Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Blogi / Kassavirta

Kassavirtalaskelman laatiminen

Nov 15, 2023

Kassavirtalaskelman laatiminen

Johdanto

Kassavirtalaskelman merkitys

Kassavirtalaskelma on yksi keskeisimmistä taloudellisista työkaluista, joka tarjoaa yrityksen johdolle kriittistä tietoa yrityksen rahavirroista tietyllä ajanjaksolla. Se ei ainoastaan valaise, kuinka raha liikkuu yrityksen sisällä ja ulos yrityksestä, vaan myös tarjoaa olennaista tietoa yrityksen kyvystä ylläpitää toimintaansa, maksaa velkansa, ja investoida tulevaisuuteen. Kassavirtalaskelma on erityisen merkittävä pienille ja keskisuurille yrityksille (PK-yrityksille), joissa likviditeetin hallinta on usein kriittistä yrityksen elinkelpoisuuden ja kasvun kannalta.

Kassavirtalaskelma jakautuu kolmeen pääosaan: toiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirtoihin. Jokainen osa antaa erityistä näkökulmaa yrityksen taloudelliseen terveyteen ja auttaa johtoa ymmärtämään, mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on varmistaa, että yrityksellä on riittävästi käteistä kattaakseen lyhyen aikavälin velvoitteensa ja investoidakseen pitkän aikavälin mahdollisuuksiin.

Artikkelin tavoitteet ja kohderyhmä

Tämän artikkelin tavoitteena on tarjota syvällistä ymmärrystä ja käytännön ohjeita kassavirtalaskelman laatimiseen, erityisesti kohdennettuna pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joissa resurssit voivat olla rajalliset, mutta taloudellisen suunnittelun tarve on kriittinen. Käymme läpi kassavirtalaskelman eri osa-alueet, keskittyen erityisesti siihen, miten jokainen osa lasketaan ja mitä erityisiä huomioita tulee ottaa kunkin osan kohdalla.

Artikkeli on suunnattu erityisesti CFO:ille ja CEO:ille, jotka ovat vastuussa yrityksen taloudellisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta. Tarkoituksena on tarjota heille paitsi teoreettista tietoa myös konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä, jotka he voivat ottaa käyttöön omassa yrityksessään. Tämä osio toimii johdantona ja pohjustaa lukijalle, miksi kassavirtalaskelma on merkityksellinen ja mitä arvoa sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen voi tuoda yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon.

Jatkossa sukellamme syvemmälle kassavirtalaskelman maailmaan, käyden läpi sen eri osa-alueet yksityiskohtaisesti ja tarjoten käytännön esimerkkejä ja ohjeita, jotka auttavat yrityksen johtoa laatimaan ja analysoimaan kassavirtalaskelmaa tehokkaasti ja tarkasti.

Kassavirtalaskelman perusteet

Määritelmä ja tarkoitus

Kassavirtalaskelma on yksi keskeisimmistä taloudellisen raportoinnin työkaluista, joka tarjoaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen kassavirroista tietyllä ajanjaksolla. Tämä dokumentti ei ainoastaan valaise yrityksen kykyä tuottaa kassavirtaa, vaan myös sen kykyä ylläpitää likviditeettiä, eli maksuvalmiutta, joka on elintärkeää yrityksen päivittäisen toiminnan, investointien ja velanmaksun kannalta. Kassavirtalaskelma auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään, tarjoten samalla arvokasta tietoa yrityksen taloudellisen terveyden ja strategian arviointiin.

Kassavirtalaskelman osat: toiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirta

Kassavirtalaskelma jaetaan tyypillisesti kolmeen pääosaan, jotka kukin kuvaavat eri liiketoiminnan alueita:

Toiminnan kassavirta

Tämä osio kuvaa kassavirtoja, jotka liittyvät yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan. Tähän sisältyvät tulot asiakkailta, maksut toimittajille ja työntekijöille sekä muut liiketoiminnan operatiiviset kassavirta. Tärkeitä komponentteja ovat esimerkiksi:

 • Saadut maksut asiakkailta

 • Maksetut korot ja verot

 • Muut operatiiviset tulot ja menot

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta kuvaavat yrityksen investointeja omaisuuseriin, kuten laitteisiin, rakennuksiin ja muihin pitkäaikaisiin varoihin. Tähän osioon lasketaan mukaan:

 • Omaisuuserien ostot ja myynnit

 • Investoinnit ja divestoinnit yritysostoissa

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta heijastavat yrityksen rahoitustoimintaa, kuten lainojen nostamista ja takaisinmaksua sekä omistajille maksettavia osinkoja. Tähän osaan kuuluvat esimerkiksi:

 • Lainojen nostot ja takaisinmaksut

 • Osingonmaksut

 • Omien osakkeiden osto ja myynti

Kassavirtalaskelman ja taseen välinen suhde

Kassavirtalaskelma ja tase ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, sillä ne molemmat kuvaavat yrityksen taloudellista tilaa, mutta eri näkökulmista. Siinä missä tase antaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen varoista, veloista ja omasta pääomasta tietyllä hetkellä, kassavirtalaskelma keskittyy kuvaamaan, miten raha liikkuu yrityksen sisällä ja ulos yrityksestä tietyllä ajanjaksolla.

Kassavirtalaskelmaa voidaan pitää sillanrakentajana kahden peräkkäisen taseen välillä. Se selittää, miten ja miksi yrityksen rahavarat ovat muuttuneet kahden taseen ajankohdan välillä. Tämä yhteys on erityisen tärkeä, sillä se auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, miten liiketoiminnan päätökset ja toiminnot vaikuttavat yrityksen taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin.

Ymmärtämällä, miten kassavirtalaskelma ja tase linkittyvät toisiinsa, sekä CFO että CEO voivat tehdä perustellumpia päätöksiä yrityksen talouden hallinnasta, strategiasta ja tulevaisuuden suunnasta. Tämä ymmärrys on erityisen kriittistä pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa likviditeetin hallinta on usein elintärkeää yrityksen jatkuvuuden kannalta.

Kassavirtalaskelman laatimisen vaiheet

Kassavirtalaskelma on keskeinen työkalu yrityksen talouden hallinnassa, joka tarjoaa syvällistä näkemystä yrityksen kassavirran muodostumiseen ja sen kykyyn kohdata taloudellisia velvoitteitaan. Tässä osiossa käsittelemme kassavirtalaskelman laatimisen vaiheita, keskittyen alkutietojen keräämiseen, kassavirtojen luokitteluun sekä laskentamenetelmiin ja kaavoihin.

Lähtötietojen kerääminen

Ymmärrä yrityksen taloudellinen tilanne

Ennen kassavirtalaskelman laatimista on välttämätöntä ymmärtää yrityksen nykyinen taloudellinen tilanne ja tunnistaa kaikki merkittävät tulonlähteet ja menot. Tämä sisältää muun muassa myyntitulot, operatiiviset kulut, investoinnit ja rahoituskulut.

Tietojen lähteet ja niiden luotettavuus

Kerää kaikki tarvittavat taloudelliset tiedot, kuten myyntisaamiset, ostovelat, investointitiedot ja lainatiedot. Varmista, että käytät luotettavia ja ajantasaisia tietolähteitä, kuten kirjanpitojärjestelmää, pankkitiliotteita ja muita taloudellisia raportteja.

Tietojen tarkistus ja validointi

Tarkista ja validoitu kerätyt tiedot varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja ja täydellisiä. Tämä voi sisältää vertailun budjetoituihin lukuihin, tarkistuslistojen käytön ja mahdollisten poikkeamien tutkimisen.

Kassavirtojen luokittelu

Toiminnan kassavirta

Toiminnan kassavirta heijastavat yrityksen perusliiketoiminnan tuloksia. Tähän sisältyy tulot asiakkailta, maksut toimittajille ja työntekijöille sekä muut operatiiviset kulut ja tulot.

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta kuvastavat yrityksen investointeja omaisuuseriin, kuten laitteisiin, rakennuksiin ja muihin pitkäaikaisiin varoihin. Tämä osio voi sisältää myös sijoitukset ja divestoinnit.

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta liittyvät yrityksen rahoitustoimintaan, kuten lainojen nostoihin ja takaisinmaksuihin sekä omistajille maksettuihin osinkoihin.

Laskentamenetelmät ja kaavat

Kassavirran laskentamenetelmät

Kassavirtalaskelma voidaan laatia joko suoralla tai epäsuoralla menetelmällä. Suora menetelmä vaatii yksityiskohtaista tietoa kaikista kassavirran muodostavista eristä, kun taas epäsuora menetelmä lähtee liikkeelle nettotuloksesta ja tekee siihen säätöjä.

Kaavat ja laskentaperiaatteet

Toiminnan kassavirta:

Toiminnan kassavirta = Nettotulos + Poistot ja arvonalentumiset ± Käyttöpääoman muutokset

Investointien kassavirta: Summaa kaikki investointien kassavirta, mukaan lukien omaisuuserien ostot ja myynnit.

Rahoituksen kassavirta: Summaa kaikki rahoituksen kassavirta, mukaan lukien lainojen nostot, lainojen takaisinmaksut ja osingonmaksut.

Laskelman tarkistaminen

Varmista, että laskelma on looginen ja että se täsmää muiden taloudellisten raporttien, kuten taseen ja tuloslaskelman, kanssa.

Lopuksi, kassavirtalaskelman laatiminen vaatii huolellista suunnittelua, tarkkaa datan keruuta ja analyysiä sekä ymmärrystä yrityksen taloudellisesta toiminnasta. Tämä osio tarjoaa perustan kassavirtalaskelman laatimiselle, mutta on tärkeää muistaa, että jokainen yritys on yksilöllinen, ja laskelmaa voi joutua mukauttamaan yrityksen erityistarpeiden mukaisesti.

Toiminnan kassavirta

Liikevaihto ja saadut maksut

Liikevaihto on yksi yrityksen tärkeimmistä taloudellisista mittareista, ja se kuvastaa yrityksen myyntituloja ennen minkäänlaisten alennusten, palautusten tai verojen vähentämistä. Kassavirtalaskelman näkökulmasta keskitytään erityisesti saapuviin maksuihin, jotka voivat poiketa kirjanpidollisesta liikevaihdosta esimerkiksi myyntisaamisten vuoksi.

Käteismaksut asiakkailta

Kassavirtalaskelman laatimisessa on olennaista eritellä, kuinka paljon käteistä on saatu asiakkailta tietyllä ajanjaksolla. Tämä voidaan laskea seuraavasti:

Käteismaksut asiakkailta = Myyntisaamiset kauden alussa + Liikevaihto − Myyntisaamiset kauden lopussa

Käyttöpääoman muutokset

Käyttöpääoman muutokset ovat keskeisiä toiminnan kassavirran komponentteja, ja ne heijastavat yrityksen kykyä ylläpitää toimintaansa ilman ulkopuolista rahoitusta. Käyttöpääoma koostuu tyypillisesti myyntisaamisista, varastoista ja ostovelasta.

