Platform

Ratkaisu

Ohjelmisto

Tietoa

Hallituksen kokouksen materiaalin valmistelu: Pk-yritysten talousjohtajille suunnattu opas.

Blogi / Hallitus

Hallituksen kokouksen materiaalin valmistelu: Pk-yritysten talousjohtajille suunnattu opas

Jul 27, 2023

Sisällysluettelo

 • Johdanto

 • Esityslista

 • Taloudelliset raportit

 • Suorituskykymittarit

 • Johdon kertomukset

 • Kokouspöytäkirjat

 • Strategiset asiakirjat


Article in English

Johdanto

Pienen tai keskisuuren yrityksen talousjohtajana (CFO) yksi tärkeimmistä vastuualueistasi on antaa hallitukselle tietoa, jota se tarvitsee perusteltujen päätösten tekemiseen. Hallituksen kokouksiin valmistelemasi aineisto on ratkaisevassa asemassa tehokkaan viestinnän ja päätöksenteon helpottamisessa. Tämä artikkeli opastaa sinua tehokkaan hallituksen kokousmateriaalin valmistelussa.

Hallituksen kokousmateriaalin merkityksen ymmärtäminen

Hallituksen kokousmateriaali on eräällä tavalla jokaisen hallituksen kokouksen selkäranka. Se. tarjoaa tarvittavan kontekstin ja tietoa kokouksen aikana käytäville keskusteluille ja päätöksille. Hyvin laaditut materiaalit voivat auttaa hallituksen jäseniä ymmärtämään monimutkaisia taloudellisia tietoja, seuraamaan yrityksen suorituskykyä ja tekemään strategisia päätöksiä. Huonosti valmisteltu materiaali voi sitä vastoin johtaa sekaannukseen, väärään viestintään ja huonoon päätöksentekoon.

Hallituksen kokousmateriaalin keskeiset osat

 • Esityslista: Tässä hahmotellaan kokouksessa käsiteltävät aiheet. Sen tulisi olla tiivis, selkeä ja loogisesti jäsennelty. Kullekin asialle on varattava oma aikaväli, jotta kaikki aiheet tulevat käsitellyiksi.

 • Talousraportit: Näitä ovat tuloslaskelmat, taseet ja kassavirtalaskelmat. Ne tarjoavat tilannekuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja tuloksesta.

 • Suorituskykymittarit: Keskeiset tulosindikaattorit ja muut mittarit, joilla seurataan yrityksen suorituskykyä suhteessa strategisiin tavoitteisiin.

 • Johdon raportit: Nämä tarjoavat päivityksiä liiketoiminnan eri osa-alueista, kuten myynnistä, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja toiminnasta.

 • Kokouspöytäkirjat: Edellisen kokouksen pöytäkirja, johon sisältyvät tehdyt päätökset ja määrätyt toimet.

 • Strategiset asiakirjat: Näitä voivat olla strategiset suunnitelmat, budjettiennusteet, riskinarvioinnit ja muut asiakirjat, jotka liittyvät hallituksen strategisiin päätöksiin.


Esityslista

Hyvin jäsennelty esityslista voi muuttaa kokoukset aikaa vievistä välttämättömyyksistä tehokkaiksi viestinnän, päätöksenteon ja tiimin yhdenmukaistamisen välineiksi. Se asettaa selkeät odotukset siitä, mitä kokouksen aikana tapahtuu, ja auttaa osallistujia valmistautumaan etukäteen. Se tarjoaa myös puitteet kokoukselle ja varmistaa, että kaikki tarvittavat aiheet käsitellään ja että kokous pysyy aikataulussa.

Tehokkaan esityslistan tärkeimmät osat:

 • Kokouksen tavoitteet: Kerro selkeästi, mitä kokouksella pyritään saavuttamaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi päätöksen tekeminen, tilannekatsaus, ideointi tai tietojen jakaminen.

 • Käsiteltävät aiheet: Hahmottele käsiteltävät aiheet, mieluiten siinä järjestyksessä, jossa niitä käsitellään. Kullekin aiheelle olisi nimettävä esittelijä tai keskustelun vetäjä.

 • Aikataulu: Varaa kullekin aiheelle tietty aika, jotta kaikki asiat tulevat käsitellyiksi eikä kokous mene liian pitkäksi.

 • Valmistelua vaativat tehtävät: Jos osallistujien on valmistauduttava etukäteen, kuten luettava raportti tai ideoitava, sisällytä nämä tehtävät esityslistaan.

 • Päivämäärä, aika ja paikka: Sisällytä kokouksen logistiset yksityiskohdat, kuten päivämäärä, alkamis- ja päättymisaika sekä paikka (tai videokonferenssilinkki).


