhallintastrategioiden toteuttaminen voivat parantaa merkittävästi yrityksen käyttöpääoma-asemaa. Siksi käyttöpääoman ymmärtäminen ja hallinta on kirjanpitovaatimus ja kriittinen liiketoimintastrategia.