Käyttöpääoman muutoksen laskeminen

Käyttöpääoman muutos lasketaan vähentämällä edellisen tilikauden käyttöpääoma tilikauden lopun käyttöpääomasta.

Käyttöpääomanoman muutos = [kauden lopussa](Myyntisaamiset + Varastot − Ostovelat) − [kauden alussa](Myyntisaamiset + Varastot − Ostovelat)

Positiivinen luku viittaa siihen, että käyttöpääoma on kasvanut, kun taas negatiivinen luku osoittaa käyttöpääoman vähenemistä.

Liiketoiminnan kulut ja maksetut maksut

Liiketoiminnan kulut ovat kaikki ne menot, jotka yritys on tehnyt tuottaakseen tuloja. Kassavirtalaskelmassa keskitytään erityisesti niihin kuluihin, jotka ovat johtaneet kassavirran ulosmenoon eli maksettuihin maksuihin.

Kulujen ja maksettujen maksujen ero

On tärkeää huomata, että kaikki kulut eivät välttämättä johda välittömään kassavirran ulosmenoon. Esimerkiksi poistot ovat kirjanpidollinen kulu, mutta ne eivät vaikuta kassavirtaan.

Maksettujen maksujen laskeminen

Maksetut maksut voidaan laskea seuraavasti:

Maksetut maksut = Kulut + Ostovelat kauden alussa − Ostovelat kauden lopussa

Yllä olevat laskentametodit ja tarkastelut auttavat yrityksen johtoa ymmärtämään paremmin, miten eri tekijät vaikuttavat toiminnan kassavirtaan ja sitä kautta yrityksen likviditeettiin ja taloudelliseen vakavaraisuuteen. Tämä tieto on arvokasta paitsi päivittäisen liiketoiminnan pyörittämisessä, myös strategisessa päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Investointien kassavirta

Aineelliset ja aineettomat investoinnit

Investointien kassavirtojen ymmärtäminen ja analysointi on elintärkeää yrityksen taloudellisen terveyden ja kasvunäkymien arvioimiseksi. Aineelliset investoinnit viittaavat fyysisiin varoihin, kuten kiinteistöihin, laitteisiin ja ajoneuvoihin, kun taas aineettomat investoinnit voivat sisältää immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia.

Aineelliset Investoinnit

Kun yritys tekee aineellisia investointeja, se käyttää kassavarojaan, mikä heijastuu kassavirtalaskelman investointiosiossa negatiivisena kassavirtana. Tämä voi sisältää ostot, parannukset tai korjaukset fyysisille varoille.

Aineettomat Investoinnit

Aineettomien investointien osalta, kun yritys ostaa esimerkiksi patentin tai muun aineettoman hyödykkeen, tämä näkyy myös kassavirtalaskelmassa negatiivisena kassavirtana investointiosiossa.

Sijoitusten myynnit ja ostot

Sijoitusten myynnit ja ostot voivat merkittävästi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan ja ne tulee huolellisesti dokumentoida ja analysoida.

Sijoitusten myynnit

Kun yritys myy sijoituksia, kuten osakkeita tai kiinteistöjä, saadut varat lisätään kassavirtalaskelman investointiosioon positiivisena kassavirtana, koska ne lisäävät yrityksen likvidejä varoja.

Sijoitusten ostot

Vastaavasti, kun yritys ostaa sijoituksia, käytetyt varat kirjataan negatiivisena kassavirtana, koska ne vähentävät yrityksen käteisvaroja.

Investointien vaikutus kassavirtaan

Investointien vaikutus kassavirtaan voi olla merkittävä ja se voi vaikuttaa yrityksen kykyyn rahoittaa toimintaansa, palvella velkojaan ja investoida tulevaisuuden kasvuun.

Investointien kassavirta ja liiketoiminnan kassavirta

Investointien kassavirta on erityisen tärkeä, kun sitä tarkastellaan suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan. Jos yritys tuottaa positiivista kassavirtaa liiketoiminnastaan, mutta investoi voimakkaasti, tämä voi kuluttaa merkittäviä määriä käteistä ja vaikuttaa yrityksen likviditeettiin.

Investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta

Myös investointien ja rahoituksen kassavirtojen välinen suhde on olennainen. Jos yritys esimerkiksi ottaa lainaa (positiivinen rahoituksen kassavirta) investoidakseen (negatiivinen investointien kassavirta), on tärkeää, että nämä investoinnit tuottavat tulevaisuudessa positiivista kassavirtaa liiketoiminnasta.

Investointien kassavirta ja kasvu

Investointien kassavirta voi myös olla indikaattori yrityksen kasvustrategiasta. Voimakkaasti investoivat yritykset voivat kuluttaa merkittäviä määriä käteistä, mutta nämä investoinnit voivat myös olla välttämättömiä tulevaisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta.

Yhteenvetona, investointien kassavirtojen ymmärtäminen ja analysointi on kriittistä yrityksen taloudellisen terveyden ja strategian kannalta. CFO:n ja CEO:n on tärkeää paitsi ymmärtää näitä kassavirtoja, myös osata integroida ne osaksi yrityksen laajempaa taloudellista suunnittelua ja strategiaa.

Rahoituksen kassavirta

Kassavirtalaskelman yksi keskeinen osa on rahoituksen kassavirta, joka kuvaa yrityksen rahoitustoiminnasta syntyviä rahavirtoja. Tämä osio keskittyy erityisesti siihen, miten yritys hankkii ja käyttää rahoitusvälineitä, kuten lainoja, osakkeita ja muita vastaavia instrumentteja. Tässä osiossa käsitellään kolmea pääkohtaa: lainojen nostot ja takaisinmaksut, osingonmaksu sekä omien osakkeiden hankinta, ja näiden toimien vaikutus kassavirtaan.

Lainojen nostot ja takaisinmaksut

Lainojen nostot

Lainojen nostaminen on yksi yleisimmistä tavoista hankkia rahoitusta yritystoimintaan. Tämä voi olla esimerkiksi pankkilainaa tai muuta velkarahoitusta. Kassavirtalaskelmassa lainojen nostot kirjataan positiivisena eränä rahoituksen kassavirtoihin, sillä ne lisäävät yrityksen likvidiä varallisuutta.

Lainojen takaisinmaksut

Lainojen takaisinmaksut ovat rahoituksen kassavirroissa negatiivisia eriä, koska ne vähentävät yrityksen käteisvaroja. Tässä osiossa on tärkeää huomioida sekä lyhytaikaisten että pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja niiden ajankohta.

Osingonmaksu ja omien osakkeiden hankinta

Osingonmaksu

Osingonmaksu on tapa jakaa yrityksen tuottoja osakkeenomistajille. Osingonmaksut kirjataan kassavirtalaskelmassa rahoituksen kassavirtoihin negatiivisena eränä, koska ne vähentävät yrityksen käteisvaroja. Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida osingonmaksun suuruus ja ajankohta.

Omien osakkeiden hankinta

Omien osakkeiden hankinta tarkoittaa, että yritys ostaa omia osakkeitaan markkinoilta. Tämä vähentää yrityksen omaa pääomaa ja käteisvaroja, ja se kirjataan kassavirtalaskelmassa rahoituksen kassavirtoihin negatiivisena eränä.

Rahoituksen vaikutus kassavirtaan

Rahoituksen kassavirta ovat olennainen osa yrityksen kassavirtalaskelmaa, ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen likviditeettiin ja taloudelliseen asemaan. Positiiviset rahoituksen kassavirrat (kuten lainojen nostot) lisäävät yrityksen käteisvaroja, kun taas negatiiviset rahoituksen kassavirrat (kuten lainojen takaisinmaksut ja osingonmaksut) vähentävät niitä.

On tärkeää, että CFO ja CEO ymmärtävät, miten eri rahoitustoimenpiteet vaikuttavat yrityksen kassavirtaan ja sitä kautta sen kykyyn rahoittaa toimintaansa, investointejaan ja mahdollisesti myös osingonmaksuaan. Tämä ymmärrys auttaa yrityksen johtoa tekemään informoituja päätöksiä yrityksen rahoitusstrategiasta ja sen toteuttamisesta.

Kassavirtalaskelman analysointi

Kassavirtalaskelman tunnusluvut

Kassavirtalaskelman tunnusluvut ovat keskeisiä mittareita, jotka auttavat yrityksen johtoa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä. Yksi yleisesti käytetty tunnusluku on vapaan kassavirran määrä, joka lasketaan vähentämällä investointien kassavirta toiminnan kassavirroista. Vapaa kassavirta antaa tietoa siitä, kuinka paljon likvidejä varoja yrityksellä on käytettävissään operatiivisen toiminnan ja perusinvestointien jälkeen.

Vapaa kassavirta = Toiminnan kassavirta − Investointien kassavirta

Toinen tärkeä tunnusluku on operatiivinen kassavirta suhteessa liikevaihtoon, joka auttaa arvioimaan, kuinka tehokkaasti yritys kykenee muuntamaan myynnit likvideiksi varoiksi.

Operatiivinen kassavirta suhteessa liikevaihtoon = Toiminnan kassavirta / Liikevaihto

Toiminnan kassavirta​

Näiden ja muiden tunnuslukujen avulla yrityksen johto voi tehdä perusteltuja päätöksiä investointien, rahoituksen ja operatiivisen toiminnan suhteen.

Kassavirran merkitys likviditeetin hallinnassa

Likviditeetin hallinta on elintärkeää yrityksen taloudellisen terveyden ylläpitämiseksi, ja kassavirtalaskelma on tässä keskeisessä roolissa. Kassavirtalaskelma antaa yksityiskohtaisen kuvan siitä, mistä rahavirrat tulevat ja minne ne menevät, auttaen näin ollen yrityksen johtoa ymmärtämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa.

Kassavirran positiivinen ja vahva virtaus osoittaa, että yritys kykenee kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa, kun taas negatiivinen kassavirta voi viitata potentiaalisiin likviditeettiongelmiin. Tämä tieto auttaa yrityksen johtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, kuten investointien ajoittamisessa tai lisärahoituksen tarpeessa.

Kassavirran ja kannattavuuden suhde

Vaikka kassavirta ja kannattavuus ovat molemmat keskeisiä yrityksen taloudellisen terveyden mittareita, ne eivät aina liiku synkronoidusti. Positiivinen kassavirta ei välttämättä tarkoita korkeaa kannattavuutta, ja päinvastoin. Esimerkiksi yritys voi olla kannattava, mutta kassavirta voi olla negatiivinen johtuen suurista investoinneista tai päinvastoin.

Kassavirran ja kannattavuuden välinen suhde voi antaa syvällistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Esimerkiksi, jos yritys on kannattava, mutta kassavirta on negatiivinen, se voi viitata siihen, että yritys investoi voimakkaasti kasvuun, mikä voi olla positiivista pitkällä aikavälillä. Toisaalta, jos yritys generoi positiivista kassavirtaa mutta ei ole kannattava, se voi viitata siihen, että yritys ei investoi riittävästi toimintaansa, mikä voi olla riski tulevaisuuden kasvulle.