Taloudelliset raportit

Johdanto

Taloudelliset raportit ovat kriittisiä välineitä, jotka antavat tietoa yrityksen taloudellisesta terveydestä, toiminnan tehokkuudesta ja tulevista kasvumahdollisuuksista. Ne toimivat kompassina, joka ohjaa yrityksiä tietoon perustuvaan päätöksentekoon, strategiseen suunnitteluun ja tehokkaaseen viestintään sidosryhmien kanssa. Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) talousraporttien ymmärtäminen ja hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää kestävän kasvun ja menestyksen kannalta.

Taloudellisten raporttien rooli

Taloudelliset raportit ovat tärkeitä monista eri syistä:

 • Päätöksenteko: Ne tarjoavat strategiseen päätöksentekoon tarvittavia tietoja, jotka auttavat tunnistamaan vahvuudet, heikkoudet ja parannuskohteet.

 • Sijoittajasuhteet: Tilinpäätösraportit ovat ratkaisevan tärkeitä nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille suunnatussa viestinnässä, sillä ne antavat heille selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja suorituskyvystä.

 • Lainsäädännön noudattaminen: Monilla lainkäyttöalueilla vaaditaan yrityksiä laatimaan ja toimittamaan tilinpäätösraportteja avoimuuden ja rahoitusmääräysten noudattamisen varmistamiseksi.

 • Suorituskyvyn seuranta: Niiden avulla yritykset voivat seurata taloudellista suorituskykyään ajan mittaan, mikä auttaa asettamaan vertailuarvoja, mittaamaan edistymistä ja mukauttamaan strategioita tarpeen mukaan.

Taloudellisten raporttien keskeiset osatekijät

 • Tuloslaskelma: Tuloslaskelma: Tuloslaskelma tunnetaan myös nimellä tuloslaskelma, ja siinä esitetään yhteenveto yrityksen tuloista, kuluista ja menoista tietyn ajanjakson aikana. Tuloslaskelman alin rivi, nettotulos, osoittaa yrityksen kannattavuuden kyseisellä kaudella.

 • Tase: Tämä tilannekuva yrityksen taloudellisesta asemasta tiettynä ajankohtana sisältää yrityksen varat, velat ja oman pääoman. Tase antaa tietoa yrityksen taloudellisesta vakaudesta ja sen kyvystä täyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin velvoitteet.

 • Kassavirtalaskelma: Tässä raportissa esitetään yhteenveto yrityksen rahavirroista ja -vuotojen tuloista ja menoista tiettynä ajanjaksona jaettuna toiminta-, investointi- ja rahoitustoimintaan. Se on ratkaisevan tärkeä yrityksen maksuvalmiuden ja sen kyvyn luoda ja käyttää käteisvaroja tehokkaasti ymmärtämiseksi.

 • Laskelma oman pääoman muutoksista: Tässä raportissa esitetään yhteenveto yrityksen oman pääoman muutoksista tietyllä ajanjaksolla, mukaan lukien uudet osakeannit, osakkeiden takaisinostot, osingot ja kertyneiden voittovarojen muutokset.

 • Tilinpäätöksen liitetiedot: Niissä annetaan lisätietoja ja taustaa tilinpäätöksen luvuille, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä kirjanpitomenetelmistä, sitoumuksista ja vastuusitoumuksista sekä tiettyjen erien erittelyistä.


Suorituskykymittarit

Johdanto

Suorituskykymittarit, jotka tunnetaan myös nimellä 'Key Performance Indicators' (KPI), ovat mitattavissa olevia mittareita, joita yritykset käyttävät erilaisten liiketoimintaprosessien seuraamiseen, seurantaan ja menestyksen arviointiin. Pienille ja keskisuurille yrityksille suorituskykymittareiden ymmärtäminen ja tehokas hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää strategisen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta.

Suorituskykymittareiden merkitys

Suorituskykymittarit tarjoavat selkeän ja objektiivisen tavan mitata yrityksen menestystä. Ne tarjoavat useita keskeisiä etuja:

 • Tietoon perustuva päätöksenteko: Suorituskykymittarit tarjoavat mitattavissa olevaa tietoa, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan ja objektiivisen päätöksenteon.

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta: Mittarit tarjoavat vertailukohdan tavoitteiden asettamiselle ja keinon seurata edistymistä kohti näitä tavoitteita.

 • Vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen: Analysoimalla suorituskykymittareita yritykset voivat tunnistaa alueet, joilla ne ovat erinomaisia, ja alueet, joilla tarvitaan parannuksia.

 • Tehokkuuden parantaminen: Suorituskykymittarit voivat auttaa tunnistamaan liiketoimintaprosessien tehottomuuden, mikä mahdollistaa kohdennetut parannukset.

 • Sidosryhmäviestintä: Suorituskykymittareiden jakaminen sidosryhmille, kuten sijoittajille tai hallituksen jäsenille, voi antaa selkeän kuvan yrityksen suorituskyvystä ja potentiaalista.

Pk-yritysten yhteiset suorituskykymittarit

Käytettävät suorituskykymittarit voivat vaihdella suuresti toimialasta ja yrityksen erityistavoitteista riippuen. Joitakin pk-yritysten yleisiä suorituskykymittareita voivat kuitenkin olla:

 • Taloudelliset mittarit: Näitä ovat esimerkiksi liikevaihdon kasvuvauhti, bruttovoittomarginaali, nettovoittomarginaali ja toimintakulujen suhde.

 • Asiakasmittarit: Näitä voivat olla esimerkiksi asiakashankintakustannukset, asiakkaan elinkaariarvo, vaihtuvuusaste ja nettopromoottoripisteet.

 • Operatiiviset mittarit: Näitä voivat olla esimerkiksi toiminnan tehokkuus, varaston kiertonopeus ja tilausten toteutumisaste.

 • Työntekijämittarit: Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuusaste, tuottavuus ja työntekijöiden sitoutuminen.

Lue lisää: Luettelo taloudellisista mittareista


Johdon raportit

Johdanto

Johdon raportit ovat keskeisessä asemassa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) strategisessa päätöksentekoprosessissa. Ne tarjoavat kattavan yleiskuvan yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä, minkä ansiosta johtajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka edistävät kasvua ja kannattavuutta. Tässä jaksossa perehdytään johdon raporttien luonteeseen, niiden keskeisiin osatekijöihin ja niiden merkitykseen liiketoiminnassa.

Johdon raporttien ymmärtäminen

Johdon raportit, jotka tunnetaan myös nimellä johdon tilit, ovat joukko koottuja tietoja yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä. Toisin kuin talousraportit, jotka ovat usein sääntelyelinten määräämiä ja noudattavat vakiomuotoista muotoa, johdon raportit ovat sisäisiä ja niitä voidaan räätälöidä yrityksen erityistarpeiden mukaan. Ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa liiketoiminnan eri osa-alueista, kuten myynnin suorituskyvystä, asiakaskäyttäytymisestä, tuotannon tehokkuudesta ja muusta.

Johdon raporttien keskeiset osat

Vaikka johdon raporttien sisältö voi vaihdella suuresti yrityksen tarpeiden mukaan, joitakin yleisiä komponentteja ovat:

 • Myyntiraportit: Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi liikevaihto, myynnin määrä, keskimääräinen myynnin arvo ja myynti tuotteittain tai alueittain.

 • Asiakasraportit: Nämä tarjoavat tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, kuten uusien asiakkaiden määrästä, asiakkaiden pysyvyysasteesta ja asiakkaan elinkaariarvosta.

 • Operatiiviset raportit: Nämä antavat tietoa yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta, kuten tuotantomääristä, varastotasoista ja laatumittareista.

 • Taloudelliset raportit: Näissä annetaan yksityiskohtaisia taloudellisia tietoja, jotka eivät sisälly tavanomaisiin tilinpäätöksiin, kuten tuotekohtainen bruttomarginaali, myytyjen tuotteiden kustannukset ja yksityiskohtaiset kuluraportit.

 • Henkilöstöraportit: Näistä saadaan tietoa yrityksen työvoimasta, kuten työntekijöiden vaihtuvuusasteesta, työtyytyväisyydestä ja koulutuskustannuksista.

Johdon raporttien merkitys

Johdon raportit ovat ratkaisevan tärkeitä useista syistä:

 • Tietoon perustuva päätöksenteko: Ne tarjoavat yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa, jota johtajat tarvitsevat voidakseen tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Esimerkiksi myyntiraportti voi auttaa johtajia tunnistamaan, mitkä tuotteet toimivat hyvin ja mitkä huonosti, jolloin he voivat mukauttaa myyntistrategiansa sen mukaisesti.

 • Suorituskyvyn seuranta: Niiden avulla johtajat voivat seurata yrityksen suorituskykyä suhteessa sen strategisiin tavoitteisiin ja tunnistaa alat, joilla yritys ei suoriudu parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Ongelmien tunnistaminen: Ne voivat auttaa tunnistamaan ongelmat ennen kuin niistä tulee vakavia. Toimintaraportti voi esimerkiksi paljastaa tuotannon tehokkuuden laskun, jolloin johtajat voivat tutkia ja puuttua ongelmaan ennen kuin se vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen.

 • Strateginen suunnittelu: Ne tarjoavat strategiseen suunnitteluun tarvittavia tietoja. Esimerkiksi asiakasraportit voivat antaa tietoa markkinasuuntauksista, jotka voivat antaa tietoa yrityksen markkinointistrategialle.


Kokouspöytäkirjat

Johdanto

Kokouspöytäkirjat ovat olennainen osa jokaista liikekokousta, sillä ne toimivat virallisena tallenteena siitä, mitä keskusteltiin ja päätettiin. Ne tarjoavat historiallisen selonteon yrityksen päätöksentekoprosessista ja varmistavat avoimuuden ja vastuullisuuden. Kokouspöytäkirjat voivat olla erityisen arvokkaita pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), joissa tehokas viestintä ja kirjanpito ovat ratkaisevan tärkeitä. Tässä jaksossa käsitellään kokouspöytäkirjojen merkitystä, niiden sisältöä ja parhaita käytäntöjä niiden laatimiseen.