Ymmärtämällä kassavirran ja kannattavuuden välistä suhdetta, yrityksen johto voi tehdä tasapainotettuja päätöksiä, jotka tukevat sekä yrityksen lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita, ja varmistavat taloudellisen terveyden ja kestävyyden.

Kassavirtalaskelman haasteet ja yleiset virheet

Yleisimmät kompastuskivet

Kassavirtalaskelman laatiminen on kriittinen osa yrityksen taloudellista suunnittelua ja se voi olla monimutkainen prosessi, joka sisältää useita potentiaalisia kompastuskiviä.

Epätarkat tai puutteelliset lähtötiedot

Kassavirtalaskelman luotettavuus on suoraan verrannollinen sen pohjana olevien tietojen tarkkuuteen. Epätarkat tai puutteelliset tiedot voivat johtaa harhaanjohtaviin tuloksiin ja potentiaalisesti vääriin päätöksiin.

Oikea-aikaisuuden ja tarkkuuden tasapainottelu

Kassavirtalaskelman laatiminen vaatii tasapainoilua tarkkuuden ja oikea-aikaisuuden välillä. Liian yksityiskohtainen laskelma voi olla aikaa vievää ja saattaa viivästyttää päätöksentekoa.

Olettamusten realistisuus

Kassavirtalaskelma perustuu usein olettamuksiin tulevista tuloista ja menoista. Liian optimistiset tai pessimistiset olettamukset voivat vääristää laskelman tuloksia.

Kategorisointivirheet

Väärä kategorisointi, kuten toiminnan kassavirtojen sekoittaminen investointien kassavirtoihin, voi antaa virheellisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Valuuttakurssien huomiotta jättäminen

Kansainvälisesti toimiville yrityksille valuuttakurssien vaihtelut voivat olla merkittävä tekijä, ja niiden huomiotta jättäminen voi vääristää kassavirtalaskelmaa.

Ratkaisut yleisiin haasteisiin

Tietojen tarkistaminen ja validointi

Varmista, että kaikki käytetyt tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Tämä voi tarkoittaa säännöllisiä tarkistuksia ja ristiin tarkistamista muiden taloudellisten raporttien kanssa.

Prosessin automatisointi

Kassavirtalaskelman laatimisprosessin automatisointi voi vähentää manuaalisten virheiden riskiä ja parantaa prosessin tehokkuutta.

Realistiset ja perustellut olettamukset

Varmista, että kaikki olettamukset ovat realistisia ja perusteltavissa. Tämä voi tarkoittaa historiallisten tietojen, markkinatutkimusten tai asiantuntijalausuntojen käyttämistä.

Selkeät ja johdonmukaiset kategorisointisäännöt

Kehitä ja noudata selkeitä ja johdonmukaisia sääntöjä kassavirtojen kategorisointiin varmistaaksesi, että laskelma antaa tarkan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Valuuttakurssien hallinta

Käytä keskimääräisiä valuuttakursseja ja ota huomioon mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti kun kyseessä ovat merkittävät kansainväliset transaktiot.

Jatkuva seuranta ja päivitys

Kassavirtalaskelma on dynaaminen työkalu, ja sen tulisi heijastaa yrityksen nykytilaa. Säännöllinen seuranta ja päivitys varmistavat, että se pysyy relevanttina ja luotettavana.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Varmista, että tiimilläsi on tarvittava osaaminen ja koulutus kassavirtalaskelman laatimiseen ja analysointiin.

Nämä ratkaisut voivat auttaa yrityksiä välttämään yleisiä kompastuskiviä ja parantamaan kassavirtalaskelman laatimisprosessin tarkkuutta ja luotettavuutta, mikä puolestaan voi johtaa parempiin, tietoon perustuviin päätöksiin.

Kassavirtalaskelman hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa

Kassavirtalaskelma on keskeinen työkalu yrityksen taloudellisen terveyden ja suorituskyvyn arvioinnissa, ja se on erityisen arvokas strategisen päätöksenteon tukena. Tässä osiossa käsitellään kassavirtalaskelman roolia budjetoinnissa, sen merkitystä investointipäätöksissä sekä sen vaikutusta rahoitusstrategiaan.

Kassavirran rooli budjetoinnissa

Kassavirtalaskelma on olennainen osa yrityksen budjetointiprosessia, sillä se tarjoaa tarkkaa tietoa yrityksen kassavirroista, auttaen yritystä ennakoimaan tulevia rahavirtoja ja varmistamaan, että sillä on riittävästi likviditeettiä kattaakseen tulevat menot.

Ennakoiva suunnittelu

Kassavirtalaskelman avulla yritys voi ennustaa tulevia kassavirtoja, tunnistaa mahdolliset likviditeettiongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä budjettiinsa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi investointien ajoituksen muuttamista tai lisärahoituksen hankkimista.

Kassavirran optimointi

Analysoimalla kassavirtalaskelmaa yritys voi tunnistaa mahdollisuuksia kassavirran optimointiin, kuten viivästyttämällä menoja tai nopeuttamalla saamisia, ja näin parantaa likviditeettiään.

Kassavirran merkitys investointipäätöksissä

Investointipäätökset ovat kriittisiä yrityksen kasvulle ja kehitykselle, ja kassavirtalaskelma tarjoaa arvokasta tietoa näiden päätösten tueksi.

Investointien tuotto

Kassavirtalaskelma auttaa arvioimaan, kuinka investoinnit vaikuttavat yrityksen kassavirtaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja näin ollen myös yrityksen kykyyn kattaa tulevat menonsa.

Investointien rahoitus

Kassavirtalaskelma voi myös auttaa määrittämään, miten investoinnit rahoitetaan. Esimerkiksi, onko yrityksellä riittävästi vapaata kassavirtaa investointien rahoittamiseen, vai tarvitaanko ulkopuolista rahoitusta.

Kassavirran vaikutus rahoitusstrategiaan

Rahoitusstrategia on keskeinen osa yrityksen toimintaa, ja kassavirtalaskelma tarjoaa tärkeitä näkemyksiä strategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Rahoituksen tarve

Analysoimalla kassavirtalaskelmaa yritys voi tunnistaa mahdollisen tarpeen ulkopuoliselle rahoitukselle ja suunnitella sen hankkimisen hyvissä ajoin.

Velanhoitokyky

Kassavirtalaskelma auttaa myös arvioimaan yrityksen kykyä hoitaa velvoitteensa, kuten lainojen lyhennykset ja korkomaksut, ja näin ollen vaikuttaa yrityksen rahoitusstrategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Osinkopolitiikka

Lisäksi kassavirtalaskelma voi olla avuksi määritettäessä yrityksen dividendipolitiikkaa, eli kuinka paljon voitosta jaetaan osinkoina omistajille ja kuinka paljon reinvestoidaan yritykseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kassavirtalaskelma on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa yrityksen johdolle arvokasta tietoa ja tukea monenlaisissa strategisissa päätöksissä, kuten budjetoinnissa, investointipäätöksissä ja rahoitusstrategian suunnittelussa. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että kassavirtalaskelma laaditaan huolellisesti ja sen tekemiseen osallistuu taloushallinnon ammattilaisia, jotka ymmärtävät yrityksen toimintaa ja sen taloudellista kontekstia.

Kassavirtalaskelman laatiminen erityistilanteissa

Kassavirtalaskelman laatiminen voi olla monimutkaista ja haastavaa, erityisesti kun yritys kohtaa erityistilanteita, kuten yrityskauppoja, fuusioita tai taloudellisia kriisejä. Tässä osiossa keskitymme siihen, miten kassavirtalaskelmaa voidaan laatia ja hyödyntää näissä erityistilanteissa, ja miten CFO:t ja CEO:t voivat käyttää sitä strategisena työkaluna.

Yrityskaupat ja fuusiot

Yrityskaupat ja fuusiot ovat monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat huolellista taloudellista suunnittelua ja analyysiä. Kassavirtalaskelman laatiminen näissä tilanteissa on kriittistä, sillä se auttaa yritysjohtoa ymmärtämään, miten kauppa vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan ja kykyyn tuottaa positiivista kassavirtaa.

Kassavirtalaskelman rooli yrityskaupoissa

Kassavirtalaskelma voi auttaa arvioimaan yrityskaupan tai fuusion taloudellisia vaikutuksia, kuten:

 • Miten yrityskauppa vaikuttaa käteisen rahan määrään?

 • Miten yrityskauppa vaikuttaa yrityksen kykyyn tuottaa kassavirtaa tulevaisuudessa?

 • Miten yrityskaupan rahoitus (esim. lainat, osakeannit) vaikuttaa kassavirtaan?

Laatimisprosessi

 • Yhdistetty Kassavirtalaskelma: Laadi yhdistetty kassavirtalaskelma, joka sisältää sekä ostavan että myyvän yrityksen kassavirrat.

 • Oletukset ja Ennusteet: Tee oletuksia ja ennusteita siitä, miten yrityskauppa vaikuttaa tuleviin kassavirtoihin.

 • Synergiaedut: Arvioi mahdolliset synergiaedut ja niiden vaikutus kassavirtaan.

 • Rahoituksen Vaikutus: Huomioi yrityskaupan rahoituksen vaikutus kassavirtaan.

Kriisinhallinta ja konkurssitilanteet

Kriisinhallinta ja konkurssitilanteet ovat äärimmäisen haastavia yrityksille ja niiden johtajille. Kassavirtalaskelma on tässä tilanteessa keskeisessä roolissa, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään sen taloudellisen tilanteen ja suunnittelemaan tulevaisuuden toimia.

Kassavirtalaskelman merkitys kriisinhallinnassa

Kassavirtalaskelma voi auttaa yritystä:

 • Identifioimaan ja priorisoimaan kriittiset maksut.

 • Arvioimaan mahdollisia likviditeettiongelmia.

 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan kriisinhallintastrategioita.

Laatimisprosessi

 • Reaaliaikainen Seuranta: Seuraa kassavirtaa reaaliaikaisesti ja tunnista poikkeamat ja riskit.

 • Maksuvalmiuden Hallinta: Laadi suunnitelma kriittisistä maksuista ja varmista, että ne voidaan kattaa.

 • Kustannusten Leikkaus: Etsi mahdollisuuksia kustannusten leikkaamiseen ja kassavirran optimointiin.

 • Rahoitusneuvottelut: Käy neuvotteluja rahoittajien ja sidosryhmien kanssa maksuehtojen ja rahoituksen järjestämiseksi.

Esimerkki kassavirtalaskelman sisällöstä

 • Käteinen alussa: Käteisen määrä kauden alussa.

 • Käteistulot: Myynnistä saadut käteistulot, muut tulot.

 • Käteismenot: Ostot, palkat, vuokrat, lainojen lyhennykset jne.

 • Käteinen lopussa: Käteisen määrä kauden lopussa.