Kokouspöytäkirjojen merkitys

Kokouspöytäkirjoilla on useita tärkeitä tehtäviä:

 • Päätösten kirjaaminen: Pöytäkirjat ovat muodollinen muistio kokouksen aikana tehdyistä päätöksistä, mikä voi olla hyödyllistä myöhempää käyttöä ja päätöksentekoa varten.

 • Vastuullisuus: Kun kokouspöytäkirjat dokumentoivat, kuka on vastuussa mistäkin toimista, ne voivat auttaa varmistamaan vastuuvelvollisuuden.

 • Oikeudellinen suoja: Joissakin tapauksissa kokouspöytäkirjat voivat toimia oikeudellisena tallenteena yrityksen päätöksentekoprosessista, mikä voi olla tärkeää riita- tai oikeustoimien yhteydessä.

 • Viestintä: Kokouspöytäkirjat voivat auttaa tiedottamaan päätöksistä ja toimista niille, jotka eivät olleet läsnä kokouksessa, kuten työntekijöille, sidosryhmille tai uusille hallituksen jäsenille.

Mitä kokouspöytäkirjojen pitäisi sisältää?

Vaikka kokouspöytäkirjojen sisältö voi vaihdella kokouksen luonteesta ja yrityksen tarpeista riippuen, ne sisältävät yleensä seuraavat asiat:

 • Perustiedot: Kokouksen päivämäärä, kellonaika ja paikka sekä osallistujien ja pöytäkirjan kirjanneen henkilön nimet.

 • Esityslistan kohdat: Luettelo kokouksessa käsitellyistä aiheista.

 • Tehdyt päätökset: Pöytäkirja kokouksen aikana tehdyistä päätöksistä, mukaan lukien mahdolliset äänestykset.

 • Toimenpideasiat: Luettelo toteutettavista toimista, niiden vastuuhenkilöt ja mahdolliset määräajat.

 • Seuraava kokous: Seuraavan kokouksen päivämäärä, kellonaika ja paikka, jos se on tiedossa.


Strategiset asiakirjat

Johdanto

Strategiset asiakirjat ovat keskeisiä välineitä yrityksen suunnan ja päätöksentekoprosessien ohjaamisessa. Ne tarjoavat tiekartan siitä, mihin yritys haluaa mennä ja miten se aikoo päästä sinne. Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) strategiset asiakirjat voivat olla erityisen tärkeitä tiimin suuntaamisessa, sijoittajien houkuttelemisessa ja kasvun edistämisessä. Tässä jaksossa perehdytään strategisten asiakirjojen merkitykseen ja tärkeimpiin tyyppeihin, joita pk-yritysten tulisi harkita.

Strategisten asiakirjojen merkitys

Strategisilla asiakirjoilla on useita kriittisiä tehtäviä yrityksessä:

 • Suunnan asettaminen: Ne tarjoavat selkeän vision yrityksen tulevaisuudesta ja auttavat kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä suuntaamaan toimintaansa kohti yhteisiä tavoitteita.

 • Päätöksenteko: Ne toimivat viitekehyksenä strategisten päätösten tekemiselle ja varmistavat, että kaikki päätökset ovat linjassa yrityksen yleisen suunnan kanssa.

 • Suorituskyvyn mittaaminen: Ne tarjoavat perustan yrityksen suorituskyvyn mittaamiselle ja edistymiselle kohti strategisia tavoitteita.

 • Viestintä: Ne auttavat viestimään yrityksen strategiasta työntekijöille, sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Strategisten asiakirjojen päätyypit

 • Liiketoimintasuunnitelma: Tämä on kattava asiakirja, jossa esitetään yrityksen liiketoimintamalli, markkina-analyysi, markkinointistrategia, rahoitusennusteet ja muut keskeiset tiedot. Sitä käytetään usein houkuttelemaan sijoittajia ja lainanantajia, mutta se voi olla myös arvokas väline yrityksen kasvun ja kehityksen ohjaamisessa.

 • Strateginen suunnitelma: Tässä asiakirjassa hahmotellaan yrityksen strategiset tavoitteet ja toimet, joita se aikoo toteuttaa niiden saavuttamiseksi. Se sisältää yleensä analyysin yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista (SWOT-analyysi) sekä yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat kullekin strategiselle tavoitteelle.

 • Talousarvio: Talousarvio on taloudellinen asiakirja, jossa esitetään yrityksen tulo- ja menoennusteet tietylle ajanjaksolle. Se toimii taloudellisena etenemissuunnitelmana, joka ohjaa yrityksen meno- ja investointipäätöksiä.

 • Riskienhallintasuunnitelma: Tässä asiakirjassa yksilöidään mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn saavuttaa strategiset tavoitteensa, sekä strategiat näiden riskien lieventämiseksi.