Yrityskauppojen, fuusioiden, kriisinhallinnan ja konkurssitilanteiden kontekstissa kassavirtalaskelma on arvokas työkalu, joka auttaa yritysjohtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja navigoimaan yritystä näissä haastavissa tilanteissa. Tarkka ja ajantasainen kassavirtalaskelma voi olla avain yrityksen selviytymiseen ja menestykseen näissä kriittisissä hetkissä.

Kassavirtalaskelman digitalisointi ja automatisointi

Työkalut ja ohjelmistot kassavirtalaskelman laatimiseen

Valinta ja käyttöönotto

Kassavirtalaskelman laatiminen voi olla aikaa vievää ja monimutkaista, mutta onneksi nykyaikaiset työkalut ja ohjelmistot voivat merkittävästi helpottaa ja nopeuttaa prosessia. Kun valitaan sopivaa työkalua, on tärkeää ottaa huomioon yrityksen erityistarpeet, kuten liiketoiminnan koko, toimiala ja taloushallinnon rakenteet. Työkalun tai ohjelmiston valinnassa ja käyttöönotossa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Käyttäjäystävällisyys: Kuinka intuitiivinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto on?

 • Integraatiot: Kuinka hyvin ohjelmisto integroituu muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin?

 • Skalautuvuus: Kuinka hyvin ohjelmisto mukautuu yrityksen kasvuun ja muuttuviin tarpeisiin?

 • Tuki ja koulutus: Millaista tukea ja koulutusta ohjelmiston tarjoaja tarjoaa?

Käytännön soveltaminen

Kun oikea työkalu tai ohjelmisto on valittu ja otettu käyttöön, seuraava askel on sen soveltaminen kassavirtalaskelman laatimiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten tulojen ja menojen automaattista kirjaamista ja luokittelua, sekä reaaliaikaista seurantaa ja analysointia. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja integroituna ohjelmistoon, jotta kassavirtalaskelma on mahdollisimman tarkka ja luotettava.

Kassavirtalaskelman automatisoinnin hyödyt ja haasteet

Hyödyt

Automatisoinnin ja digitalisoinnin tuomat hyödyt ovat moninaiset. Ensinnäkin, se voi merkittävästi vähentää manuaalista työtä ja siten myös inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös parantaa raportoinnin tarkkuutta ja luotettavuutta. Lisäksi, reaaliaikainen datan seuranta ja analysointi mahdollistavat nopeammat ja tietoon perustuvat päätökset, mikä on erityisen arvokasta dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Haasteet

Vaikka automatisoinnilla on monia etuja, se tuo mukanaan myös haasteita. Yksi keskeisimmistä haasteista on ohjelmiston valinta ja käyttöönotto, joka voi olla aikaa ja resursseja vievää. Lisäksi, henkilöstön kouluttaminen ja muutosvastarinnan hallinta voivat olla haastavia. On myös tärkeää varmistaa, että automatisoitu järjestelmä on joustava ja mukautuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin, sekä että se täyttää kaikki lainsäädännölliset vaatimukset ja standardit.

Johtopäätös

Kassavirtalaskelman digitalisointi ja automatisointi voivat tuoda merkittäviä hyötyjä yrityksen taloushallintoon, mutta ne vaativat myös huolellista suunnittelua, resursseja ja sitoutumista. Oikein toteutettuna ne voivat kuitenkin olla arvokas investointi, joka parantaa yrityksen talouden hallintaa, tehokkuutta ja päätöksentekoa.

Case-esimerkki: Kassavirtalaskelman laatiminen käytännössä

Lähtötiedot ja oletukset

Kun aloitamme kassavirtalaskelman laatimisen, on ensiarvoisen tärkeää määritellä selkeät lähtötiedot ja oletukset, jotka ohjaavat laskelman rakentamista. Tässä esimerkissä käytämme kuvitteellista yritystä, joka toimii vähittäiskaupan alalla. Lähtötiedot voivat sisältää:

 • Myyntitiedot: Kuukausittaiset myyntiluvut, myyntisaamiset ja myyntien maksuehdot.

 • Ostotiedot: Ostolaskut, maksuehdot ja alennukset.

 • Palkat ja palkkiot: Työntekijöiden palkat, bonukset ja muut etuudet.

 • Muut kulut: Vuokrat, laitteiden hankinnat, markkinointikulut jne.

 • Verotiedot: Arvonlisäverot, tuloverot ja muut relevantit verotiedot.

Oletukset voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvuun, kustannusten nousuun tai maksuaikojen muutoksiin. On tärkeää, että nämä oletukset dokumentoidaan huolellisesti ja ne ovat realistisia suhteessa markkinatilanteeseen ja yrityksen historiaan.

Kassavirtalaskelman laatimisprosessi vaihe vaiheelta

Toiminnan kassavirta

Toiminnan kassavirta kuvastavat yrityksen operatiivisen toiminnan rahavirtoja. Tämä osio sisältää tyypillisesti seuraavat sarakkeet: "Kuukausi", "Myyntitulot", "Ostot", "Palkat ja palkkiot", "Muut kulut" ja "Verot".

 • Myyntitulot: Tämä luku voi perustua historiallisiin myyntitietoihin ja oletettuun myynnin kasvuun.

 • Ostot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kuukausittaiset ostot.

 • Palkat ja palkkiot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki henkilöstökulut.

 • Muut kulut: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki muut operatiiviset kulut.

 • Verot: Tähän sarakkeeseen kirjataan maksetut verot.

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta voivat sisältää sarakkeet kuten "Kuukausi", "Investoinnit kiinteisiin hyödykkeisiin", "Sijoitukset" ja "Investointien tuotot".

 • Investoinnit kiinteisiin hyödykkeisiin: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki investoinnit, kuten laitteiden hankinnat.

 • Sijoitukset: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki muut sijoitukset.

 • Investointien tuotot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki sijoitusten tuotot.

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta voivat sisältää sarakkeet kuten "Kuukausi", "Lainan nostot", "Lainanlyhennykset", "Osingonmaksut" ja "Omien osakkeiden osto".

 • Lainan nostot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki lainan nostot.

 • Lainanlyhennykset: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki lainanlyhennykset.

 • Osingonmaksut: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki osingonmaksut.

 • Omien osakkeiden osto: Tähän sarakkeeseen kirjataan omien osakkeiden ostot.

Kun kaikki kolme osaa on laskettu, yhdistetään ne saadaksemme yrityksen netto kassavirran kuukausittain.

Analyysi ja johtopäätökset

Kun kassavirtalaskelma on laadittu, seuraava vaihe on analyysin tekeminen. Tarkastellaan, missä kuukausissa kassavirta on positiivinen ja missä se on negatiivinen. Etsitään syitä näihin heilahteluihin ja pohditaan, ovatko ne seurausta normaalista liiketoiminnasta vai jostakin poikkeuksellisesta.

Johtopäätösten osalta keskitytään erityisesti siihen, miten yritys voi parantaa kassavirtaansa tulevaisuudessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi maksuehtojen neuvottelemista uudelleen, kustannusten karsimista, investointien ajoittamista uudelleen tai rahoitusstrategian

Yhteenveto

Keskeiset opit ja huomioitavat seikat

Kassavirtalaskelman laatiminen on kriittinen osa yrityksen taloudellista suunnittelua ja seurantaa, tarjoten selkeän kuvan siitä, miten varat liikkuvat yrityksen sisällä ja ulos yrityksestä. Tämä prosessi ei ainoastaan tarjoa yksityiskohtaista näkymää yrityksen nykytilanteeseen, vaan se on myös välttämätön työkalu tulevaisuuden suunnittelulle ja strategiselle päätöksenteolle.

Ensimmäinen keskeinen oivallus on, että kassavirtalaskelman tulee olla kattava ja yksityiskohtainen, sisältäen kaikki kolme pääosaa: toiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirrat. Jokainen osa-alue antaa erityistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja yhdessä ne muodostavat kokonaiskuvan yrityksen kassavirrasta.

Toinen merkittävä huomio on, että kassavirtalaskelman laatiminen vaatii huolellista suunnittelua ja tarkkaa datan keräämistä. Tämä sisältää kaikkien relevanttien tulojen ja menojen seurannan sekä niiden asianmukaisen kategorisoinnin. Lisäksi, kassavirtalaskelman tulee olla johdonmukainen ja sen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita.

Kolmas keskeinen opetus on, että kassavirtalaskelman analysointi on yhtä tärkeää kuin sen laatiminen. Analyysi auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään paremmin yrityksen taloudellista tilannetta ja tunnistamaan mahdolliset riskit ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen terveyteen ja kasvuun.

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Kassavirtalaskelman laatiminen ei pääty sen valmistumiseen. Sen jälkeen, kun laskelma on laadittu ja analysoitu, on aika toimia saadun tiedon perusteella ja integroida opit yrityksen strategiaan ja päätöksentekoon.

Strategian muuttaminen

Kassavirtalaskelman tulokset voivat paljastaa tarpeen strategian muutoksille. Jos esimerkiksi kassavirta on negatiivinen, yrityksen on tarkasteltava sen menojen ja tulojen dynamiikkaa ja tehtävä tarvittavat muutokset.

Jatkuva seuranta

Kassavirran seurannan tulisi olla jatkuvaa toimintaa. Tämä auttaa yritystä pysymään proaktiivisena ja valmistautumaan mahdollisiin tulevaisuuden haasteisiin. Käyttämällä automatisoituja työkaluja ja ohjelmistoja, yritys voi seurata kassavirtaansa reaaliajassa ja tehdä nopeita päätöksiä perustuen reaaliaikaiseen dataan.

Riskienhallinta

Kassavirtalaskelma voi tuoda esiin potentiaalisia riskejä, kuten kassavajeita, jotka voivat johtaa maksuvaikeuksiin. Tämän tiedon avulla yritys voi kehittää strategioita riskien hallitsemiseksi ja minimointiin, kuten luoda puskureita tai harkita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Sidosryhmien kommunikointi

On tärkeää kommunikoida kassavirtalaskelman tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset yrityksen sidosryhmille, kuten osakkeenomistajille, työntekijöille ja rahoittajille. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta yrityksen toimintaan.

Koulutus ja kehitys

Jatkuva koulutus ja kehitys ovat avainasemassa kassavirtalaskelman tehokkaassa laatimisessa ja analysoinnissa. Varmista, että taloustiimisi on ajan tasalla parhaista käytännöistä, työkaluista ja strategioista, jotka liittyvät kassavirtalaskelmaan ja sen analyysiin.

Lopuksi, kassavirtalaskelman laatiminen ja analysointi ovat kriittisiä prosesseja, jotka vaativat sekä taitoa että huolellisuutta. Kassavirtalaskelman säännöllinen tarkastelu ja analyysi, yhdistettynä proaktiivisiin toimiin ja strategiseen suunnitteluun, voivat merkittävästi parantaa yrityksen taloudellista suorituskykyä ja vakautta.

Kassavirtalaskelman laatiminen

Johdanto

Kassavirtalaskelman merkitys

Kassavirtalaskelma on yksi keskeisimmistä taloudellisista työkaluista, joka tarjoaa yrityksen johdolle kriittistä tietoa yrityksen rahavirroista tietyllä ajanjaksolla. Se ei ainoastaan valaise, kuinka raha liikkuu yrityksen sisällä ja ulos yrityksestä, vaan myös tarjoaa olennaista tietoa yrityksen kyvystä ylläpitää toimintaansa, maksaa velkansa, ja investoida tulevaisuuteen. Kassavirtalaskelma on erityisen merkittävä pienille ja keskisuurille yrityksille (PK-yrityksille), joissa likviditeetin hallinta on usein kriittistä yrityksen elinkelpoisuuden ja kasvun kannalta.

Kassavirtalaskelma jakautuu kolmeen pääosaan: toiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirtoihin. Jokainen osa antaa erityistä näkökulmaa yrityksen taloudelliseen terveyteen ja auttaa johtoa ymmärtämään, mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on varmistaa, että yrityksellä on riittävästi käteistä kattaakseen lyhyen aikavälin velvoitteensa ja investoidakseen pitkän aikavälin mahdollisuuksiin.

Artikkelin tavoitteet ja kohderyhmä

Tämän artikkelin tavoitteena on tarjota syvällistä ymmärrystä ja käytännön ohjeita kassavirtalaskelman laatimiseen, erityisesti kohdennettuna pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joissa resurssit voivat olla rajalliset, mutta taloudellisen suunnittelun tarve on kriittinen. Käymme läpi kassavirtalaskelman eri osa-alueet, keskittyen erityisesti siihen, miten jokainen osa lasketaan ja mitä erityisiä huomioita tulee ottaa kunkin osan kohdalla.

Artikkeli on suunnattu erityisesti CFO:ille ja CEO:ille, jotka ovat vastuussa yrityksen taloudellisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta. Tarkoituksena on tarjota heille paitsi teoreettista tietoa myös konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä, jotka he voivat ottaa käyttöön omassa yrityksessään. Tämä osio toimii johdantona ja pohjustaa lukijalle, miksi kassavirtalaskelma on merkityksellinen ja mitä arvoa sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen voi tuoda yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon.

Jatkossa sukellamme syvemmälle kassavirtalaskelman maailmaan, käyden läpi sen eri osa-alueet yksityiskohtaisesti ja tarjoten käytännön esimerkkejä ja ohjeita, jotka auttavat yrityksen johtoa laatimaan ja analysoimaan kassavirtalaskelmaa tehokkaasti ja tarkasti.

Kassavirtalaskelman perusteet

Määritelmä ja tarkoitus

Kassavirtalaskelma on yksi keskeisimmistä taloudellisen raportoinnin työkaluista, joka tarjoaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen kassavirroista tietyllä ajanjaksolla. Tämä dokumentti ei ainoastaan valaise yrityksen kykyä tuottaa kassavirtaa, vaan myös sen kykyä ylläpitää likviditeettiä, eli maksuvalmiutta, joka on elintärkeää yrityksen päivittäisen toiminnan, investointien ja velanmaksun kannalta. Kassavirtalaskelma auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään, tarjoten samalla arvokasta tietoa yrityksen taloudellisen terveyden ja strategian arviointiin.

Kassavirtalaskelman osat: toiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirta

Kassavirtalaskelma jaetaan tyypillisesti kolmeen pääosaan, jotka kukin kuvaavat eri liiketoiminnan alueita:

Toiminnan kassavirta

Tämä osio kuvaa kassavirtoja, jotka liittyvät yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan. Tähän sisältyvät tulot asiakkailta, maksut toimittajille ja työntekijöille sekä muut liiketoiminnan operatiiviset kassavirta. Tärkeitä komponentteja ovat esimerkiksi:

 • Saadut maksut asiakkailta

 • Maksetut korot ja verot

 • Muut operatiiviset tulot ja menot

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta kuvaavat yrityksen investointeja omaisuuseriin, kuten laitteisiin, rakennuksiin ja muihin pitkäaikaisiin varoihin. Tähän osioon lasketaan mukaan:

 • Omaisuuserien ostot ja myynnit

 • Investoinnit ja divestoinnit yritysostoissa

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta heijastavat yrityksen rahoitustoimintaa, kuten lainojen nostamista ja takaisinmaksua sekä omistajille maksettavia osinkoja. Tähän osaan kuuluvat esimerkiksi:

 • Lainojen nostot ja takaisinmaksut

 • Osingonmaksut

 • Omien osakkeiden osto ja myynti

Kassavirtalaskelman ja taseen välinen suhde

Kassavirtalaskelma ja tase ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, sillä ne molemmat kuvaavat yrityksen taloudellista tilaa, mutta eri näkökulmista. Siinä missä tase antaa yksityiskohtaisen kuvan yrityksen varoista, veloista ja omasta pääomasta tietyllä hetkellä, kassavirtalaskelma keskittyy kuvaamaan, miten raha liikkuu yrityksen sisällä ja ulos yrityksestä tietyllä ajanjaksolla.

Kassavirtalaskelmaa voidaan pitää sillanrakentajana kahden peräkkäisen taseen välillä. Se selittää, miten ja miksi yrityksen rahavarat ovat muuttuneet kahden taseen ajankohdan välillä. Tämä yhteys on erityisen tärkeä, sillä se auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, miten liiketoiminnan päätökset ja toiminnot vaikuttavat yrityksen taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin.

Ymmärtämällä, miten kassavirtalaskelma ja tase linkittyvät toisiinsa, sekä CFO että CEO voivat tehdä perustellumpia päätöksiä yrityksen talouden hallinnasta, strategiasta ja tulevaisuuden suunnasta. Tämä ymmärrys on erityisen kriittistä pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa likviditeetin hallinta on usein elintärkeää yrityksen jatkuvuuden kannalta.

Kassavirtalaskelman laatimisen vaiheet

Kassavirtalaskelma on keskeinen työkalu yrityksen talouden hallinnassa, joka tarjoaa syvällistä näkemystä yrityksen kassavirran muodostumiseen ja sen kykyyn kohdata taloudellisia velvoitteitaan. Tässä osiossa käsittelemme kassavirtalaskelman laatimisen vaiheita, keskittyen alkutietojen keräämiseen, kassavirtojen luokitteluun sekä laskentamenetelmiin ja kaavoihin.

Lähtötietojen kerääminen

Ymmärrä yrityksen taloudellinen tilanne

Ennen kassavirtalaskelman laatimista on välttämätöntä ymmärtää yrityksen nykyinen taloudellinen tilanne ja tunnistaa kaikki merkittävät tulonlähteet ja menot. Tämä sisältää muun muassa myyntitulot, operatiiviset kulut, investoinnit ja rahoituskulut.

Tietojen lähteet ja niiden luotettavuus

Kerää kaikki tarvittavat taloudelliset tiedot, kuten myyntisaamiset, ostovelat, investointitiedot ja lainatiedot. Varmista, että käytät luotettavia ja ajantasaisia tietolähteitä, kuten kirjanpitojärjestelmää, pankkitiliotteita ja muita taloudellisia raportteja.

Tietojen tarkistus ja validointi

Tarkista ja validoitu kerätyt tiedot varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja ja täydellisiä. Tämä voi sisältää vertailun budjetoituihin lukuihin, tarkistuslistojen käytön ja mahdollisten poikkeamien tutkimisen.

Kassavirtojen luokittelu

Toiminnan kassavirta

Toiminnan kassavirta heijastavat yrityksen perusliiketoiminnan tuloksia. Tähän sisältyy tulot asiakkailta, maksut toimittajille ja työntekijöille sekä muut operatiiviset kulut ja tulot.

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta kuvastavat yrityksen investointeja omaisuuseriin, kuten laitteisiin, rakennuksiin ja muihin pitkäaikaisiin varoihin. Tämä osio voi sisältää myös sijoitukset ja divestoinnit.

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta liittyvät yrityksen rahoitustoimintaan, kuten lainojen nostoihin ja takaisinmaksuihin sekä omistajille maksettuihin osinkoihin.

Laskentamenetelmät ja kaavat

Kassavirran laskentamenetelmät

Kassavirtalaskelma voidaan laatia joko suoralla tai epäsuoralla menetelmällä. Suora menetelmä vaatii yksityiskohtaista tietoa kaikista kassavirran muodostavista eristä, kun taas epäsuora menetelmä lähtee liikkeelle nettotuloksesta ja tekee siihen säätöjä.

Kaavat ja laskentaperiaatteet

Toiminnan kassavirta:

Toiminnan kassavirta = Nettotulos + Poistot ja arvonalentumiset ± Käyttöpääoman muutokset

Investointien kassavirta: Summaa kaikki investointien kassavirta, mukaan lukien omaisuuserien ostot ja myynnit.

Rahoituksen kassavirta: Summaa kaikki rahoituksen kassavirta, mukaan lukien lainojen nostot, lainojen takaisinmaksut ja osingonmaksut.

Laskelman tarkistaminen

Varmista, että laskelma on looginen ja että se täsmää muiden taloudellisten raporttien, kuten taseen ja tuloslaskelman, kanssa.

Lopuksi, kassavirtalaskelman laatiminen vaatii huolellista suunnittelua, tarkkaa datan keruuta ja analyysiä sekä ymmärrystä yrityksen taloudellisesta toiminnasta. Tämä osio tarjoaa perustan kassavirtalaskelman laatimiselle, mutta on tärkeää muistaa, että jokainen yritys on yksilöllinen, ja laskelmaa voi joutua mukauttamaan yrityksen erityistarpeiden mukaisesti.

Toiminnan kassavirta

Liikevaihto ja saadut maksut

Liikevaihto on yksi yrityksen tärkeimmistä taloudellisista mittareista, ja se kuvastaa yrityksen myyntituloja ennen minkäänlaisten alennusten, palautusten tai verojen vähentämistä. Kassavirtalaskelman näkökulmasta keskitytään erityisesti saapuviin maksuihin, jotka voivat poiketa kirjanpidollisesta liikevaihdosta esimerkiksi myyntisaamisten vuoksi.

Käteismaksut asiakkailta

Kassavirtalaskelman laatimisessa on olennaista eritellä, kuinka paljon käteistä on saatu asiakkailta tietyllä ajanjaksolla. Tämä voidaan laskea seuraavasti:

Käteismaksut asiakkailta = Myyntisaamiset kauden alussa + Liikevaihto − Myyntisaamiset kauden lopussa

Käyttöpääoman muutokset

Käyttöpääoman muutokset ovat keskeisiä toiminnan kassavirran komponentteja, ja ne heijastavat yrityksen kykyä ylläpitää toimintaansa ilman ulkopuolista rahoitusta. Käyttöpääoma koostuu tyypillisesti myyntisaamisista, varastoista ja ostovelasta.