 • Sukupolvenvaihdossuunnitelma: Tässä asiakirjassa hahmotellaan suunnitelma johtotehtävien siirtymiseksi yrityksessä jatkuvuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Sisällysluettelo

 • Johdanto

 • Esityslista

 • Taloudelliset raportit

 • Suorituskykymittarit

 • Johdon kertomukset

 • Kokouspöytäkirjat

 • Strategiset asiakirjat


Article in English

Johdanto

Pienen tai keskisuuren yrityksen talousjohtajana (CFO) yksi tärkeimmistä vastuualueistasi on antaa hallitukselle tietoa, jota se tarvitsee perusteltujen päätösten tekemiseen. Hallituksen kokouksiin valmistelemasi aineisto on ratkaisevassa asemassa tehokkaan viestinnän ja päätöksenteon helpottamisessa. Tämä artikkeli opastaa sinua tehokkaan hallituksen kokousmateriaalin valmistelussa.

Hallituksen kokousmateriaalin merkityksen ymmärtäminen

Hallituksen kokousmateriaali on eräällä tavalla jokaisen hallituksen kokouksen selkäranka. Se. tarjoaa tarvittavan kontekstin ja tietoa kokouksen aikana käytäville keskusteluille ja päätöksille. Hyvin laaditut materiaalit voivat auttaa hallituksen jäseniä ymmärtämään monimutkaisia taloudellisia tietoja, seuraamaan yrityksen suorituskykyä ja tekemään strategisia päätöksiä. Huonosti valmisteltu materiaali voi sitä vastoin johtaa sekaannukseen, väärään viestintään ja huonoon päätöksentekoon.

Hallituksen kokousmateriaalin keskeiset osat

 • Esityslista: Tässä hahmotellaan kokouksessa käsiteltävät aiheet. Sen tulisi olla tiivis, selkeä ja loogisesti jäsennelty. Kullekin asialle on varattava oma aikaväli, jotta kaikki aiheet tulevat käsitellyiksi.

 • Talousraportit: Näitä ovat tuloslaskelmat, taseet ja kassavirtalaskelmat. Ne tarjoavat tilannekuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja tuloksesta.

 • Suorituskykymittarit: Keskeiset tulosindikaattorit ja muut mittarit, joilla seurataan yrityksen suorituskykyä suhteessa strategisiin tavoitteisiin.

 • Johdon raportit: Nämä tarjoavat päivityksiä liiketoiminnan eri osa-alueista, kuten myynnistä, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja toiminnasta.

 • Kokouspöytäkirjat: Edellisen kokouksen pöytäkirja, johon sisältyvät tehdyt päätökset ja määrätyt toimet.

 • Strategiset asiakirjat: Näitä voivat olla strategiset suunnitelmat, budjettiennusteet, riskinarvioinnit ja muut asiakirjat, jotka liittyvät hallituksen strategisiin päätöksiin.


Esityslista

Hyvin jäsennelty esityslista voi muuttaa kokoukset aikaa vievistä välttämättömyyksistä tehokkaiksi viestinnän, päätöksenteon ja tiimin yhdenmukaistamisen välineiksi. Se asettaa selkeät odotukset siitä, mitä kokouksen aikana tapahtuu, ja auttaa osallistujia valmistautumaan etukäteen. Se tarjoaa myös puitteet kokoukselle ja varmistaa, että kaikki tarvittavat aiheet käsitellään ja että kokous pysyy aikataulussa.

Tehokkaan esityslistan tärkeimmät osat:

 • Kokouksen tavoitteet: Kerro selkeästi, mitä kokouksella pyritään saavuttamaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi päätöksen tekeminen, tilannekatsaus, ideointi tai tietojen jakaminen.

 • Käsiteltävät aiheet: Hahmottele käsiteltävät aiheet, mieluiten siinä järjestyksessä, jossa niitä käsitellään. Kullekin aiheelle olisi nimettävä esittelijä tai keskustelun vetäjä.

 • Aikataulu: Varaa kullekin aiheelle tietty aika, jotta kaikki asiat tulevat käsitellyiksi eikä kokous mene liian pitkäksi.

 • Valmistelua vaativat tehtävät: Jos osallistujien on valmistauduttava etukäteen, kuten luettava raportti tai ideoitava, sisällytä nämä tehtävät esityslistaan.

 • Päivämäärä, aika ja paikka: Sisällytä kokouksen logistiset yksityiskohdat, kuten päivämäärä, alkamis- ja päättymisaika sekä paikka (tai videokonferenssilinkki).


Taloudelliset raportit

Johdanto

Taloudelliset raportit ovat kriittisiä välineitä, jotka antavat tietoa yrityksen taloudellisesta terveydestä, toiminnan tehokkuudesta ja tulevista kasvumahdollisuuksista. Ne toimivat kompassina, joka ohjaa yrityksiä tietoon perustuvaan päätöksentekoon, strategiseen suunnitteluun ja tehokkaaseen viestintään sidosryhmien kanssa. Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) talousraporttien ymmärtäminen ja hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää kestävän kasvun ja menestyksen kannalta.