Käyttöpääoman muutoksen laskeminen

Käyttöpääoman muutos lasketaan vähentämällä edellisen tilikauden käyttöpääoma tilikauden lopun käyttöpääomasta.

Käyttöpääomanoman muutos = [kauden lopussa](Myyntisaamiset + Varastot − Ostovelat) − [kauden alussa](Myyntisaamiset + Varastot − Ostovelat)

Positiivinen luku viittaa siihen, että käyttöpääoma on kasvanut, kun taas negatiivinen luku osoittaa käyttöpääoman vähenemistä.

Liiketoiminnan kulut ja maksetut maksut

Liiketoiminnan kulut ovat kaikki ne menot, jotka yritys on tehnyt tuottaakseen tuloja. Kassavirtalaskelmassa keskitytään erityisesti niihin kuluihin, jotka ovat johtaneet kassavirran ulosmenoon eli maksettuihin maksuihin.

Kulujen ja maksettujen maksujen ero

On tärkeää huomata, että kaikki kulut eivät välttämättä johda välittömään kassavirran ulosmenoon. Esimerkiksi poistot ovat kirjanpidollinen kulu, mutta ne eivät vaikuta kassavirtaan.

Maksettujen maksujen laskeminen

Maksetut maksut voidaan laskea seuraavasti:

Maksetut maksut = Kulut + Ostovelat kauden alussa − Ostovelat kauden lopussa

Yllä olevat laskentametodit ja tarkastelut auttavat yrityksen johtoa ymmärtämään paremmin, miten eri tekijät vaikuttavat toiminnan kassavirtaan ja sitä kautta yrityksen likviditeettiin ja taloudelliseen vakavaraisuuteen. Tämä tieto on arvokasta paitsi päivittäisen liiketoiminnan pyörittämisessä, myös strategisessa päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Investointien kassavirta

Aineelliset ja aineettomat investoinnit

Investointien kassavirtojen ymmärtäminen ja analysointi on elintärkeää yrityksen taloudellisen terveyden ja kasvunäkymien arvioimiseksi. Aineelliset investoinnit viittaavat fyysisiin varoihin, kuten kiinteistöihin, laitteisiin ja ajoneuvoihin, kun taas aineettomat investoinnit voivat sisältää immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia.

Aineelliset Investoinnit

Kun yritys tekee aineellisia investointeja, se käyttää kassavarojaan, mikä heijastuu kassavirtalaskelman investointiosiossa negatiivisena kassavirtana. Tämä voi sisältää ostot, parannukset tai korjaukset fyysisille varoille.

Aineettomat Investoinnit

Aineettomien investointien osalta, kun yritys ostaa esimerkiksi patentin tai muun aineettoman hyödykkeen, tämä näkyy myös kassavirtalaskelmassa negatiivisena kassavirtana investointiosiossa.

Sijoitusten myynnit ja ostot

Sijoitusten myynnit ja ostot voivat merkittävästi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan ja ne tulee huolellisesti dokumentoida ja analysoida.

Sijoitusten myynnit

Kun yritys myy sijoituksia, kuten osakkeita tai kiinteistöjä, saadut varat lisätään kassavirtalaskelman investointiosioon positiivisena kassavirtana, koska ne lisäävät yrityksen likvidejä varoja.

Sijoitusten ostot

Vastaavasti, kun yritys ostaa sijoituksia, käytetyt varat kirjataan negatiivisena kassavirtana, koska ne vähentävät yrityksen käteisvaroja.

Investointien vaikutus kassavirtaan

Investointien vaikutus kassavirtaan voi olla merkittävä ja se voi vaikuttaa yrityksen kykyyn rahoittaa toimintaansa, palvella velkojaan ja investoida tulevaisuuden kasvuun.

Investointien kassavirta ja liiketoiminnan kassavirta

Investointien kassavirta on erityisen tärkeä, kun sitä tarkastellaan suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan. Jos yritys tuottaa positiivista kassavirtaa liiketoiminnastaan, mutta investoi voimakkaasti, tämä voi kuluttaa merkittäviä määriä käteistä ja vaikuttaa yrityksen likviditeettiin.

Investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta

Myös investointien ja rahoituksen kassavirtojen välinen suhde on olennainen. Jos yritys esimerkiksi ottaa lainaa (positiivinen rahoituksen kassavirta) investoidakseen (negatiivinen investointien kassavirta), on tärkeää, että nämä investoinnit tuottavat tulevaisuudessa positiivista kassavirtaa liiketoiminnasta.

Investointien kassavirta ja kasvu

Investointien kassavirta voi myös olla indikaattori yrityksen kasvustrategiasta. Voimakkaasti investoivat yritykset voivat kuluttaa merkittäviä määriä käteistä, mutta nämä investoinnit voivat myös olla välttämättömiä tulevaisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta.

Yhteenvetona, investointien kassavirtojen ymmärtäminen ja analysointi on kriittistä yrityksen taloudellisen terveyden ja strategian kannalta. CFO:n ja CEO:n on tärkeää paitsi ymmärtää näitä kassavirtoja, myös osata integroida ne osaksi yrityksen laajempaa taloudellista suunnittelua ja strategiaa.

Rahoituksen kassavirta

Kassavirtalaskelman yksi keskeinen osa on rahoituksen kassavirta, joka kuvaa yrityksen rahoitustoiminnasta syntyviä rahavirtoja. Tämä osio keskittyy erityisesti siihen, miten yritys hankkii ja käyttää rahoitusvälineitä, kuten lainoja, osakkeita ja muita vastaavia instrumentteja. Tässä osiossa käsitellään kolmea pääkohtaa: lainojen nostot ja takaisinmaksut, osingonmaksu sekä omien osakkeiden hankinta, ja näiden toimien vaikutus kassavirtaan.

Lainojen nostot ja takaisinmaksut

Lainojen nostot

Lainojen nostaminen on yksi yleisimmistä tavoista hankkia rahoitusta yritystoimintaan. Tämä voi olla esimerkiksi pankkilainaa tai muuta velkarahoitusta. Kassavirtalaskelmassa lainojen nostot kirjataan positiivisena eränä rahoituksen kassavirtoihin, sillä ne lisäävät yrityksen likvidiä varallisuutta.

Lainojen takaisinmaksut

Lainojen takaisinmaksut ovat rahoituksen kassavirroissa negatiivisia eriä, koska ne vähentävät yrityksen käteisvaroja. Tässä osiossa on tärkeää huomioida sekä lyhytaikaisten että pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja niiden ajankohta.

Osingonmaksu ja omien osakkeiden hankinta

Osingonmaksu

Osingonmaksu on tapa jakaa yrityksen tuottoja osakkeenomistajille. Osingonmaksut kirjataan kassavirtalaskelmassa rahoituksen kassavirtoihin negatiivisena eränä, koska ne vähentävät yrityksen käteisvaroja. Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida osingonmaksun suuruus ja ajankohta.

Omien osakkeiden hankinta

Omien osakkeiden hankinta tarkoittaa, että yritys ostaa omia osakkeitaan markkinoilta. Tämä vähentää yrityksen omaa pääomaa ja käteisvaroja, ja se kirjataan kassavirtalaskelmassa rahoituksen kassavirtoihin negatiivisena eränä.

Rahoituksen vaikutus kassavirtaan

Rahoituksen kassavirta ovat olennainen osa yrityksen kassavirtalaskelmaa, ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen likviditeettiin ja taloudelliseen asemaan. Positiiviset rahoituksen kassavirrat (kuten lainojen nostot) lisäävät yrityksen käteisvaroja, kun taas negatiiviset rahoituksen kassavirrat (kuten lainojen takaisinmaksut ja osingonmaksut) vähentävät niitä.

On tärkeää, että CFO ja CEO ymmärtävät, miten eri rahoitustoimenpiteet vaikuttavat yrityksen kassavirtaan ja sitä kautta sen kykyyn rahoittaa toimintaansa, investointejaan ja mahdollisesti myös osingonmaksuaan. Tämä ymmärrys auttaa yrityksen johtoa tekemään informoituja päätöksiä yrityksen rahoitusstrategiasta ja sen toteuttamisesta.

Kassavirtalaskelman analysointi

Kassavirtalaskelman tunnusluvut

Kassavirtalaskelman tunnusluvut ovat keskeisiä mittareita, jotka auttavat yrityksen johtoa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä. Yksi yleisesti käytetty tunnusluku on vapaan kassavirran määrä, joka lasketaan vähentämällä investointien kassavirta toiminnan kassavirroista. Vapaa kassavirta antaa tietoa siitä, kuinka paljon likvidejä varoja yrityksellä on käytettävissään operatiivisen toiminnan ja perusinvestointien jälkeen.

Vapaa kassavirta = Toiminnan kassavirta − Investointien kassavirta

Toinen tärkeä tunnusluku on operatiivinen kassavirta suhteessa liikevaihtoon, joka auttaa arvioimaan, kuinka tehokkaasti yritys kykenee muuntamaan myynnit likvideiksi varoiksi.

Operatiivinen kassavirta suhteessa liikevaihtoon = Toiminnan kassavirta / Liikevaihto

Toiminnan kassavirta​

Näiden ja muiden tunnuslukujen avulla yrityksen johto voi tehdä perusteltuja päätöksiä investointien, rahoituksen ja operatiivisen toiminnan suhteen.

Kassavirran merkitys likviditeetin hallinnassa

Likviditeetin hallinta on elintärkeää yrityksen taloudellisen terveyden ylläpitämiseksi, ja kassavirtalaskelma on tässä keskeisessä roolissa. Kassavirtalaskelma antaa yksityiskohtaisen kuvan siitä, mistä rahavirrat tulevat ja minne ne menevät, auttaen näin ollen yrityksen johtoa ymmärtämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa.

Kassavirran positiivinen ja vahva virtaus osoittaa, että yritys kykenee kattamaan lyhytaikaiset velvoitteensa, kun taas negatiivinen kassavirta voi viitata potentiaalisiin likviditeettiongelmiin. Tämä tieto auttaa yrityksen johtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, kuten investointien ajoittamisessa tai lisärahoituksen tarpeessa.

Kassavirran ja kannattavuuden suhde

Vaikka kassavirta ja kannattavuus ovat molemmat keskeisiä yrityksen taloudellisen terveyden mittareita, ne eivät aina liiku synkronoidusti. Positiivinen kassavirta ei välttämättä tarkoita korkeaa kannattavuutta, ja päinvastoin. Esimerkiksi yritys voi olla kannattava, mutta kassavirta voi olla negatiivinen johtuen suurista investoinneista tai päinvastoin.

Kassavirran ja kannattavuuden välinen suhde voi antaa syvällistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Esimerkiksi, jos yritys on kannattava, mutta kassavirta on negatiivinen, se voi viitata siihen, että yritys investoi voimakkaasti kasvuun, mikä voi olla positiivista pitkällä aikavälillä. Toisaalta, jos yritys generoi positiivista kassavirtaa mutta ei ole kannattava, se voi viitata siihen, että yritys ei investoi riittävästi toimintaansa, mikä voi olla riski tulevaisuuden kasvulle.