Taloudellisten raporttien rooli

Taloudelliset raportit ovat tärkeitä monista eri syistä:

 • Päätöksenteko: Ne tarjoavat strategiseen päätöksentekoon tarvittavia tietoja, jotka auttavat tunnistamaan vahvuudet, heikkoudet ja parannuskohteet.

 • Sijoittajasuhteet: Tilinpäätösraportit ovat ratkaisevan tärkeitä nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille suunnatussa viestinnässä, sillä ne antavat heille selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja suorituskyvystä.

 • Lainsäädännön noudattaminen: Monilla lainkäyttöalueilla vaaditaan yrityksiä laatimaan ja toimittamaan tilinpäätösraportteja avoimuuden ja rahoitusmääräysten noudattamisen varmistamiseksi.

 • Suorituskyvyn seuranta: Niiden avulla yritykset voivat seurata taloudellista suorituskykyään ajan mittaan, mikä auttaa asettamaan vertailuarvoja, mittaamaan edistymistä ja mukauttamaan strategioita tarpeen mukaan.

Taloudellisten raporttien keskeiset osatekijät

 • Tuloslaskelma: Tuloslaskelma: Tuloslaskelma tunnetaan myös nimellä tuloslaskelma, ja siinä esitetään yhteenveto yrityksen tuloista, kuluista ja menoista tietyn ajanjakson aikana. Tuloslaskelman alin rivi, nettotulos, osoittaa yrityksen kannattavuuden kyseisellä kaudella.

 • Tase: Tämä tilannekuva yrityksen taloudellisesta asemasta tiettynä ajankohtana sisältää yrityksen varat, velat ja oman pääoman. Tase antaa tietoa yrityksen taloudellisesta vakaudesta ja sen kyvystä täyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin velvoitteet.

 • Kassavirtalaskelma: Tässä raportissa esitetään yhteenveto yrityksen rahavirroista ja -vuotojen tuloista ja menoista tiettynä ajanjaksona jaettuna toiminta-, investointi- ja rahoitustoimintaan. Se on ratkaisevan tärkeä yrityksen maksuvalmiuden ja sen kyvyn luoda ja käyttää käteisvaroja tehokkaasti ymmärtämiseksi.

 • Laskelma oman pääoman muutoksista: Tässä raportissa esitetään yhteenveto yrityksen oman pääoman muutoksista tietyllä ajanjaksolla, mukaan lukien uudet osakeannit, osakkeiden takaisinostot, osingot ja kertyneiden voittovarojen muutokset.

 • Tilinpäätöksen liitetiedot: Niissä annetaan lisätietoja ja taustaa tilinpäätöksen luvuille, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä kirjanpitomenetelmistä, sitoumuksista ja vastuusitoumuksista sekä tiettyjen erien erittelyistä.


Suorituskykymittarit

Johdanto

Suorituskykymittarit, jotka tunnetaan myös nimellä 'Key Performance Indicators' (KPI), ovat mitattavissa olevia mittareita, joita yritykset käyttävät erilaisten liiketoimintaprosessien seuraamiseen, seurantaan ja menestyksen arviointiin. Pienille ja keskisuurille yrityksille suorituskykymittareiden ymmärtäminen ja tehokas hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää strategisen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta.

Suorituskykymittareiden merkitys

Suorituskykymittarit tarjoavat selkeän ja objektiivisen tavan mitata yrityksen menestystä. Ne tarjoavat useita keskeisiä etuja:

 • Tietoon perustuva päätöksenteko: Suorituskykymittarit tarjoavat mitattavissa olevaa tietoa, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan ja objektiivisen päätöksenteon.

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta: Mittarit tarjoavat vertailukohdan tavoitteiden asettamiselle ja keinon seurata edistymistä kohti näitä tavoitteita.

 • Vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen: Analysoimalla suorituskykymittareita yritykset voivat tunnistaa alueet, joilla ne ovat erinomaisia, ja alueet, joilla tarvitaan parannuksia.

 • Tehokkuuden parantaminen: Suorituskykymittarit voivat auttaa tunnistamaan liiketoimintaprosessien tehottomuuden, mikä mahdollistaa kohdennetut parannukset.

 • Sidosryhmäviestintä: Suorituskykymittareiden jakaminen sidosryhmille, kuten sijoittajille tai hallituksen jäsenille, voi antaa selkeän kuvan yrityksen suorituskyvystä ja potentiaalista.

Pk-yritysten yhteiset suorituskykymittarit

Käytettävät suorituskykymittarit voivat vaihdella suuresti toimialasta ja yrityksen erityistavoitteista riippuen. Joitakin pk-yritysten yleisiä suorituskykymittareita voivat kuitenkin olla:

 • Taloudelliset mittarit: Näitä ovat esimerkiksi liikevaihdon kasvuvauhti, bruttovoittomarginaali, nettovoittomarginaali ja toimintakulujen suhde.

 • Asiakasmittarit: Näitä voivat olla esimerkiksi asiakashankintakustannukset, asiakkaan elinkaariarvo, vaihtuvuusaste ja nettopromoottoripisteet.

 • Operatiiviset mittarit: Näitä voivat olla esimerkiksi toiminnan tehokkuus, varaston kiertonopeus ja tilausten toteutumisaste.

 • Työntekijämittarit: Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuusaste, tuottavuus ja työntekijöiden sitoutuminen.

Lue lisää: Luettelo taloudellisista mittareista


Johdon raportit

Johdanto

Johdon raportit ovat keskeisessä asemassa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) strategisessa päätöksentekoprosessissa. Ne tarjoavat kattavan yleiskuvan yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä, minkä ansiosta johtajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka edistävät kasvua ja kannattavuutta. Tässä jaksossa perehdytään johdon raporttien luonteeseen, niiden keskeisiin osatekijöihin ja niiden merkitykseen liiketoiminnassa.

Johdon raporttien ymmärtäminen

Johdon raportit, jotka tunnetaan myös nimellä johdon tilit, ovat joukko koottuja tietoja yrityksen operatiivisesta suorituskyvystä. Toisin kuin talousraportit, jotka ovat usein sääntelyelinten määräämiä ja noudattavat vakiomuotoista muotoa, johdon raportit ovat sisäisiä ja niitä voidaan räätälöidä yrityksen erityistarpeiden mukaan. Ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa liiketoiminnan eri osa-alueista, kuten myynnin suorituskyvystä, asiakaskäyttäytymisestä, tuotannon tehokkuudesta ja muusta.

Johdon raporttien keskeiset osat

Vaikka johdon raporttien sisältö voi vaihdella suuresti yrityksen tarpeiden mukaan, joitakin yleisiä komponentteja ovat:

 • Myyntiraportit: Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi liikevaihto, myynnin määrä, keskimääräinen myynnin arvo ja myynti tuotteittain tai alueittain.

 • Asiakasraportit: Nämä tarjoavat tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, kuten uusien asiakkaiden määrästä, asiakkaiden pysyvyysasteesta ja asiakkaan elinkaariarvosta.

 • Operatiiviset raportit: Nämä antavat tietoa yrityksen operatiivisesta tehokkuudesta, kuten tuotantomääristä, varastotasoista ja laatumittareista.

 • Taloudelliset raportit: Näissä annetaan yksityiskohtaisia taloudellisia tietoja, jotka eivät sisälly tavanomaisiin tilinpäätöksiin, kuten tuotekohtainen bruttomarginaali, myytyjen tuotteiden kustannukset ja yksityiskohtaiset kuluraportit.

 • Henkilöstöraportit: Näistä saadaan tietoa yrityksen työvoimasta, kuten työntekijöiden vaihtuvuusasteesta, työtyytyväisyydestä ja koulutuskustannuksista.

Johdon raporttien merkitys

Johdon raportit ovat ratkaisevan tärkeitä useista syistä:

 • Tietoon perustuva päätöksenteko: Ne tarjoavat yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa, jota johtajat tarvitsevat voidakseen tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Esimerkiksi myyntiraportti voi auttaa johtajia tunnistamaan, mitkä tuotteet toimivat hyvin ja mitkä huonosti, jolloin he voivat mukauttaa myyntistrategiansa sen mukaisesti.

 • Suorituskyvyn seuranta: Niiden avulla johtajat voivat seurata yrityksen suorituskykyä suhteessa sen strategisiin tavoitteisiin ja tunnistaa alat, joilla yritys ei suoriudu parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Ongelmien tunnistaminen: Ne voivat auttaa tunnistamaan ongelmat ennen kuin niistä tulee vakavia. Toimintaraportti voi esimerkiksi paljastaa tuotannon tehokkuuden laskun, jolloin johtajat voivat tutkia ja puuttua ongelmaan ennen kuin se vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen.

 • Strateginen suunnittelu: Ne tarjoavat strategiseen suunnitteluun tarvittavia tietoja. Esimerkiksi asiakasraportit voivat antaa tietoa markkinasuuntauksista, jotka voivat antaa tietoa yrityksen markkinointistrategialle.


Kokouspöytäkirjat

Johdanto

Kokouspöytäkirjat ovat olennainen osa jokaista liikekokousta, sillä ne toimivat virallisena tallenteena siitä, mitä keskusteltiin ja päätettiin. Ne tarjoavat historiallisen selonteon yrityksen päätöksentekoprosessista ja varmistavat avoimuuden ja vastuullisuuden. Kokouspöytäkirjat voivat olla erityisen arvokkaita pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), joissa tehokas viestintä ja kirjanpito ovat ratkaisevan tärkeitä. Tässä jaksossa käsitellään kokouspöytäkirjojen merkitystä, niiden sisältöä ja parhaita käytäntöjä niiden laatimiseen.