Ymmärtämällä kassavirran ja kannattavuuden välistä suhdetta, yrityksen johto voi tehdä tasapainotettuja päätöksiä, jotka tukevat sekä yrityksen lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita, ja varmistavat taloudellisen terveyden ja kestävyyden.

Kassavirtalaskelman haasteet ja yleiset virheet

Yleisimmät kompastuskivet

Kassavirtalaskelman laatiminen on kriittinen osa yrityksen taloudellista suunnittelua ja se voi olla monimutkainen prosessi, joka sisältää useita potentiaalisia kompastuskiviä.

Epätarkat tai puutteelliset lähtötiedot

Kassavirtalaskelman luotettavuus on suoraan verrannollinen sen pohjana olevien tietojen tarkkuuteen. Epätarkat tai puutteelliset tiedot voivat johtaa harhaanjohtaviin tuloksiin ja potentiaalisesti vääriin päätöksiin.

Oikea-aikaisuuden ja tarkkuuden tasapainottelu

Kassavirtalaskelman laatiminen vaatii tasapainoilua tarkkuuden ja oikea-aikaisuuden välillä. Liian yksityiskohtainen laskelma voi olla aikaa vievää ja saattaa viivästyttää päätöksentekoa.

Olettamusten realistisuus

Kassavirtalaskelma perustuu usein olettamuksiin tulevista tuloista ja menoista. Liian optimistiset tai pessimistiset olettamukset voivat vääristää laskelman tuloksia.

Kategorisointivirheet

Väärä kategorisointi, kuten toiminnan kassavirtojen sekoittaminen investointien kassavirtoihin, voi antaa virheellisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Valuuttakurssien huomiotta jättäminen

Kansainvälisesti toimiville yrityksille valuuttakurssien vaihtelut voivat olla merkittävä tekijä, ja niiden huomiotta jättäminen voi vääristää kassavirtalaskelmaa.

Ratkaisut yleisiin haasteisiin

Tietojen tarkistaminen ja validointi

Varmista, että kaikki käytetyt tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Tämä voi tarkoittaa säännöllisiä tarkistuksia ja ristiin tarkistamista muiden taloudellisten raporttien kanssa.

Prosessin automatisointi

Kassavirtalaskelman laatimisprosessin automatisointi voi vähentää manuaalisten virheiden riskiä ja parantaa prosessin tehokkuutta.

Realistiset ja perustellut olettamukset

Varmista, että kaikki olettamukset ovat realistisia ja perusteltavissa. Tämä voi tarkoittaa historiallisten tietojen, markkinatutkimusten tai asiantuntijalausuntojen käyttämistä.

Selkeät ja johdonmukaiset kategorisointisäännöt

Kehitä ja noudata selkeitä ja johdonmukaisia sääntöjä kassavirtojen kategorisointiin varmistaaksesi, että laskelma antaa tarkan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Valuuttakurssien hallinta

Käytä keskimääräisiä valuuttakursseja ja ota huomioon mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti kun kyseessä ovat merkittävät kansainväliset transaktiot.

Jatkuva seuranta ja päivitys

Kassavirtalaskelma on dynaaminen työkalu, ja sen tulisi heijastaa yrityksen nykytilaa. Säännöllinen seuranta ja päivitys varmistavat, että se pysyy relevanttina ja luotettavana.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Varmista, että tiimilläsi on tarvittava osaaminen ja koulutus kassavirtalaskelman laatimiseen ja analysointiin.

Nämä ratkaisut voivat auttaa yrityksiä välttämään yleisiä kompastuskiviä ja parantamaan kassavirtalaskelman laatimisprosessin tarkkuutta ja luotettavuutta, mikä puolestaan voi johtaa parempiin, tietoon perustuviin päätöksiin.

Kassavirtalaskelman hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa

Kassavirtalaskelma on keskeinen työkalu yrityksen taloudellisen terveyden ja suorituskyvyn arvioinnissa, ja se on erityisen arvokas strategisen päätöksenteon tukena. Tässä osiossa käsitellään kassavirtalaskelman roolia budjetoinnissa, sen merkitystä investointipäätöksissä sekä sen vaikutusta rahoitusstrategiaan.

Kassavirran rooli budjetoinnissa

Kassavirtalaskelma on olennainen osa yrityksen budjetointiprosessia, sillä se tarjoaa tarkkaa tietoa yrityksen kassavirroista, auttaen yritystä ennakoimaan tulevia rahavirtoja ja varmistamaan, että sillä on riittävästi likviditeettiä kattaakseen tulevat menot.

Ennakoiva suunnittelu

Kassavirtalaskelman avulla yritys voi ennustaa tulevia kassavirtoja, tunnistaa mahdolliset likviditeettiongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä budjettiinsa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi investointien ajoituksen muuttamista tai lisärahoituksen hankkimista.

Kassavirran optimointi

Analysoimalla kassavirtalaskelmaa yritys voi tunnistaa mahdollisuuksia kassavirran optimointiin, kuten viivästyttämällä menoja tai nopeuttamalla saamisia, ja näin parantaa likviditeettiään.

Kassavirran merkitys investointipäätöksissä

Investointipäätökset ovat kriittisiä yrityksen kasvulle ja kehitykselle, ja kassavirtalaskelma tarjoaa arvokasta tietoa näiden päätösten tueksi.

Investointien tuotto

Kassavirtalaskelma auttaa arvioimaan, kuinka investoinnit vaikuttavat yrityksen kassavirtaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja näin ollen myös yrityksen kykyyn kattaa tulevat menonsa.

Investointien rahoitus

Kassavirtalaskelma voi myös auttaa määrittämään, miten investoinnit rahoitetaan. Esimerkiksi, onko yrityksellä riittävästi vapaata kassavirtaa investointien rahoittamiseen, vai tarvitaanko ulkopuolista rahoitusta.

Kassavirran vaikutus rahoitusstrategiaan

Rahoitusstrategia on keskeinen osa yrityksen toimintaa, ja kassavirtalaskelma tarjoaa tärkeitä näkemyksiä strategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Rahoituksen tarve

Analysoimalla kassavirtalaskelmaa yritys voi tunnistaa mahdollisen tarpeen ulkopuoliselle rahoitukselle ja suunnitella sen hankkimisen hyvissä ajoin.

Velanhoitokyky

Kassavirtalaskelma auttaa myös arvioimaan yrityksen kykyä hoitaa velvoitteensa, kuten lainojen lyhennykset ja korkomaksut, ja näin ollen vaikuttaa yrityksen rahoitusstrategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Osinkopolitiikka

Lisäksi kassavirtalaskelma voi olla avuksi määritettäessä yrityksen dividendipolitiikkaa, eli kuinka paljon voitosta jaetaan osinkoina omistajille ja kuinka paljon reinvestoidaan yritykseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kassavirtalaskelma on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa yrityksen johdolle arvokasta tietoa ja tukea monenlaisissa strategisissa päätöksissä, kuten budjetoinnissa, investointipäätöksissä ja rahoitusstrategian suunnittelussa. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että kassavirtalaskelma laaditaan huolellisesti ja sen tekemiseen osallistuu taloushallinnon ammattilaisia, jotka ymmärtävät yrityksen toimintaa ja sen taloudellista kontekstia.

Kassavirtalaskelman laatiminen erityistilanteissa

Kassavirtalaskelman laatiminen voi olla monimutkaista ja haastavaa, erityisesti kun yritys kohtaa erityistilanteita, kuten yrityskauppoja, fuusioita tai taloudellisia kriisejä. Tässä osiossa keskitymme siihen, miten kassavirtalaskelmaa voidaan laatia ja hyödyntää näissä erityistilanteissa, ja miten CFO:t ja CEO:t voivat käyttää sitä strategisena työkaluna.

Yrityskaupat ja fuusiot

Yrityskaupat ja fuusiot ovat monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat huolellista taloudellista suunnittelua ja analyysiä. Kassavirtalaskelman laatiminen näissä tilanteissa on kriittistä, sillä se auttaa yritysjohtoa ymmärtämään, miten kauppa vaikuttaa yrityksen taloudelliseen asemaan ja kykyyn tuottaa positiivista kassavirtaa.

Kassavirtalaskelman rooli yrityskaupoissa

Kassavirtalaskelma voi auttaa arvioimaan yrityskaupan tai fuusion taloudellisia vaikutuksia, kuten:

 • Miten yrityskauppa vaikuttaa käteisen rahan määrään?

 • Miten yrityskauppa vaikuttaa yrityksen kykyyn tuottaa kassavirtaa tulevaisuudessa?

 • Miten yrityskaupan rahoitus (esim. lainat, osakeannit) vaikuttaa kassavirtaan?

Laatimisprosessi

 • Yhdistetty Kassavirtalaskelma: Laadi yhdistetty kassavirtalaskelma, joka sisältää sekä ostavan että myyvän yrityksen kassavirrat.

 • Oletukset ja Ennusteet: Tee oletuksia ja ennusteita siitä, miten yrityskauppa vaikuttaa tuleviin kassavirtoihin.

 • Synergiaedut: Arvioi mahdolliset synergiaedut ja niiden vaikutus kassavirtaan.

 • Rahoituksen Vaikutus: Huomioi yrityskaupan rahoituksen vaikutus kassavirtaan.

Kriisinhallinta ja konkurssitilanteet

Kriisinhallinta ja konkurssitilanteet ovat äärimmäisen haastavia yrityksille ja niiden johtajille. Kassavirtalaskelma on tässä tilanteessa keskeisessä roolissa, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään sen taloudellisen tilanteen ja suunnittelemaan tulevaisuuden toimia.

Kassavirtalaskelman merkitys kriisinhallinnassa

Kassavirtalaskelma voi auttaa yritystä:

 • Identifioimaan ja priorisoimaan kriittiset maksut.

 • Arvioimaan mahdollisia likviditeettiongelmia.

 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan kriisinhallintastrategioita.

Laatimisprosessi

 • Reaaliaikainen Seuranta: Seuraa kassavirtaa reaaliaikaisesti ja tunnista poikkeamat ja riskit.

 • Maksuvalmiuden Hallinta: Laadi suunnitelma kriittisistä maksuista ja varmista, että ne voidaan kattaa.

 • Kustannusten Leikkaus: Etsi mahdollisuuksia kustannusten leikkaamiseen ja kassavirran optimointiin.

 • Rahoitusneuvottelut: Käy neuvotteluja rahoittajien ja sidosryhmien kanssa maksuehtojen ja rahoituksen järjestämiseksi.

Esimerkki kassavirtalaskelman sisällöstä

 • Käteinen alussa: Käteisen määrä kauden alussa.

 • Käteistulot: Myynnistä saadut käteistulot, muut tulot.

 • Käteismenot: Ostot, palkat, vuokrat, lainojen lyhennykset jne.

 • Käteinen lopussa: Käteisen määrä kauden lopussa.