Kokouspöytäkirjojen merkitys

Kokouspöytäkirjoilla on useita tärkeitä tehtäviä:

 • Päätösten kirjaaminen: Pöytäkirjat ovat muodollinen muistio kokouksen aikana tehdyistä päätöksistä, mikä voi olla hyödyllistä myöhempää käyttöä ja päätöksentekoa varten.

 • Vastuullisuus: Kun kokouspöytäkirjat dokumentoivat, kuka on vastuussa mistäkin toimista, ne voivat auttaa varmistamaan vastuuvelvollisuuden.

 • Oikeudellinen suoja: Joissakin tapauksissa kokouspöytäkirjat voivat toimia oikeudellisena tallenteena yrityksen päätöksentekoprosessista, mikä voi olla tärkeää riita- tai oikeustoimien yhteydessä.

 • Viestintä: Kokouspöytäkirjat voivat auttaa tiedottamaan päätöksistä ja toimista niille, jotka eivät olleet läsnä kokouksessa, kuten työntekijöille, sidosryhmille tai uusille hallituksen jäsenille.

Mitä kokouspöytäkirjojen pitäisi sisältää?

Vaikka kokouspöytäkirjojen sisältö voi vaihdella kokouksen luonteesta ja yrityksen tarpeista riippuen, ne sisältävät yleensä seuraavat asiat:

 • Perustiedot: Kokouksen päivämäärä, kellonaika ja paikka sekä osallistujien ja pöytäkirjan kirjanneen henkilön nimet.

 • Esityslistan kohdat: Luettelo kokouksessa käsitellyistä aiheista.

 • Tehdyt päätökset: Pöytäkirja kokouksen aikana tehdyistä päätöksistä, mukaan lukien mahdolliset äänestykset.

 • Toimenpideasiat: Luettelo toteutettavista toimista, niiden vastuuhenkilöt ja mahdolliset määräajat.

 • Seuraava kokous: Seuraavan kokouksen päivämäärä, kellonaika ja paikka, jos se on tiedossa.


Strategiset asiakirjat

Johdanto

Strategiset asiakirjat ovat keskeisiä välineitä yrityksen suunnan ja päätöksentekoprosessien ohjaamisessa. Ne tarjoavat tiekartan siitä, mihin yritys haluaa mennä ja miten se aikoo päästä sinne. Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) strategiset asiakirjat voivat olla erityisen tärkeitä tiimin suuntaamisessa, sijoittajien houkuttelemisessa ja kasvun edistämisessä. Tässä jaksossa perehdytään strategisten asiakirjojen merkitykseen ja tärkeimpiin tyyppeihin, joita pk-yritysten tulisi harkita.

Strategisten asiakirjojen merkitys

Strategisilla asiakirjoilla on useita kriittisiä tehtäviä yrityksessä:

 • Suunnan asettaminen: Ne tarjoavat selkeän vision yrityksen tulevaisuudesta ja auttavat kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä suuntaamaan toimintaansa kohti yhteisiä tavoitteita.

 • Päätöksenteko: Ne toimivat viitekehyksenä strategisten päätösten tekemiselle ja varmistavat, että kaikki päätökset ovat linjassa yrityksen yleisen suunnan kanssa.

 • Suorituskyvyn mittaaminen: Ne tarjoavat perustan yrityksen suorituskyvyn mittaamiselle ja edistymiselle kohti strategisia tavoitteita.

 • Viestintä: Ne auttavat viestimään yrityksen strategiasta työntekijöille, sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Strategisten asiakirjojen päätyypit

 • Liiketoimintasuunnitelma: Tämä on kattava asiakirja, jossa esitetään yrityksen liiketoimintamalli, markkina-analyysi, markkinointistrategia, rahoitusennusteet ja muut keskeiset tiedot. Sitä käytetään usein houkuttelemaan sijoittajia ja lainanantajia, mutta se voi olla myös arvokas väline yrityksen kasvun ja kehityksen ohjaamisessa.

 • Strateginen suunnitelma: Tässä asiakirjassa hahmotellaan yrityksen strategiset tavoitteet ja toimet, joita se aikoo toteuttaa niiden saavuttamiseksi. Se sisältää yleensä analyysin yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista (SWOT-analyysi) sekä yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat kullekin strategiselle tavoitteelle.

 • Talousarvio: Talousarvio on taloudellinen asiakirja, jossa esitetään yrityksen tulo- ja menoennusteet tietylle ajanjaksolle. Se toimii taloudellisena etenemissuunnitelmana, joka ohjaa yrityksen meno- ja investointipäätöksiä.

 • Riskienhallintasuunnitelma: Tässä asiakirjassa yksilöidään mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn saavuttaa strategiset tavoitteensa, sekä strategiat näiden riskien lieventämiseksi.

 • Sukupolvenvaihdossuunnitelma: Tässä asiakirjassa hahmotellaan suunnitelma johtotehtävien siirtymiseksi yrityksessä jatkuvuuden ja vakauden varmistamiseksi.