Yrityskauppojen, fuusioiden, kriisinhallinnan ja konkurssitilanteiden kontekstissa kassavirtalaskelma on arvokas työkalu, joka auttaa yritysjohtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja navigoimaan yritystä näissä haastavissa tilanteissa. Tarkka ja ajantasainen kassavirtalaskelma voi olla avain yrityksen selviytymiseen ja menestykseen näissä kriittisissä hetkissä.

Kassavirtalaskelman digitalisointi ja automatisointi

Työkalut ja ohjelmistot kassavirtalaskelman laatimiseen

Valinta ja käyttöönotto

Kassavirtalaskelman laatiminen voi olla aikaa vievää ja monimutkaista, mutta onneksi nykyaikaiset työkalut ja ohjelmistot voivat merkittävästi helpottaa ja nopeuttaa prosessia. Kun valitaan sopivaa työkalua, on tärkeää ottaa huomioon yrityksen erityistarpeet, kuten liiketoiminnan koko, toimiala ja taloushallinnon rakenteet. Työkalun tai ohjelmiston valinnassa ja käyttöönotossa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Käyttäjäystävällisyys: Kuinka intuitiivinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto on?

 • Integraatiot: Kuinka hyvin ohjelmisto integroituu muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin?

 • Skalautuvuus: Kuinka hyvin ohjelmisto mukautuu yrityksen kasvuun ja muuttuviin tarpeisiin?

 • Tuki ja koulutus: Millaista tukea ja koulutusta ohjelmiston tarjoaja tarjoaa?

Käytännön soveltaminen

Kun oikea työkalu tai ohjelmisto on valittu ja otettu käyttöön, seuraava askel on sen soveltaminen kassavirtalaskelman laatimiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten tulojen ja menojen automaattista kirjaamista ja luokittelua, sekä reaaliaikaista seurantaa ja analysointia. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja integroituna ohjelmistoon, jotta kassavirtalaskelma on mahdollisimman tarkka ja luotettava.

Kassavirtalaskelman automatisoinnin hyödyt ja haasteet

Hyödyt

Automatisoinnin ja digitalisoinnin tuomat hyödyt ovat moninaiset. Ensinnäkin, se voi merkittävästi vähentää manuaalista työtä ja siten myös inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös parantaa raportoinnin tarkkuutta ja luotettavuutta. Lisäksi, reaaliaikainen datan seuranta ja analysointi mahdollistavat nopeammat ja tietoon perustuvat päätökset, mikä on erityisen arvokasta dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Haasteet

Vaikka automatisoinnilla on monia etuja, se tuo mukanaan myös haasteita. Yksi keskeisimmistä haasteista on ohjelmiston valinta ja käyttöönotto, joka voi olla aikaa ja resursseja vievää. Lisäksi, henkilöstön kouluttaminen ja muutosvastarinnan hallinta voivat olla haastavia. On myös tärkeää varmistaa, että automatisoitu järjestelmä on joustava ja mukautuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin, sekä että se täyttää kaikki lainsäädännölliset vaatimukset ja standardit.

Johtopäätös

Kassavirtalaskelman digitalisointi ja automatisointi voivat tuoda merkittäviä hyötyjä yrityksen taloushallintoon, mutta ne vaativat myös huolellista suunnittelua, resursseja ja sitoutumista. Oikein toteutettuna ne voivat kuitenkin olla arvokas investointi, joka parantaa yrityksen talouden hallintaa, tehokkuutta ja päätöksentekoa.

Case-esimerkki: Kassavirtalaskelman laatiminen käytännössä

Lähtötiedot ja oletukset

Kun aloitamme kassavirtalaskelman laatimisen, on ensiarvoisen tärkeää määritellä selkeät lähtötiedot ja oletukset, jotka ohjaavat laskelman rakentamista. Tässä esimerkissä käytämme kuvitteellista yritystä, joka toimii vähittäiskaupan alalla. Lähtötiedot voivat sisältää:

 • Myyntitiedot: Kuukausittaiset myyntiluvut, myyntisaamiset ja myyntien maksuehdot.

 • Ostotiedot: Ostolaskut, maksuehdot ja alennukset.

 • Palkat ja palkkiot: Työntekijöiden palkat, bonukset ja muut etuudet.

 • Muut kulut: Vuokrat, laitteiden hankinnat, markkinointikulut jne.

 • Verotiedot: Arvonlisäverot, tuloverot ja muut relevantit verotiedot.

Oletukset voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvuun, kustannusten nousuun tai maksuaikojen muutoksiin. On tärkeää, että nämä oletukset dokumentoidaan huolellisesti ja ne ovat realistisia suhteessa markkinatilanteeseen ja yrityksen historiaan.

Kassavirtalaskelman laatimisprosessi vaihe vaiheelta

Toiminnan kassavirta

Toiminnan kassavirta kuvastavat yrityksen operatiivisen toiminnan rahavirtoja. Tämä osio sisältää tyypillisesti seuraavat sarakkeet: "Kuukausi", "Myyntitulot", "Ostot", "Palkat ja palkkiot", "Muut kulut" ja "Verot".

 • Myyntitulot: Tämä luku voi perustua historiallisiin myyntitietoihin ja oletettuun myynnin kasvuun.

 • Ostot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kuukausittaiset ostot.

 • Palkat ja palkkiot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki henkilöstökulut.

 • Muut kulut: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki muut operatiiviset kulut.

 • Verot: Tähän sarakkeeseen kirjataan maksetut verot.

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta voivat sisältää sarakkeet kuten "Kuukausi", "Investoinnit kiinteisiin hyödykkeisiin", "Sijoitukset" ja "Investointien tuotot".

 • Investoinnit kiinteisiin hyödykkeisiin: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki investoinnit, kuten laitteiden hankinnat.

 • Sijoitukset: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki muut sijoitukset.

 • Investointien tuotot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki sijoitusten tuotot.

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta voivat sisältää sarakkeet kuten "Kuukausi", "Lainan nostot", "Lainanlyhennykset", "Osingonmaksut" ja "Omien osakkeiden osto".

 • Lainan nostot: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki lainan nostot.

 • Lainanlyhennykset: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki lainanlyhennykset.

 • Osingonmaksut: Tähän sarakkeeseen kirjataan kaikki osingonmaksut.

 • Omien osakkeiden osto: Tähän sarakkeeseen kirjataan omien osakkeiden ostot.

Kun kaikki kolme osaa on laskettu, yhdistetään ne saadaksemme yrityksen netto kassavirran kuukausittain.

Analyysi ja johtopäätökset

Kun kassavirtalaskelma on laadittu, seuraava vaihe on analyysin tekeminen. Tarkastellaan, missä kuukausissa kassavirta on positiivinen ja missä se on negatiivinen. Etsitään syitä näihin heilahteluihin ja pohditaan, ovatko ne seurausta normaalista liiketoiminnasta vai jostakin poikkeuksellisesta.

Johtopäätösten osalta keskitytään erityisesti siihen, miten yritys voi parantaa kassavirtaansa tulevaisuudessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi maksuehtojen neuvottelemista uudelleen, kustannusten karsimista, investointien ajoittamista uudelleen tai rahoitusstrategian

Yhteenveto

Keskeiset opit ja huomioitavat seikat

Kassavirtalaskelman laatiminen on kriittinen osa yrityksen taloudellista suunnittelua ja seurantaa, tarjoten selkeän kuvan siitä, miten varat liikkuvat yrityksen sisällä ja ulos yrityksestä. Tämä prosessi ei ainoastaan tarjoa yksityiskohtaista näkymää yrityksen nykytilanteeseen, vaan se on myös välttämätön työkalu tulevaisuuden suunnittelulle ja strategiselle päätöksenteolle.

Ensimmäinen keskeinen oivallus on, että kassavirtalaskelman tulee olla kattava ja yksityiskohtainen, sisältäen kaikki kolme pääosaa: toiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirrat. Jokainen osa-alue antaa erityistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja yhdessä ne muodostavat kokonaiskuvan yrityksen kassavirrasta.

Toinen merkittävä huomio on, että kassavirtalaskelman laatiminen vaatii huolellista suunnittelua ja tarkkaa datan keräämistä. Tämä sisältää kaikkien relevanttien tulojen ja menojen seurannan sekä niiden asianmukaisen kategorisoinnin. Lisäksi, kassavirtalaskelman tulee olla johdonmukainen ja sen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita.

Kolmas keskeinen opetus on, että kassavirtalaskelman analysointi on yhtä tärkeää kuin sen laatiminen. Analyysi auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään paremmin yrityksen taloudellista tilannetta ja tunnistamaan mahdolliset riskit ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen terveyteen ja kasvuun.

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Kassavirtalaskelman laatiminen ei pääty sen valmistumiseen. Sen jälkeen, kun laskelma on laadittu ja analysoitu, on aika toimia saadun tiedon perusteella ja integroida opit yrityksen strategiaan ja päätöksentekoon.

Strategian muuttaminen

Kassavirtalaskelman tulokset voivat paljastaa tarpeen strategian muutoksille. Jos esimerkiksi kassavirta on negatiivinen, yrityksen on tarkasteltava sen menojen ja tulojen dynamiikkaa ja tehtävä tarvittavat muutokset.

Jatkuva seuranta

Kassavirran seurannan tulisi olla jatkuvaa toimintaa. Tämä auttaa yritystä pysymään proaktiivisena ja valmistautumaan mahdollisiin tulevaisuuden haasteisiin. Käyttämällä automatisoituja työkaluja ja ohjelmistoja, yritys voi seurata kassavirtaansa reaaliajassa ja tehdä nopeita päätöksiä perustuen reaaliaikaiseen dataan.

Riskienhallinta

Kassavirtalaskelma voi tuoda esiin potentiaalisia riskejä, kuten kassavajeita, jotka voivat johtaa maksuvaikeuksiin. Tämän tiedon avulla yritys voi kehittää strategioita riskien hallitsemiseksi ja minimointiin, kuten luoda puskureita tai harkita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Sidosryhmien kommunikointi

On tärkeää kommunikoida kassavirtalaskelman tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset yrityksen sidosryhmille, kuten osakkeenomistajille, työntekijöille ja rahoittajille. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta yrityksen toimintaan.

Koulutus ja kehitys

Jatkuva koulutus ja kehitys ovat avainasemassa kassavirtalaskelman tehokkaassa laatimisessa ja analysoinnissa. Varmista, että taloustiimisi on ajan tasalla parhaista käytännöistä, työkaluista ja strategioista, jotka liittyvät kassavirtalaskelmaan ja sen analyysiin.

Lopuksi, kassavirtalaskelman laatiminen ja analysointi ovat kriittisiä prosesseja, jotka vaativat sekä taitoa että huolellisuutta. Kassavirtalaskelman säännöllinen tarkastelu ja analyysi, yhdistettynä proaktiivisiin toimiin ja strategiseen suunnitteluun, voivat merkittävästi parantaa yrityksen taloudellista suorituskykyä ja vakautta.